منبع تحقیق با موضوع برنامه ریزی منابع انسانی و انسانی تر کردن کار

دانلود پایان نامه

– مدیران رده سرپرستی به طور مستقیم بر رفتار سازمانی و میزان بهره وری کارکنان تأثیر می گذارند.
– انسانی کردن ساختار سازمانی در بهبود کیفیت زندگی کاری تأثیر دارد.

 • – کیفیت زندگی کاری از ویژگی های ساختار سازمان تأثیر می پذیرد.
  – اقدامات مدیریتی نباید با منافع کارکنان و ملاحظات انسانی در تضاد باشد.
  – ارزشیابی اثربخش اقدامات مدیریت به طور مستمر انجام گیرد.
  راهبردهای درونی و بیرونی تغییر
  – استفاده از استراتژی های فوق الذکر مستلزم تدوین راهبردهایی است که به بهبود کیفیت زندگی کاری منتج می گردد. بهسازی یا بالندگی سازمانی، تشکل های کارگری و کارمندی، گروه های سیاسی یا ذی نفوذ و قوانین و مقررات از جمله راهبردهایی است که به این امر کمک می کند.
  2-1-14 راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری
  یک سازمان نوعاً از یک یا دو استراتژی به عنوان استراتژیهای اصلی خود در بهبود کیفیت زندگی کاری استفاده می نماید که به شرح زیر می باشد: (عباسی،1390، 42)
  2-1-14-1 انسانی تر کردن کار
  بهبود کیفیت زندگی کاری این هدف را دنبال می کند که محیط کار، محتوای کار و نوع کار مطابق شأن انسانی باشد. هدف اصلی، این است که کارکنان به عنوان سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته و بایستی پیشرفت کنند نه اینکه فقط مورد استفاده قرار گیرند و فراموش شوند. علاوه بر این، کار نباید تهدید کننده و خطرناک باشد، کار نباید به نحوی طراحی شود که کارکنان نتوانند به سایر وظایف انسانی و اجتماعی خود در جامعه به عنوان همسر، پدر و مادر یا شهروند، برسند بلکه کار باید به پیشرفت اجتماعی افراد کمک کند.
  2-1-14-2 طراحی شغل
  طراحی شغل کارکردی برای تشخیص فعالیت های کاری یک فرد یا گروه در یک محیط سازمانی است. اهداف طراحی شغل عبارت است از بهسازی مشاغلی که با استلزامات سازمان و فناوری مورد نیاز آن مواجه هستند و باید نیازهای کارکنان و احتیاجات فردی آنان را برآورده سازد (عباس پور،1384،205).
  با توجه به تعاریف ارائه شده از کیفیت زندگی کاری و برنامه ها، عوامل و ابعادی که برای آن برشمرده اند، کیفیت زندگی کاری در حقیقت رویکردی جامع در طراحی مشاغل است که سایر رویکردها، به خصوص غنی سازی مشاغل و رویکرد اجتماعی فنی را دربر دارد. زیرا اولاً: از طرفی در طراحی مشاغل، هدف آن است که نیازهای کارکنان و سازمان مشخص شود و موجباتی فراهم آید که اهداف سازمانی از طریق تأمین نیازهای کارکنان تامین شود.
  ثانیاً از طرف دیگر، هدف تمامی برنامه ها و فعالیت های بهبود کیفیت زندگی کاری ایجاد همسویی بین نیازها و اهداف کارکنان و سازمان است. (شکری و همکاران،1389، 6)
  راهبردهای دیگری که می تواند موجبات افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان را فراهم آورد به شرح زیر می باشد:
  2-1-14-3 رهبری مؤثر و رفتار سرپرستی
  کارکنان، علاقه مند به کار کردن با سرپرستی هستند که به آنها احترام گذاشته، از آنها حمایت کند و در برخورد با آنان انصاف را رعایت نماید. سرپرست بایستی در رابطه با زیردستان جو رضایتمندی را به وجود آورد. ادارک کارکنان از کیفیت زندگی کاری خود عمدتاً به رفتاری که از ناحیه سرپرست با آنان می شود، بستگی دارد.
  2-1-14-4 توسعه مسیر ترقی
  امروزه بسیاری از سازمانها پیشرو به منظور بهره برداری هر چه کامل تر از استعدادهای کارکنان خود و کمک به کارکنان در جهت محقق نمودن آرزوهای شغلی خود و تقویت احساس توفیق در انجام کار، فعالیتهای برنامه ریزی و توسعه ی نظامند شغلی را انجام می دهند.
  مطلب مشابه :  تحقیق درباره مبانی تئوریک مدیریت دانش و پیاده سازی مدیریت دانش

 • اجزای اصلی یک برنامه ی جامع توسعه مسیر شغلی عبارت است از:
  برنامه ریزی منابع انسانی
  انتقال فرصت های شغلی و اطلاعات مربوط به مسیر ترقی کارکنان
  مشاوره شغلی هم از ناحیه سرپرست به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد و هم توسط ناحیه پرسنلی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.