منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفهوم ضرر و اقسام آن و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

2- ماده 329 قانون مدنی: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت برآید.»
3- ماده 331 قانون مدنی: «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده قیمت آن نقص برآید.»

 • 4- همچنین در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 نیز آمده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی بر جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود میباشد.»
  اصولاً، مسئولیت مدنی مولود مستقیم همین افعال است، ولیکن به طور معمول، تصمیم قضات را نمیتوان ارتکاب فعل زیانبار قلمداد کرد، زیرا قاضی براساس مندرجات پرونده و ادله، اسناد و مدارک موجود در آن و اضاع و احوال قضیه مطروحه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و عندالزوم نظر خود را در قالب رأی اعم از حکم یا قرار، صادر و اعلام خواهد نمود؛ اما در عین حال، برای تحقق مسئولیت مدنی یا ضمان قاضی به عنوان یکی از عناصر ایجاد مسئولیت مدنی باید تصمیم قاضی دانست، یعنی تا زمانی که تصمیم قضائی توسط مقام قضائی اتخاذ نگردد، نمیتوان رابطه علیت بین خسارت وارده و فعل یا عملکرد قاضی را مورد بحث قرار داد و اصولاً مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود.
  در نهایت باید گفت که به موجب اصل 171قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی سابق «اشتباه و تقصیر قاضی هم باید در حین انجام وظایف قانونی خود روی دهد که شامل صدور آرای قضایی و اتخاذ تصمیمات قضایی میباشد».
  گفتار دوم- ورود ضرر
  دعوای مطالبه ضرر و جبران خسارت، یکی از دعاوی کاملاً خصوصی است. یک شعار قضائی معروف در فرانسه مبین این قاعده است: «اگر منفعت نباشد دعوایی نیست.»1 یکی از حقوقدانان فرانسوی به نام فوتسن هلی در شرح قانون دادرسی جزا میگوید: «برای آنکه دعوای خسارت مدعی خصوصی به وجود آید، لازم است که خسارتی وجود داشته باشد تا دعوایی بر مبنای ضرر و زیانی خواه مادی و خواه معنوی مطرح شود، مدعی خصوصی به وجود نخواهد آمد، مگر اینکه خسارتی دیده باشد…»2 لذا در این گفتار به تشریح مفهوم ضرر و اقسام آن خواهیم پرداخت.
  بند اول- مفهوم ضرر و اقسام آن
  گفته شد که دومین شرط برای تحقق مسئولیت مدنی، اعم از قهری و قراردادی ضرر یا خسارت است، واژه ضرر همیشه در کنار خسارت بکار رفته است، گویا آندو مترادف بودهاند ولی در واقع واژه خسارت3 در لغت به معنای آسیب است ولی در روایات و متون فقهی بیشتر واژه ضرر به کار رفته است و فقها در بحث قاعده فقهی «لاضرر» تعاریفی از ضرر مینمایند.
  الف- مفهوم ضرر و خسارت
  «برخی ضرر را در برابر نفع قرار داده و برخی آن را نقصان تعریف کردهاند حقوقدانان نیز ضرر را خسارت تعریف کردهاند، برخی آن را به تفاوت بین دارایی کنونی متضرر و دارایی او در فرض عدم وقوع فعل زیانبار تعریف نمودهاند4».
  در تعریف دیگر گفته شده ضرر با شرایط زیر محقق میشود: «هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود، یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه وارد گردد.»1
  منظوراز ضرر، ضمن ایجاد نقص در اموال شخص وارد شدن خدشه و لطمهای نامتعارف به سلامت جسمی وروحی ویا حیثیت،شرافت،عواطف و به طور کلی به سرمایههای او اعم از مادی یا معنوی میباشد و در مورد محدودیت مدنی قاضی،این ضررباید مستقیماً از تصمیم قاضی ناشی شده باشد.
  برخی از فقهای امامیه نیز ضرر را به گونهای تعریف نمودهاند که مفید این معناست:«ضرر عبارت است از فنای آنچه را که انسان در نفس وجان وعرض و آبروومال و اعضاء و جوارح خود داشته و ایجاد نموده است. پس وقتی مال اویا عضوی از اعضای بدن او با اتلاف یا تلف نقصان یابد یا روح و جانش از بدن او خارج شده و بیرون رود،یا آبرویش بریزد و از بین برود (با اختیار یا بدون آن) گفته میشود که این امر برای او موجب ضرر وزیان خواهد بود،بلکه عدم نفع هم بعد از وجود مقتضی،نوعی ضرر برای او خواهد بود.»2
  حقوقدانان و برخی ازفقها،در زمینه مسئولیت مدنی،ضرریا خسارت را به دو گروه ضرروزیان مادی و معنوی تقسیم کردهاند که به تشریح آنها میپردازیم.
  ب – اقسام ضرر
  خسارت و ضرروزیان دارای انواعی است که در یک تقسیمبندی کلی به ضرروزیان مادی و معنوی تقسیم میگردد:
  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع قابلیت اطمینان و میزان تحصیلات

 • 1-ضرر مادی
  ضرر مادی عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن مال اعم از عین،یا نصف یا حق ویا از دست دادن منفعت به شخص وارد گردد.بعضی از حقوقدانان عدم النفع را نیز در ردیف خسارت به حساب آوردهاند.
  ضرر مادی نیز به صور ذیل قابل تقسیم است:
  اول: ضررموجود:1وآن ضرری است که بالفعل وجود پیدا میکند،مثل اینکه کارگری هنگام تحویل کالاآن را ناقص نماید.
  دوم:ضرر آینده:2وآن ضرری است که در آینده به طور حتم واقع شده مثل اینکه راننده عابری را مصدوم و زمین گیر نمایدو با توجه به مصدومیت او، قدرت کسب و کار از وی سلب شود.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.