منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
 • اصول مورد بحث در تمامی حقوق کیفری کشورها از همسانی برخوردار است و آن اصول عبارتند از:
  1- محاکمه منصفانه1«این اصل بنیادین از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که بایستی حقوق کیفری و دادرسی کیفری جنگ جوانمردانه2 میان دولت و متهم باشد»
  2- علنی بودن محاکمه3«هیچ چیزی سریعتر از محاکمات سری به اقدمات خودسرانه وغیرقانونی منتهی نخواهد شد.»
  3- استقلال و بیطرفی دادگاه4«استقلال دادگاه از لوازم تردید ناپذیر دادرسی کیفری است»
  4- محاکمه در مدّت زمان معقول «تأخیر در محاکمه ممکن است متضمن بازداشت طولانی متهم از سوی نهادهای حاکم بدون ارجاع به یکی از رسیدگیهای قضائی باشد.»
  5- برائت5«به عنوان حقی از حقوق اساسی در تمامی رسیدگیهای که احتمالاً منتهی به مجازات میشوند، میباشد.»
  6- اعلان و اطلاع6«حق اطلاع فوری و تفصیلی از علت اتهام به زبانی که به متهم قابل فهم است».
  7-زمان و تسهیلات مناسب برای دفاع1
  8- حق دفاع شخصاً یاتوسط وکیل2«متهم میتواند شخصاً از خود دفاع کند یا وکیل انتخاب کند و این به خود او بستگی دارد نه به نظر دادگاه».
  9- حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل احضار دادرسی شهادت شهود موافق.
  10- حق برخورداری از مترجم.
  11- اصل حق محاکمه حضوری«حقی که مقتضای ذات محاکمه منصفانه است و دادگاهها به محاکمه غیابی بسیار بیمیل هستند».
  12- حق درخواست تجدید نظر «حق استیناف و پژوهش از مفاهیم و عناصر حقوق شهروندی در حقوق کیفری است».
  یک عنصر آشنا که در این اصل ها فراموش شده است، محاکمه با حضور هیأت منصفه است. گرچه هیأت منصفه نماد مقابله با محکومیتهای خودسرانه و غیرقانونی است. اما بیشتر باید آن را از دستاوردهای نظام حقوقی، انگلیسی، آمریکایی به شمار آورد، هیأت منصفه در شماری از کشورهای دارای نظام، چون ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو به ارزیابی امور موضوعی میپردازند.
  آقای دکتر آشوری در مقام اهمیت حقوق کیفری اظهار مینماید «اهمیت آئین دادرسی کیفری به ویژ صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست، تا آنجا که گفتهاند، چنانچه به کشوری نا شناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی¬های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید1».
  در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب 1378و اصلاحی 1381و قانون مجازات اسلامی ایران به حقوق شهروندی توجه ویژهای به عمل آمده است، و تضمینهای متعددی جهت حفظ رعایت آن از سوی مقامات قضایی مقرر شده است.
  آئین دادرسی کیفری به منزله مجموعه قواعد و مقررات ناظر به کشف، تعقیب، تحقیق دادرسی، و اجرای حکم است که از یک سو دغدغه حمایت ازآزادی¬های فردی افراد را بر عهده دارد و از سوی دیگر بر «تأمین امنیت2»در جامعه اهمیت میدهد و به عبارت دیگر «حق تأمین شخص2» افردا را بر عهده دارد.
  به تعبیر دیگر، نباید به بهانه تأمین امنیت در جامعه، حق ها و آزادیهای فردی را نادیده گرفت.
  بدین منظور، در قوانین مختلف آئین دادرسی کیفری، مجموعه قواعد و تشریفات برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوء استنادهای احتمالی ماموران حکومتی در نظر میگیرند.این قواعد و تشریفات جنبه آمرانه داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آن موجب اعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی میشود.
  گفتار سوم-حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
  «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانینی است که از ابعاد مختلف به تأثیرگذاری در تحول حقوق مردم ایران و سازگاری آن با استانداردهای جهانی میپردازد1».
  مطلب مشابه :  پایان نامه نظریه های فرآیندی مؤثر و نظریه عدالت سازمانی

 • «در ماده 100 قانون مزبور دولت موظف شده است، به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه، تربیت نسلی فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، داشتن وجدان کاری،با انضباط، باروحیه، تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند2»:
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.