منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون برنامه چهارم توسعه و اصول دادرسی منصفانه

دانلود پایان نامه
 • بسیاری از حقوق اجتماعی توسط دولت تأمین و تضمین میشدند و از این رو به صورت نزدیکی به سیاستگذاری اجتماعی وابسته است.گسترش حقوق اجتماعی اساسی آن چیزی است که «دولت رفاه» نامیده شده است،دولتی که دقیقاً از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پا گرفته است. دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشتغال مفید ندارند. از مزایای عادی فراهم میکنند، امروزه بسیاری از کشورها خدمات رفاهی گسردهای به شهروندان خود ارائه میدهند.
  البته دستیابی به شهروندی کامل برای اقلیتها، مستلزم وجود حقوقی فراتر از مثلث حقوق مدنی، سیاسی، و اجتماعی است که مارشال آنها را پیشبینی میکند.
  مهمترین این حقوق، حقوق فرهنگی است و میتواند شامل موارد ذیل باشد.

 • – دستیابی کامل به فرهنگ و زبان اکثریت
  – حق حفظ زبانها و فرهنگ های اقلیت
  – حق داشتن سنتها و شیوههای زندگی متفاوت
  – حق برابری آموزشی
  – حق داشتن ارتباطات بین فرهنگی و بین المللی
  این حقوق به ویژه با توجه به تنوع قومی- فرهنگی، فزایندهای که با جهانی شدن همراه شده است اهمیت پیدا میکند.
  تأمین اجتماعی نقش مهمی در رفاه برای افراد دارد. مجموعه اقدامات سازمان یافتهای که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری، بیماری، پیشبینی و انجام میدهد تأمین اجتماعی نامیده میشود.
  در ماده 88قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بند هـ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است تا در «طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی» افراد غیر ایرانی از نظام جامعه اطلاعات سلامت جامعه خارج شود و یا در تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی ایران اتباع خارجی صراحتاً از شمول این قانون مستثنی شدهاند و در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1382 مجلس شورای اسلامی بهرهمندی شهروندان خارجی مقیم ایران، منوطبه رعایت شرایط عمل متقابل و نیز در چهار چوب مقاولهنامهها و قراردادهای بینالمللی مصوب است.
  گفتار سوم -حقوق عمومی
  این حقوق شامل موارد متعددی است مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، ممنوعیت براساس جنس و به طور کلی مشتمل بر موارد زیر است: آزادی و مصونیت از تعرض، آزادی بیان، آزادی مذهب، حمایت از شخص در برابر اقدامات غیر قانونی دولت، برابری در قبال قانون.
  این حقوق در قوانین اساسی دولتها و قوانین مدرن تضمین میشوند. این ضمانتها بیانگر منازعه تاریخی علیه قدرت خودکامه پادشاهان و مستبدان است. اصل براین است که این حقوق برای همگان، گذشته از موقعیت شهروندی یا اقامت آنانها در یک کشور، قابل صدق است، چنانچه حتی گردشگرانی که از یک کشور دموکراتیک عبور می کنند، نیز باید از این حمایتها برخوردار باشند1.
  در حقوق ایران نیز بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی اقلیتهای کلیمی، زردتشتی و مسیحی در احوال شخصیه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، نفقه مهریه تابع مذهب خودشان هستند و طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه باید محاکم و دادگاهها به موجب رأی وحدت رویه شماره 37-19/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مذهب آنها را به رسمیت بشناسند.
  گفتار چهارم -حقوق قضایی
  بهرهمندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضائی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله قضائی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، حق جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضائی، حق انتخاب وکیل از مهمترین حقوق قضائی شهروندی محسوب میگردد.
  این قسم از حقوق شهروندی، که حقوق ناشی از عدالت قضایی است، نقش برجستهای در سیره نبوی دارد. رسوال اکرم (ص) میفرمایند «عدل ساعه خیر من عباده سنۀ» یک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است.
  در حقوق ایران نیز در اصل 36 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم تمامی افراد ذکر شده است.اصول دادرسی منصفانه برای یک شهروند، حقوقی در واقع همان دسته از حقوق بشری است که در دستگاه و فرایند عدالت به ویژ عدالت کیفری لازم الرعایهاند. هر یک از این حقوق در قانون اساسی یا قوانین عادی مورد حمایت قرار میگیرند.
  بیشتر از همه حق حاکمیت اصل قانون بودن جرم و مجازات است که بیان میدارد اصل بر اباحه اعمال است و هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً بوسیله قانون ملی تشریفات مقرر، جرم اعلام شده باشد، همین طوراصل بر برائت است و هیچ کسی را نمیتوان به مجازات رساند مگر آنکه مجازات در قانون تصریح شده باشند.
  مبحث ششم- حقوق شهروندی از منظر قوانین و فرمان مشهور امام خمینی (ره)
  در این مبحث کوشش مینمائیم که با توجه به مباحث پیشین در باب حقوق شهروندی وضعیت این حقوق و جایگاه آنرا در ایران بررسی کنیم. در این راستا به قوانین مدنی چون قانون اساسی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سایر قوانین مرتبط، تکیه نموده است به طور به بررسی آنها پرداخته شده است.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.