منابع و ماخذ تحقیق گرایش نوآوری ادراک‌شده و تمایل به پرداخت بیشتر

دانلود پایان نامه
 • سهرابی صفا و آکامار اسماعیل (2013)، به بررسی وفاداری الکترونیکی در بین مشتریان خرده‌فروشی‌های آنلاین کشور مالزی پرداختند. در این پژوهش تأثیر دو عامل رضایت و اعتماد الکترونیکی بر وفاداری موردسنجش قرار گرفت. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که سه مورد عوامل مربوط به مشتری، عوامل سازمانی و عوامل تکنولوژیک به‌طور جداگانه بر رضایت و اعتماد مؤثر هستند.
  شکل ‏216 مدل سهرابی صفا و آکامار اسماعیل (2013)
  سینگ و رانچاد (2004) در مقاله‌ای با عنوان «گرایش بازار و رضایت مشتریان: شواهدی از صنعت ابزارآلات ماشینی بریتانیا» به بررسی تأثیر گرایش بازار بر عملکرد شرکت‌های موجود در این صنعت پرداختند. آن‌ها در این مطالعه چهار متغیر گرایش به مشتری، رقیب گرایی، گرایش به رضایت مشتریان و پاسخ‌گویی بین بخشی را ابعاد گرایش بازار معرفی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که مشتری‌گرایی و گرایش به رضایت مشتریان نسبت به دو بعد دیگر تأثیر بیشتری بر ابعاد عملکردی شرکت‌ها دارد.
  دلازلن (2014) در پژوهش خود در محیط‌های خدماتی کشور ترکیه به بررسی اثر رضایت و ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان پرداخت. نتایج تحقیق نشان از اثر بیشتر متغیر رضایت بر قصد خرید مجدد نسبت به اثر ارزش درک شده بر قصد خرید مجدد داشت. هم‌چنین رابطه بین ارزش درک شده و تمایل به پرداخت بیشتر، قوی‌تر بود. در این تحقیق در بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی به‌عنوان متغیرهای میانجی مشخص شد که زنان، جوانان و مشتریانی با سطح درآمد کمتر رابطه بین رضایت و ابعاد وفاداری را قوی‌تر می‌کنند و همین فعل را، افراد مسن و مشتریانی با سطح درآمد و تحصیلات بالاتر در رابطه بین ارزش درک شده و وفاداری انجام می‌دهند.
  چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
  گرایش بازار مجموعه‌ای از باورها و توانایی‌های شرکت است که مشتریان را در مرکز توجه قرار می‌دهد و با تولید، انتشار و استفاده از اطلاعات در مورد مشتریان و رقبا برای مشتریان خود ارزش برتر ایجاد می‌کند (جاوارسکی و کوهلی،1990 و نارور و اسلاتر 1990). هارلی و هالت (1998) و هان و همکاران (1998) بیان می‌کنند که گرایش بازار و گرایش نوآوری مکمل یکدیگر هستند.
  نارور و همکاران (2004) در توسعه مفهوم گرایش بازار دو بعد مفهومی شامل بازارگرایی پاسخ‌گو و بازارگرایی پویش‌گر را معرفی کردند. بازارگرایی پاسخ‌گو در پاسخ به نیازهای بیان‌شده مشتری و بازارگرایی پویش‌گر در جست‌وجوی یافتن نیازهای پنهان مشتریان است. آن‌ها گرایش بازار از هر دو گونه را یک زیربنا برای تلاش‌های نوآورانه کسب‌وکار معرفی می‌کنند.
  آلپکان و همکاران (2012) در تحقیق خود نشان دادند که کلیت بازار گرایی که شامل بازارگرایی پاسخ‌گو و پویش‌گر می‌شود از طریق نوآوری اکتشافی و نوآوری استثماری و یکسان دستی سازمانی ارتباط معناداری بر عملکرد کسب‌وکار دارد.
  بازارگرایی پاسخ‌گو اشاره به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و روش‌ها برای تولید، انتشار و استفاده از اطلاعات بازار مربوط به مشتریان فعلی و نیازهای بیان‌شده آنان دارد. در مقابل بازارگرایی پویش‌گر جست‌وجو برای اطلاعات و دانش جدید است؛ این رویکرد شرکت را فراتر از تجربیات و آزمایش‌های انجام‌شده خود می‌برد و تلاشی در جهت برآوردن نیازهای نهفته و تشریح نشده مشتریان است (وی و همکاران 2014).
  مفهوم وفاداری مشتری یک مفهوم مرکزی در بازاریابی است. وفاداری مشتری به‌عنوان زمینه تحقیق موردتوجه و علاقه ویژه در جامعه دانشگاهی است. بررسی ادبیات نشان می‌دهد که تحقیقات در مورد وفاداری مشتری در درجه اول بر وفاداری به یک نام تجاری و یا محصول متمرکز است. وفاداری به یک فروشگاه و یا وفاداری به یک سازمان در درجه بعدی است. (توفیلی و همکاران، 2013)
  ارگان و کاسکو (2103) در مطالعه خود در مورد تأثیر گرایش بازار و گرایش نوآوری بر وفاداری الکترونیک، سؤالات مربوط به اندازه‌گیری میزان گرایش به بازار و گرایش به نوآوری را برای مشتریان متناسب کردند. درواقع گرایش بازار و گرایش نوآوری را به‌صورت ادراک‌شده از طرف مشتری در نظر گرفتند.
  وفاداری الکترونیکی به‌صورت نگرش مطلوب مشتری در جهت فروشندگان الکترونیکی هست که منجر به تکرار خرید می‌گردد درواقع مفهوم وفاداری الکترونیکی، وفاداری سنتی را به رفتار آنلاین مصرف‌کننده گسترش می‌دهد (اندرسون و سرینیساوان، 2003).
  مطلب مشابه :  مقاله مزیت‌های کارکردی و غیر کارکردی و ارتباط موفق با مشتری

 • H1: گرایش بازار ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیک تأثیر مثبتی دارند.
  H2: گرایش نوآوری ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیک تأثیر مثبتی دارند.
  رضایت الکترونیکی به معنای ترجیح کالا یا خدمات یک بنگاه الکترونیکی نسبت به رقبا هنگام خرید است (کاسالو و همکاران، 2008)
  موخرجی (2007) عواملی از قبیل کیفیت درک شده از خدمات وب‌سایت و ارزش درک شده از عوامل مؤثر در جلب رضایت مشتری است. در کل می‌توان گفت که وفاداری مشتریان نشانه رضایت آن‌ها است؛ ولی رضایت لزوماً به وفاداری نمی انجامد (وادل،1995).
  در مطالعه کاسیدی (2014) که به بررسی گرایش بازار ادراک‌شده بر وفاداری دانشجویان دانشگاه‌های استرالیا می‌پردازد نشان می‌دهد که گرایش بازار ادراک‌شده ارتباط معناداری با رضایت و وفاداری دانشجویان و رفتار ارتباطی پس از ثبت‌نام آنان دارد. ما در این مطالعه می‌خواهیم این رابطه را در خرده‌فروشی‌های آنلاین آزمون کنیم. همچنین ارگان و کاسکو (2013) در مطالعه خود اثر گرایش بازار و گرایش نوآوری بر رضایت الکترونیکی را معنادار می‌دانند.
  H3: گرایش بازار ادراک‌شده بر رضایت الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.
  H4: گرایش نوآوری ادراک‌شده بر رضایت الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.
  H5: رضایت الکترونیکی مشتری بر وفاداری الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.
  دیویس (1989) سودمندی ادراک‌شده را درجه‌ای از اعتقاد فرد به این‌که استفاده از یک سیستم خاص چه میزان عملکرد وی را ارتقا می‌دهد تعریف می‌کند. ارگان و کاسکو (2013) در مطالعه خود نشان دادند که سودمندی ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیکی مؤثر است. جاوارسکی و کوهلی (1990) بیان می‌کنند گرایش بازار اشاره به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و روش‌ها برای تولید، انتشار و استفاده از اطلاعات بازار مربوط به مشتریان و نیازهای بیان‌شده و پنهان آنان دارد. همچنین گرایش نوآوری استفاده از این اطلاعات برای ارائه محصول و خدمت نوآورانه است. گرایش بازار مجموعه‌ای از باورها و توانایی‌های شرکت است که مشتریان را در مرکز توجه قرار می‌دهد و با تولید، انتشار و استفاده از اطلاعات در مورد مشتریان و رقبا برای مشتریان خود ارزش برتر ایجاد می‌کند (نارور و اسلاتر 1990). ارگان و کاسکو (2013) در مطالعه خود تأثیر گرایش بازار و گرایش نوآوری را بر سودمندی ادراک‌شده از طرف مشتری می‌سنجند.
  H6: گرایش بازار ادراک‌شده بر سودمندی ادراک‌شده مشتری تأثیر مثبتی دارد.
  H7: گرایش نوآوری ادراک‌شده بر سودمندی ادراک‌شده مشتری تأثیر مثبتی دارد.
  H8: سودمندی ادراک‌شده بر وفاداری الکترونیک مشتری تأثیر مثبتی دارد.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.