منابع و ماخذ تحقیق مهارتهای ارتباطی

دانلود پایان نامه

تغییر شناختی به طور غیرمستقیم مورد مکالمه قرار می گیرد و بیشتر رفتارهای سازگارانه به کودکان معرفی می شود. این طرح برای استفاده با بسیاری از مداخلات شناختی و رفتاری ویژه فراهم آمده است. در ترکیب های این نوع بازی، نتیجه کلی و پیشگیری از عود، از ویژگی های مهم به شمار میروند. با اصلاحات و تغییرات جزئی بسیاری از اصول درمان شناختی همانند آنجه برای استفاده با بزرگسالان طراحی شده برای بچه های کوچکتر هم قابل استفاده است( نل، 1998).

نل( 1998) معتقد است درمان های شناختی-رفتاری برای کودکان و بزرگسالان از دو جهت”ارزیابی” و “مداخله” باهم متفاوتند:
1-ارزیابی: همانند تمامی رویکردهای درمانی، اولین تکلیفی که توجه درمانگر را به خود جلب می کند “ارزیابی” است. اساسا ارزیابی در بازی درمانی شناختی-رفتاری متفاوت از سایر ارزیابی های بالینی کودک نیست. باید بررسی شود که کجا کودک در مسیر رشد نرمال و کجا رشد نرمال به انحراف کشیده می شود. اما تعیین انحرافات، کمبودها و نواقص شناختی در کودکان نسبت به بزرگسالان دشوارتر است و در این خصوص توجه به حساسیت مراحل و فرآیندهای رشدی نکته ای بسیار ظریف است. توانایی کودک برای انتقال آشفتگی و پریشانیاش با مصاحبهی مستقیم با او مشخص نمی شود، اما از طریق یک مصاحبه والدینی، مشاهده رفتار کودک، آشکارسازی غیر مستقیم احساسات در طول بازی مشخص میگردد.
تفاوت دیگر در ارزیابی کودکان، نیاز به جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد است. از یک دیدگاه شناختی چه برای کودکان و چه برای بزرگسالان به تعیین خود بیانگری ها، اسنادها، باورها وفرضیات شخصی تاکید زیادی دارد. این اطلاعات در خصوص بزرگسالان با استفاده مستقیم از مصاحبه، خودبازنگری، خودسنجی و تکنیک های نمونه برداری و یادداشت افکار به دست میآید. درمورد کودکان اطلاعات مشابه به صورت اندکی استنباطی تر، از طریق مشاهده و گزارش والدین و مصاحبه با بزرگسالانی که در تعامل نزدیک با کودک هستند، ارزیابی بازی، آزمون های روان شناختی سنتی، و آزمونهای خلق شده توسط درمانگر جمعآوری می شود.
2- مداخله: ارزیابی، با معرفی مداخلات طراحی شده برای افزایش قابلیت های رفتاری، اصلاح شناختهای ناسازگارانه، و فراگیر نمودن انواع سازگارانهی شناخت ها دنبال میشود. در این بخش مداخلات درمان شناختی-رفتاری باید همانند تکنیکهای ارزیابی برای بازی درمانی شناختی-رفتاری در کودکان تعدیل یابند. با این حال برقراری هماهنگی بین سطح رشدی کودک و پیچیدگی مداخله های مورد نظر بسیار دشوار است و توانمندی های کودک باید در نظرگرفته شوند. بر همین اساس بازی درمانی شناختی-رفتاری بر استفادهی تکلیف های زبانی پیچیده تاکید نمی کند.
بازی درمانی شناختی-رفتاری برای درمان کودکان دارای اختلالات هیجانی، کوتاه مدت، محدود به زمان، دارای ساخت رهنمودی، مشکل مدار و وابسته به رابطه درمانی بی عیب و نقص است. در این رویکرد هر دو روش استقرایی و سقراطی حائز اهمیت هستند و استفاده از فعالیت های بازی به عنوان وسیلهی ارتباطی بین درمانگر و کودک استوار است. بازی درمانی شناختی-رفتاری به سایر بازی درمانی ها شبیه است اما ازنظر فلسفهی مربوطه به تشکیل اهداف وانتخاب مواد و فعالیت های بازی و کاربرد درمان به منظور آموزش و بهره گیری از تحسین و تفسیر با سایرین فرق دارد. و در حکم مداخلهی فعالی است که درمانگر و کودک جهت تشکیل اهداف و انتخاب مواد و فعالیت های بازی با هم کار میکنند( نل، 1998).
انواع تکالیفی که می توان مورد استفاده قرار داد، بسیار است و به قوهی ابتکار درمانگر بستگی دارد. هنر، موسیقی، اسباب بازی ها و سایر ابزار های غیر کلامی استفاده میشوند. مثالها شامل: الف) تصاویری از صورت ها که احساسات مختلف را بیشتر از اصطلاحات کلامی نمایش می دهد، ب) موسیقی که خلق های مختلف را مجسم می کند، و ج) عروسک های خیمه شب بازی و عروسک های خزی که در نقش احساسات و رفتارهای مختلف، نمایش اجرا میکنند. با این حال تمرکز بر ابزار کلامی نمایش گرچه کمتر صورت میگیرد، اما رشد زبان باید در سطح متناسب سنی تشویق و تقویت شود. توجه نمودن به عاطفه نیز می تواند کودک را در هماهنگی بین احساسات و یادگیری ابراز رفتارهای ناسازگارانه در مسیرهای سازگارانه – هم به صورت کلامی و هم غیر کلامی – یاری دهد(نل، 1933، به نقل از نل، 1998). همانند درمانهای شناختی رفتاری، بازی درمانی مبتنی بر این رویکرد، نیز مولفه های ضروری برای درمان اختلالات اضطرابی را شامل میشود(آموزش روانی، مدیریت و کنترل جسمانی یا تن آرامی، بازسازی شناختی، آشکار سازی احساسات و جلوگیری از عود) و میتوانند با جرح و تعدیل مورد استفاده قرار گیرند. سایر مداخلات رفتاری در بازی درمانی شناختی-رفتاری عبارتنند از: حساسیت زدایی منظم، کنترل وابستگی، تقویت مثبت، شکل دهی، خاموش سازی و تقویت سایر رفتارها، ضعیف کردن محرک ها، مدل سازی، کنترل خود، و درگیر ساختن والین در درمان( نل، 2006).
در عمل بازی درمانی شناختی-رفتاری اغلب شامل یک مدل سازی ترکیبی است زیرا مدل سازی یک راه موثر برای به دست آوردن، تحکیم کردن یا ضعیف کردن رفتارها است. یادگیری از طریق مدل سازی یک راه موثر و کارآمد برای کودکان به منظورکسب مهارت ها و رفتارهای جدید است. همچنان که درمان پیشرفت می کند، مدل رفتارها و فرآیندهای تفکر سازگارانهتر، را رشد میدهد و کودک را قادر می سازد تا آنها را به مجموعهی رفتاری خویش پیوند دهد. این مدل سازی می تواند به طور موثری برای کودکان سنین پیش دبستانیموثر واقع شود و به درمانگر امکان می دهد که توجه خود را متمرکز کند تا مطمئن شود که مدل به لحاظ سطح رشدی متناسب است( بندورا، 1977؛ به نقل از نل،1998).
در بازی درمانی شناختی-رفتاری نسبت به سایر بازی درمانی ها برای کودکان بر درگیر ساختن کودک در درمان بیشتر تاکید می شود. در این خصوص شش خصوصیت ویژه مرتبط با این نوع بازی درمانی وجود دارد:
1-این نوع بازی درمانی، کودک را در فرایند درمان درگیر می کند، کودک یک شرکت کنندهی فعال است، بنابراین موضوعات مقاومت و عدم پذیرش می تواند مرتفع شوند.
2- این نوع بازی درمانی متمرکز بر افکار، احساسات، تخیلات و محیط کودک است. به این ترتیب، تمرکز یافتن بر ترکیبی از موضوعاتی شبیه وسواس آلودگی، فوبی، و … به اندازهی احساسات کودک در خصوص مشکل، ممکن است.
3- این نوع بازی درمانی، یک یا چند نوع استراتژی برای رشد و توسعهی افکار و رفتارهای سازگارانه تر را فراهم مینماید. کودک به راهکارهای جدیدی برا مقابله با موقعیت ها و احساسات می اندیشد.
4- این نوع بازی درمانی نسبت به بازی آزاد، ساختار یافته، مستقیم و هدفدار است. درمانگر با کودک و خانواده برای دست یابی به اهداف کار می کند و به کودک کمک می کند که برای دست یابی به این اهداف تلاش نماید.
5- این نوع بازی درمانی، که تکنیک هایی را ازلحاظ آزمایشی به اثبات رسیده اند را با یکدیگر ترکیب می کند. برای مثال، الگو سازی رفکار با بهره گرفتن از عروسکهای خزی و اسباب بازی هایی که توسط درمانگر به کار برده میشوند.
6- این نوع بازی درمانی اجازهی آزمایش تجربی از درمان را فراهم میآورد وتکنیکهای استفاده شده میتوانند ارزیابی شوند. و توضیح میدهد که چه درمانی، با چه کسی، برای این فرد و با این مشکل ویژه اثر بخشتر است( کاتاناچ، 2009).

مطلب مشابه :  تحقیق درباره تحلیل رگرسیون چندگانه و یادگیری سازمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی-رفتاری
فری(2009)، در بررسی ویژگی ها و مزایای بازی درمانی و بازی درمانی شناختی رفتاری چنین عنوان میکند که بازی درمانی یک مدل موثر برای تعامل با درمانجویان در تمام سنین با دیدگاه های درمانی نظری مختلف میباشد. بازی درمانی با زبانی بیانگر و پذیرا به افراد کمک میکند. بازی، زبان کودک است اما برخی اوقات زبان نوجوانان و بزرگسالان نیز میباشد. بیشتر نوشته ها دربارهی بازی درمانی شناختی-رفتاری بر کودکان پیش دبستانی متمرکز است. این نوشته ها سطح رشد این کودکان و تناسب شیوه های بازی درمانی با ردهی سنی آنها را نشان میدهد.وقتی بزرگسالان در سطح رشدی-شناختیشان هستند. این غیر همزمانی رشد در افراد، بازی درمانی را برای درمانجویان در تمام سنین موثر میکند)احمدی، 1389).
بعلاوه این نوع بازی درمانی برای تمام درمانجویان مقاوم در همهی سنین موثر است. پیش دبستانی ها و همچنین نوجوانان و بزرگسالان ممکن است نسبت به گفتگوی درمانی سنتی مقاومت نشان دهند، به این علت که قبلا مورد سو استفاده قرار گرفتهاند یا آموزش دیده اند که اطلاعات خاصی را به کسی نگوید، و یا سیستم عقیدتی خاصی دارند که تاثیر درمان را مخدوش میکند. اینها تنها معرفی تعداد کمی از دلایل مقاومت است. همینطور، این نوع بازی درمانی می تواند برای درنمانجویان در تمام سنین بسیار مفید باشد. درمانجویان درتمام سنین اغلب مشکلاتشان را انکار می کنند. متخصصین بالینی اغلب با درمانجویانی سروکار دارند که از لحاظ روانشناسی از اینکه چه جیزی باعث پریشانی آنها می شود ناآگاهند. این مسئله به ویژه برای کودکان کوچکتر و پیش دبستانی نیز صحت دارد، اغلب برای نوجوانان و بزرگسالان نیز صحیح است. یک دانشآموز کلاس پنجم که ممکن است نداند سواستفادههای فیزیکی در خانه یک شیوهی نامناسب تربیتی است و آن را عادی تلقی میکند، در درمان آن را ذکر نمینماید. از طریق بازی درمانی شناختی-رفتاری و استفاده از نقاشی ها، خاک رس، یا کتاب درمانی این مسائل اغلب ظاهر میشوند، بنابراین به درمانگر و درمانجو، در کشف راه های جدید برای درمان کمک میکند( فری، 2009؛ به نقل از احمدی، 1389).

اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری، اغلب به درمانجویانی نسبت داده میشود که بنابر شرایط مختلف از لحاظ کلامی دچار مشکل هستند. یک درمانجوی بزرگسال ممکن است از نظر رشدی تاخیر داشته باشد. یک درمانجوی مدرسه ای، میتواند گنگی انتخابی داشته باشد. درمانجویان بزرگتر از سنین پیش دبستانی ممکن است از استرس پس از سانحه رنج ببرند و زمان صحبت درمورد آسیب ها از لحاظ کلامی مشکل داشته باشند. تمام این درمانجویان میتوانند از مزایای این نوع بازی درمانی بهره ببرند. با این وجود، برخی درمانجویان بزرگتر میتوانند به خوبی با گفتگوی درمانی سنتی، دغدغه های خود را بیان کنند، اما برخی اوقات دچار تنگنا میشوند. اینجاست که بازی درمانی شناختی-رفتاری میتواند مفید باشد. شاید درمانجو بتواند ناخشنودیاش را در خصوص برخی مسائل آشکارا مطرح کند، اما مسائل جنسی را نمیتواند. این نوع بازی درمانی همچنین میتواند برای طرح مسائل پیش بینی نشده، فرصتی را فراهم میکند که گفتگوی درمانی سنتی نمیتواند. اغلب درمانگران آنچنان بر اهداف درمانی تمرکز میکنند که از دغدغه های دیگری که ممکن است درمانجو داشته باشد و قبلا در برنامه درمانی منظور نشده، غافل میمانند. در واقع کاربرد بازی درمانی شناختی-رفتاری منحصر به پیش دبستانی نیست، بلکه درمانجویان در سنین 2 تا 90 سال را میتوان شامل گردد. شیوه های بازی درمانی شناختی-رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی، پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی، سواستفاده و اعتماد به نفس ارائه میشود. تحقیقات مختلف کاربرد های این نوع بازی درمانی را برای درمانجویان در تمام سنین نشان میدهد( فری، 2009؛ به نقل از همان منبع).

مطلب مشابه :  پایان نامه خلاقیت دانش آموزان و دانش آموزان پسر

فصل سوم
روش پژوهش
3-1- مقدمه:
در این فصل، روش پژوهش، جامعه ی آماری، نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش، روش گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می گیرد.
3-2- طرح تحقیق:
برای انجام این تحقیق از روش تک موردی که یکی از انواع طرحهای شبه آزمایشی است، استفاده و از میان طرحهای مختلف آن، طرح AB انتخاب شده است. طرح AB برای ردیابی تغییرات ایجاد شده به واسطه درمان در مراجعان در موقعیت های بالینی مورد استفاده قرار میگیرد. روش تک موردی اگرچه انعطافپذیری بالایی دارد، اما روایی درونی آن ضعیف است و نتایج حاصل از این طرح را نمیتوان تعمیم داد. اما تعمیم پذیری میتواند به وسیله تکرار در طول زمان حاصل شود. همچنین روایی طرح AB به دلیل رخدادهای همزمان با اجرای تحقیق در معرض خطر است و ممکن است وقایع دیگری غیر از مداخله در تغییر وضع مراجع موثر بوده باشد.
طرح AB از دو دوره زمانی تشکیل میشود. آزمایش اول، دوره A نامیده میشود که به آن خط پایه یا دوره قبل از آزمایش گفته میشود. در دوره خط پایه، رفتار آزمودنی به دفعات متعدد مشاهده میشود. دوره دوم، دوره B نامیده میشود. در این دوره تاثیر درمان بر رفتار مورد پژوهش تعیین میشود. همانند دوره خط پایه، در این دوره نیز رفتار به طور مکرر مشاهده میشود( دلاور، 1389).
3-3- نمونه، روش نمونه گیری و تعداد شرکت کنندگان:
نمونه مورد نظر ما سه کودک در خود مانده با عملکرد بالا، بین سن 7 تا 10 ساله بودند که مطابق ملاک پنجمین راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی، تشخیص در خود مانده دریافت نموده بودند و مرکز تشخیص و توان بخشی به عنوان درخودمانده با عملکرد بالا مشخص شده شده اند.
3-4- ابزار سنجش یا روش علمی جمعآوری داده ها:
ابزار سنجش در این پژوهش برگه ثبت داده ها میباشد که از طریق مشاهدهی دقیق و علمی پژوهشگر انجام شده است و همچنین از جداول و نمودارهایی که عملکرد آزمودنی را قبل از و بعد مداخلات نشان میدهد. در این پژوهش آزماینده دو بعد از ابعاد مهارتهای ارتباطی را که کودکان درخودمانده در آنها دچار نقص میباشند و در پژوهشهای شارلوپ، والش در سال 1986 و کانر در سال 1943 به آنها پرداخته شده است(شارلوپ، 1986؛ ترجمه ناینیان، 1388) را به صورت رفتارهای قابل مشاهده و اندازگیری تعریف میکند و به ثبت هر یک از آنها میپردازد.
نحوهی ثبت داده ها به این صورت میباشد که هر یک از کودکان به مدت 30 دقیقه در طول 3 جلسه مورد مشاهده قرار گرفتند و فراوانی رفتارهای مورد نظر در 15 دورهی 2 دقیقه ای ثبت شد. در ابتدا آزماینده با همکاری دو مشاهدهگر در 3 جلسه 30 دقیقهای در اتاق بازی، به ثبت فراوانی رفتارهای مورد نظر پرداختند. سپس با بهره گرفتن از داده های ثبت شده، خط پایه 3 مرحلهای در نمودار فراوانی داده های مربوط به هر کودک ایجاد گردید. در مرحله بعد جلسات مداخله در طی 9جلسه 60 دقیقهای به مدت 5 هفته برگزار گردید. بعد از اتمام جلسات بازی درمانی مرحله ارزیابی که طی 3 جلسه 30 دقیقه ای در اتاق بازی به مشاهده و ثبت فراوانی رفتارها پرداخته شد و داده های جمعآوری شده در نمودار مربوط به هر کودک وارد گردید. در پایان به مقایسه داده های نمودار مربوط به هر کودک به صورت جداگانه پرداخته شد وتاثیر مداخلات انجام شده در طول جلسات مورد ارزیابی واقع گرفت.
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل جدول های فراوانی و نمونه ها استفاده گردید.
3-6- برگه ثبت داده ها:
برگه ثبت داده ها بر اساس مشاهدات سیستماتیک و دقیق تنظیم شده است، ما در این پژوهش از روش ثبت فاصلهای زمان استفاده نمودهایم، این روش جهت ثبت مشاهدات و رفتارهای هدف، توسط پژوهشگر تنظیم و برای تعیین خط پایه و ارزیابی تاثیر درمان به کار گرفته شده است.
3-7- برنامهی درمانی:
برنامه درمانی در این پژوهش متشکل از 2 گام در طی 9 جلسه میباشد که در مدت زمان 5 هفته برگزار گردید.
هدف گام اول که از 4 جلسه 60 دقیقهای تشکیل شده است، آموزش و تقویت مهارتهایی که به مشارکت و همکاری این کودکان در گروه همسالان مربوط میشود، میباشد.(قسمت اول تعریف عملیاتی مهارتهای ارتباطی در این پژوهش)
هدف گام دوم که متشکل از 5 جلسه 60 دقیقهای میباشد، آموزش و تقویت مهارت درک حالتهای چهره و رفتارهای غیر کلامی، میباشد.( قسمت دوم تعریف عملیاتی مهارتهای ارتباطی در این پژوهش)
3-8- شرح حال کودکان:
مورد اول: صاالح 8 ساله فرزند اول یک خانواده 4 نفره است. پدر او دارای شغل آزاد و مدرک

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید