منابع و ماخذ تحقیق مشخصات جمعیت شناختی و سوالات جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه
 • 2-5 خدمات…………………………………………………………………………………………………………………………..38
  2-6 کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………………..39
  2-7 سنجش رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………50
  2-8 بانک رفاه در یک نگاه………………………………………………………………………………………………………69
  2-9 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..75
  2-10 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..90
  فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………92
  3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….93
  3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..93
  3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..95
  3-4 تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………96
  3-5 روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………….99
  3-6 ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………….99
  3-7 تعیین روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………100
  3-8 تعیین پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………..101
  3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………….102
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………….105

 • 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………106
  4-2 بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی……………………………………………..106
  4-3 بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه……………………………………………………….111
  4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………127
  4-5 تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و ادعاهای تکمیلی ………………………………………………………………….132
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………140
  5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….141
  5-2 نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………141
  5-3 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و سوالات پرسشنامه……………………………………………..141
  5-4 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و ادعاهای تکمیلی………………………………………………..145
  مطلب مشابه :  مقاله با موضوع نظریه برخاسته از داده و نظریه داده بنیاد
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.