منابع مقاله درمورد آموزش پیش دبستانی-خرید پایان نامه

دانلود پایان نامه

مهارت های حسی – حرکتی ،حسی –بدنی ،ادراکی و عملکردهای غیر کلامی با کودکان کم سن و سالتر از خود پیش می روند . دیگر مدل های رشدی نیز در این زمینه اظهار میدارند که تأخیر در مهارت های حرکتی و ادراکی باعث می شود که کودک برای یادگیری زبان نوشتاری آماده نباشد.
مایکل باست و جانسون (1967)اظهار میدارند که کودکان مبتلا به اختلال یادگیری (ریاضی و خواندن ) می دانند چه باید انجام دهند اما از برقراری ارتباط بین الگوهای حرکتی و دستگا ه های حرکتی خود ناتوانند.
فراستیک (1961)کودکان نارساخوان را در توانایی های حرکتی چشم و سایر مهارت های ادراکی – دیداری سنجیده و نتیجه گرفت که بسیاری از گودکان نارساخوان در این زمینه مشکل دارند.
تحقیقات داخل کشور
کاظمی(1386) رابطه ی بین آموزش پیش دبستانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کلاس اول را مورد مطالعه قرار دادند. از یافته های این پژوهش چنین برمی آید که دانش آموزان طبقه ی پایین و متوسط بهره ی بیشتری از این نوع برنامه ها می برند. هم چنین، یافته ها تفاوت معناداری بین نمرات خواندن دو گروه با آموزش پیش دبستانی و بدون آن را نشان داده اند .

تحقیقی دیگر در زمینه رشد گفتار و زبان توسط مهدی پور در سال 1382 با عنوان « بررسی تاثیر محرومیت محیطی بر رشد گفتار و زبان کودکان شیرخوارگاه » انجام شد سه شاخص در این تحقیق سه شاخص
مورد بررسی قرار گرفت؛ شاخص درک و بیان مفاهیم زبانی 2- شاخص های واژگان دستوری 3-شاخص میانگین طول گفتار و جمله.نتایج بدست آمده نشان داد محرومیت محیطی بر میزان درک و بیان مفاهیم زبانی کودکان موثر بوده است اما بر درک بسیار تاثیر بیشتری تا بیان داشته است.
حسن زاده(1380) نیز در زمینه ی بررسی تفاوت های دختران و پسران از لحاظ ظرفیتهای زبان شناختی تحقیقاتی را بر روی کودکان 6 تا 12 ساله شهر اصفهان انجام داد ، اما این تحقیق به هیچ گونه تفاوتی دست نیافت.
عرشی(1379) با تحقیقی به بررسی و مقایسه ی شاخص های نحوی و واژگان کودکان 3 تا 5 ساله کودکان فارسی زبان پرداخت و بر روی 63 کودک نشان داد که طول واژه ها و جمله ها با افزایش سن و قرار گرفتن کودک در بازی های آزاد و افزایش نقش ها در بازی آزاد بطور معناداری افزایش می یابد.
سیف نراقی و نادری ( 1371 ) نیز در تحقیقی مقطعی به بررسی روند رشد تکلم و زبان کودکان از تولد تا 8 سالگی پرداختند . در این تحقیق 360 کودک مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج تحقیق در دو بخش ارائه شد . در بخش اول ، چگونگی روند رشد تکلم و زبان فارسی کودکان از دو تا هشت سالگی مورد توجه قرار گرفت

پور قریب ( 1363 ) نیز با بررسی « رشد طبیعی گفتار و زبان کودک از تولد تا هفت سالگی » بیان کرده است که هوش ، رشد فیزیکی ، جنسیت ، محیط خانادگی ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ، و … از عوامل موثر در رشد طبیعی گفتار و زبان محسوب می شوند . پسران در شروع گفتار از دختران عقب تر هستند ، ولی این تاخیر در دراز مدت جبران می شود . ناهنجاری های زبانی پسران بیش از دختران است .

فصل سوم
روش پژوهش

روش پژوهش:
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی پس رویدادی است که در آن ادراک بینایی، شنیداری و حافظه بینایی، شنیداری دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با و بدون معلولیت جسمی مقایسه می شود.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر 6 تا 12 ساله است که در سال تحصیلی 1392-1391 در شهر تهران به تحصیل بوده اند.
نمونه و روش نمونه گیری
در این تحقیق تمام دانش آموزان 6 تا 12 ساله مجتمع آموزشی دخترانه کم توان صیاد شیرازی مورد آزمون قرار گرفتند.تعداد آزمونی ها 48 دانش آموز دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر است. پس از آزمون اول 4 آزمودنی به علت عدم پاسخ دهی درست (پاسخ ندادن به همه ی سوالات، انتخاب فقط یک گزینه در پاسخ به تمام سوالات) از نمونه آماری خارج شدند.
ابزار پژوهش
مقیاس فراستیک
ابزار پژوهش آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ بود در سال 1963 توسط فراستیگ به عنوان ابزاری برای شناسایی ناتوانی های ادراک بینایی ساخته شد. مبنای نظری این آزمون، نظریه های ادراکی – حرکتی در حوزه اختلالات یادگیری است. آزمون رشد ادراک بینایی میتواند برای کودکان مهدکودک، آمادگی و پایه اول استفاده شود. این آزمون به طور فردی وگروهی توسط افراد حرفه‌ای که آموزش کافی برای اجرا و نمره گذاری آن دیده‌اند اجرا می‌شود. هنجارهای به دست آمده از اجرای گروهی این آزمون که از کودکان عادی 4 تا 8 ساله به دست آمده است با فاصله های 4/1 سال در اختیار است(فراستیگ و همکاران، 1375). آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ دارای پنج خرده آزمون است که عبارت اند از:
خرده آزمون1: هماهنگی حرکتی چشم: (زمن ارائه : 15 الی 20دقیقه)
این خرده آزمون میزان هماهنگی چشم و دست کودک را ارزیابی می‌کند و دارای 16 پرسش است که به اشکال مختلف ارائه میشود. در بخش اول، خطوط موازی با فواصل مختلف از یکدیگر به کودک ارائه میشود و کودک بایستی بین این خطوط یک خط راست بکشد. در بخش دوم به کودک ارائه میشود و کودک بایستی بین این خطوط یک خط راست بکشد. در بخش دوم، همین خطوط به صورت منحنی یا زوایه‌دار ارائه میشوند و در پرسش‌های پایانی 2 یا 3 نقطه ارائه و از آزمودنی خواسته میشود که یک نقطه را به نقطه دیگر به طور مستقیم و از راست به چپ(با توجه به جهت نوشتن در زبان فارسی) متصل کند. در ضمن باید به آزمودنی ها گفته شودکه در طول کشیدن خط قلم خود را از روی کاغذ بر ندارند. هر گونه تماس خط کودک و یا بیرون زدگی از دیواره‌ها در نمره گذاری تاثیر دارد.
خرده آزمون 2: شکل و زمینه: (زمان ارائه : 15 الی 20دقیقه)
در این خرده آزمون اشکال مختلف در زمینه‌هایی ارائه میشوند که به ترتیب پیچیده‌تر میشوند و آزمودنی بایستی شکل و زمینه را از یکدیگر متمایز کند. این خرده آزمون شامل هشت پرسش است که در دو بخش الف و ب ارائه شده است. دشواری پرسش‌ها به ترتیب بیشتر میشود. در این پرسش‌ها ابتدا به کودک یک کارت که شامل یک شکل خاص مانند مثلث، مستطیل، ماه یا ستاره است نشان داده میشود و سپس از آزمودنی خواسته میشود تا شکل را در یک زمینه پیچیده تشخیص دهد و خطوط آن را با مداد رنگی (که رنگ آن توسط آزمونگر مشخص میشود) پر رنگ کند.
خرده آزمون 3: ثبات شکل: (زمان ارائه: 10 دقیقه)
این خرده آزمون از دو بخش الف و ب تشکیل شده که در هر دو بخش، مجموعه ای از اشکال هندسی در اندازه ها و زمینه‌های مختلف ارائه شده است. در هر بخش ابتدا به آزمودنی کارتی نشان داده میشود که حاوی یک شکل (مانند دایره) است، سپس از او خواسته میشود که اشکال مورد نظر را در صفحه بیابد و خطوط آنها را پررنگ کند. مسلماً، آزمودنی هر اندازه شکل‌های بیشتری را پیدا کند، نمره بالاتری کسب خواهد کرد.
خرده آزمون4: وضعیت در فضا: (زمان ارائه: 5 دقیقه)
شامل هشت پرسش است که در دو بخش چهار پرسشی ارائه میشود. در بخش اول، چند شکل به آزمودنی ارائه میشود که یکی از آنها با بقیه تفاوت دارد. در بخش دوم، در هر پرسش 5 شکل در یک ردیف ارائه و از آزمودنی خواسته میشود تا شکلی را تشخیص دهد که شبیه شکل اول است.
خرده آزمون5: روابط فضایی: (زمان ارائه: 5 الی 10دقیقه)

مطلب مشابه :  مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و زمینه های اقتصادی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این خرده آزمون هشت پرسش دارد که در هر پرسش از آزمودنی خواسته میشود که همان نقاطی را که در سمت چپ تصویر به هم متصل شده‌اند درسمت راست به هم وصل نماید و یا همانند طرح سمت چپ را در سمت راست ترسیم کند. پرسش‌ها در این خرده آزمون به ترتیب دشوارتر میشوند.
این آزمون به صورت فردی و گروهی قابل اجرا است. در اجرای فردی 30 تا 45 دقیقه و در اجرای گروهی به کمتر از یک ساعت وقت نیاز است. ضرایب پایایی گزارش شده برای آزمون فراستیک به روش بازآزمایی برای نمره کل، بین 69/0 تا 98/0 و برای خرده آزمون‌ها بین 29/0 (خرده آزمون اول) تا 80/0 (خرده آزمون سوم) و به روش دو نیمه کردن، برای نمره کل 78/0 تا 89/0 و برای خرده آزمونها 35/0 تا 96/0 (بالاترین ضریب) مربوط به خرده آزمون دوم و (پایین ترین ضریب) مربوط به خرده آزمون چهارم بوده است. پایایی آزمون ادراک بینایی فراستیگ در نمونه‌ای در افریقای جنوبی نیز محاسبه شده است. آزمون در مورد31 کودک پیش دبستانی (19 پسر و 12 دختر) با میانگین سنی 68 ماه اجرا شده است. ضریب پایایی کودر ریجاردسون 21 از 31/0 تا 58/0 برای خرده آزمون های متفاوت متغیر بوده است.
به عنوان ضریب روایی، ضرایب هبستگی بین نمره آزمون و مقیاس معلمان از سازگاری کلاسی، هماهنگی حرکتی و کارکرد هوشی به ترتیب 44/0 ، 50/0 و 50/0 گزارش شده است.
ضرایب هبستگی بین نمره آزمون و آزمون آدمک گودیناف هم بین 32/0 تا 46/0 بوده است (براند، 1989).
آزمون آندره ری:
این آزمون برای اندازه گیری هوش افراد در همه سطوح توانایی بکار می‌رود. در این پژوهش از فرم ویژه کودکان که برای سنجش هوش کودکان 10-5 سال بکار می‌رود استفاده شده است. این آزمون برای
سنجش فعالیت ادراکی و حافظه دیداری ابداع گردیده است و متشکل از دو کارت است. این آزمون در سال 1374 توسط میرهاشمی در تهران هنجاریابی گردید.
آزمون ادراک شنیداری وپمن:
این آزمون که به نام تهیه کننده ی ان نام گذاری شده است توانایی کودک را در تشخیص و تمیز کلمات یکسان و کلمات متفاوت می سنجد. این آزمون از 30 جفت کلمه که صرفا در یک صدا تفاوت دارند و 10 جفت کلمه که دقیقا مشابه یکدیگر هستند تشکیل شده است( سیف نراقی 1368).در مطالعه خلجانی (1383) پایایی این آزمون 83/ گزارش شده است.
آزمون تمییز شنیداری مورد استفاده در این پژوهش، آزمون تمییز شنیداری برونی- برونی است که براساس طرح آزمون وپمن برای زبان فارسی تهیه شده است(4). آزمون تمییز شنیداری وپمن آزمونی است که ابتدا در سال 1958 توسط Wepman طراحی و ساخته شد و سپس در سال 1973و1987 نسخه تجدید نظر شده آن برای ارزیابی تمییز شنیداری کودکان8-4 سال انگلیسی زبان منتشر شد. این آزمون بر روی 2000 کودک انگلیسی زبان8-4 سال استاندارد شده است (8). این آزمون شامل ۴٠ جفت واژه میباشد که ٣٠ جفت واژه آن، متفاوت و١٠ جفت دیگر یکسان هستند؛ یعنی یک واژه هستند که ٢ بار تکرار شدهاند. جفت واژههای متفاوت همگی جفتهای کمینه اند؛ یعنی ٢ واژه با معنی هستند که فقط در یک صدا با هم متفاوتاند، به عنوان مثال (کیف و کیش). همه واژه‏های مورد استفاده در این آزمون یک هجایی هستند. واژههای مشابه در بین تمام واژهها پراکندهاند. مجموع امتیازات این آزمون ۴٠ میباشد؛ یعنی به ازای هر پاسخ درست ، یک امتیاز به کودک تعلق می گیرد.
برای اجرای این آزمون ابتدا نحوه اجرای آزمون برای کودکان و مفاهیم مشابه و متفاوت از طریق کلمات مختلف که در آزمون نبودند، کاملا توضیح داده میشد و پس از اطمینان از اینکه کودکان متوجه آزمون شده اند آزمون اصلی اجرا می شد؛ بدین طریق که از کودکان خواسته میشد، بدون اینکه به دهان درمانگر نگاه کنند بگویند که دو واژهای که میشنوند مثل هم هستند یاخیر؟ اگر پاسخ صحیح میداد امتیاز 1+ و در غیر این صورت امتیاز 0 به کودک تعلق میگرفت. در پایان مجموع امتیازات برای هر کودک جمع میشد و به عنوان نمره تمییز شنیداری کودک در نظر گرفته میشود.
آزمون حافظه شنیداری وکسلر:
فراخنای ارقام ، خرده آزمون اصلی برای مجموعه عامل حافظه فعال (WMI ) به حساب می آید و از دو بخش تشکیل می شود : ارقام مستقیم ( رو به جلو ) و ارقام معکوس یا وارونه. اجرای این دو تکلیف نیازمند توانایی جابجایی و انعطاف پذیری شناختی کنترل و هشیاری ذهنی است . رینولدز (1997) پیشنهاد می دهد که تفسیر بالینی عملکرد در خرده آزمون فراخنای ارقام باید بر حسب عملکرد در ارقام مستقیم و ارقام وارونه بطور جداگانه انچام پذیرد زیرا این دو عمل ناشی از توانایی ذهنی متفاوتی هستند که از طریق تکالیف مجزا سنجیده می شوند (گزلرش 1؛ ویلیامز، ویس،رالفوس،2003؛نقل از کشاورزی،1389).
روش جمع آوری اطلاعات
پژوهشگر با مراجعه به مجتمع آموزشی دخترانه کم توان صیاد شیرازی واقع در منطقه 4 آموزش و پروزش شهر تهران در خیابان پاسداران به بررسی پرونده ی دانش آموزان پرداخت، در بین دانش آموزان این مجتمع گروه هدف دانش آموزان 6 تا 12 ساله بودند که اسامی و مشخصات آنها یادداشت شد. با توجه به پرونده پزشکی دانش آموزان دو گروه با و بدون معلولیت جسمی تفکیک شد و مجموعا 48 دانش آموز به عنوان آزمودنی این پژوهش انتخاب شدند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامه فراستیک، ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی هماهنگی درونی سئوالات هر یک از خرده مقیاس های پرسشنامه فراستیک را بطور جداگانه محاسبه شد. که نتیجه بدست آمده نشان دهنده اعتبار خوب سوالات پرسشنامه ها بود. به منظور محاسبه فرضیه های پژوهش با کمک نرم افزار و با محاسبات انجام شد. و با بهره گرفتن از T مستقل ،فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه فعالیت های اقتصادی و شبکه روابط اجتماعی

در این فصل ابتدا شاخص های آمار توصیفی مربوط به نمرات ادراک بینایی و شنیداری و حافظه بینایی و شنیداری در دو گروه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی در بخش توصیف داده ها ارائه شده است و بعد فرضیه های پژوهش با آزمون های آماری مناسب در بخش تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات آماری با بهره گرفتن از نرم افزار آماری spss انجام گرفته است.

الف)توصیف داده ها
شاخص های توصیفی( میانگین و انحراف استاندارد ) مربوط به نمرات ادراک بینایی و شنیداری در دو گروه دانش آموزان کم توان ذهنی با و بدون معلولیت جسمی حرکتی محاسبه شد و نتایج در جدول 1-4 ارائه شده است.
جدول 1-4: شاخص‌های توصیفی نمرات ادراک بینایی و شنیداری در دانش آموزان کم توان ذهنی با و بدون معلولیت جسمی حرکتی
متغیر
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید