مقیاس اندازه گیری و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

 
 
مقدمه :

 • در این فصل به بررسی طرح پژوهش ،جامعه آماری و روش نمونه گیری پرداخته می شود.همچنین ابزار اندازه گیری و اعتبار و روایی آن، شیوه جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه تحلیل آماری مورد بررسی قرار می گیرند.

  • جامعه آماری :

  جامعه آماری مورد نظر در پژوهش حاضر عبارت از کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه  غیر انتفاعی شاهرود در سال تحصیلی 1389 مشغول به تحصیل می باشند.

  • حجم نمونه:

  چون مقیاس اندازه گیری پیوسته فرضیه های پژوهش دو دامنه است حجم نمونه طبق اصول علمی در سطح 95./. به شرح زیر انتخاب می شود.
   
  براساس تحقیقات انجام شده برابر8/. است.[147]
  جامعه آماری مورد نظر در پژوهش حاضر عبارت از کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه  غیر انتفاعی شاهرود در سال تحصیلی 1389 مشغول به تحصیل می باشند.
  در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.ابتدا 120 نفر انشجو به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنمه تمایزیافتگی و صمیمیت روی آنها اجراشد.دانشجویانی که میزان تمایزیافتگی وصمیمیت شان پایین از متوسط بود مشخص و از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و به دو گروه مساوی تقسیم،به حکم قرعه یک گروه تحت عنوان گروه آزمایش و یک گروه به عنوان گروه کنترل مشخص شد.گروه آزمایش آموزش نظریه انتخاب را دریافت وگروه کنترل آموزش نظریه انتخاب  را دریافت نکردند.
  3-3ابزار اندازه گیری
  جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از دو ابزار عمده به شرح زیر استفاده شد:
  الف)پرسشنامه خود متمایز سازیDSI))
  پرسشنامه خود متمایز سازی پرسشنامه اسکورن(1998)دارای ای 46 سوال، پنج گزینه وچهار مولفهجایگاه من” ،”واکنش پذیری عاطفی”،”جدایی عاطفی”،”هم آمیختگی با دیگران”است.
  اسکورن وهمکاران(1998) با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای مقیاس کلی تمایز یافتگی 88/. وبرای خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی 83/. ،جایگاه من 80/. ،گریز عاطفی80/. ، هم آمیختگی با دیگران74/. گزارش گرده اند
  همچنین  ضریب آلفا در پژوهش پلک وپوپکو(2004) 84/.  گزارش شده است.
  در پژوهش اسکیان (1384) ضریب آلفای کرونباخ 81/.  گزارش شده است.همچنین  در پژوهش سلطانی(1387) ضریب آلفای کرونباخ94/. ودر پژوهش حدیدی(1389) 84/.  به دست آمده است که نشان دهنده پایایی بالای آن است.
  از نظر هنجار یابی “پرسشنامه تمایز یافتگی” در ایران توسط اسکیان (1384) بر روی نمونه 26 نفر  از دانش آموزان سال اول دبیرستان اجرا شد. سوالهایی که  همبستگی نسبتا پایین تری  با کل آزمون داشت ، از نمره گذاری حذف شد.این  سوالها عبارت بودند از: 28،18،6
  جدول(3-1)پرسشنامه خود متمایز سازی بر حسب مولفه

  مطلب مشابه :  مقاله درمورد قانون آیین دادرسی مدنی و ایراد ضرب و جرح عمدی

 • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
  تور بدروم تور استانبول