مقاله کنترل حرکت و سیستم عصبی

دانلود پایان نامه
 • 2-7.مخچه

 • 2-7-1.آناتومی وعملکرد بخشهای مختلف مخچه
  شکل 2-6 موقعیت مخچه در مغز
  آناتومی مخچه در مقایسه با بقیه قسمتهای  مغز بسیار عجیب و غریب است.زیرا عناصر عصبی آن در یک نظم بسیار دقیق هندسی مرتب شده اند( 51).مخچه (شکل 2-3) در قاعده جمجمه ، در بالای ساقه مغز  و در زیر لوب اکسیپیتال در قشر مخ واقع شده  است کلمه مخچه به معنی مغز کوچک است .اگر چه مخچه حدود 10 در صد مغز است ولی 50/0 سلولهای عصبی را شامل می شود(87). مانند قشر مخ، مخچه از ماده سفید و یک لایه خارجی نازک از ماده خاکستری چین خورده تشکیل شده است. لایه بیرونی چین خورده  مخچه (قشر مخچه) کوچکتر و جمع و جور تر از قشر مخ است.مخچه شامل صدها میلیون سلول های عصبی برای پردازش داده ها است. این تنظیم اطلاعات بین عضلات بدن و نواحی از قشر مغزی که در کنترل حرکتی دخالت دارند انجام می شود ( 16).سازمان داخلی (شبیه به نیمکره مغزی)است وشامل: 1-منطقه قشر مخچه ،ماده خاکستری  2- ماده سفید داخلی حاوی سه هسته مخچه می باشد به نامهای: 1-هسته های واسطه ای 2-هسته های سقفی 3- هسته های دندانه دار.
  2-7-1-1.لوب های مخچه
  شامل : 1-لوپهای منقاری :عملکرد آن مربوط به نخاع ،کشیدگی طبیعی وضعیتی است که آسیب آن موجب کشیده شده زانو به جلو می شود .2-لوب کرکی –آسیب آن موجب عدم تعادل ،راه رفتن گسترده وحرکات غیر ارادی کره چشم می باشد .3- لوب دمی آسیب آن اقدام به رعشه می شود .
  2-7-1-2. بخشهای  طولی مخچه
  از لحاظ عملکردی در نمای خلفی مخچه به سه ناحیه عمده تقسیم می شود: ورمیس مخچه، مرتبط با هسته دندانه دار ، در ارتباط با تنظیم تون ماهیچه ای ومستقرشدن برای نقل و انتقال است. این قسمت از مخچه حرکات چشمها و تنه را در پاسخ به تغییرات وضعیت سر تنظیم می کند.
  .2- ناحیه بینابینی: بخش میانی از مخچه در  وضعیت فیزیکى بدن (پوسچر) و برخى حرکات عادتى جلو برنده مانند راه رفتن و شنا کردن اهمیت بسیارى دارد. در کنترل یک حرکت در حال تغییر با استفاده از اطلاعات عمقی -حسی تولید شده توسط خود آن شرکت می کند تا عملکرد بخشهای مخچه اشتباهات در
  حرکت را تصحیح کند.
  3- نیمکره بزرگ بزرگترین و جانبی ترین بخش مخچه، در ارتباط با هسته دندانه دار، با واسطه تالاموس بر خروجی از قشر حرکتی تاثیر می گذارد . حرکات ظریف در انقباض  ماهیچه ای وحرکات ماهرانه  را تنظیم می کند. و نیز برنامه سازى و هماهنگ کننده فعالیتهاى عضلانى متوالی  یا مهارتى می باشد (87)(10)
  2-7-1-3. ساقه مخچه
  شامل: 1. ساقه تحتانی ،مخچه را به بصل نخاع مرتبط می کند و  شامل آکسون های آوران و وابران است.
  2.ساقه میانه مخچه  که متصل به پل مغزی است ، شامل تنها آکسون آوران از هسته پل مغزی است
  3. ساقه منقاری مخچه که مخچه را با با مغز میانی ارتباط می دهد ، که عمدتا شامل آکسون وابران می باشد (50).
  2-7-1-4. قشر مخچه( سطح ماده خاکستری مخچه)
  سه لایه:1- لایه مولکولی بیشترین سطح قشر مخچه ، متشکل از آکسون  سلول های گرانول (الیاف موازی) که با سلولهای سبدی وستاره ای ارتباط مهاری دارند و دندریت ها سلولهای پورکنژمی باشد.
  2-لایه سلولهای  پورکنژ ،لایه وسط متشکل از یک لایه  انفرادی از اجسام بزرگ سلولی نرون (سلول های پورکنژ) است.
  3. لایه سلولهای گرانول عمیق ترین لایه (در کنار ماده سفید) از نرون های کوچک به نام سلول های گرانول وسلولهای گلژی والیاف های ورودی خزه ای تشکیل شده است .
  2-7-1-5. انواع سلول  و الیاف آوران از قشر مخچه ( شکل 2-7)
  شکل 2-7 بخشهای مختلف قشر مخچه

  1. سلول های پورکنژ – تنها نرون خروجی از قشرمخچه هستند ، با بهره گیری گابا به مهار نرون ها در هسته عمیق مخچه می پردازد(109)(35).
   2. سلولهای گرانول -سلولها ی درونی از قشر مخچه،که گلوتامات از آنها  به عنوان یک فرستنده تحریکی، تحریک  سلول پورکنژ از طریق شاخه آکسون به نام الیاف موازی استفاده می کند.سلول های گرانول خیلی زیاد هستند ، تعداد آنها به بیش از نیمی از تمام سلول های عصبی در سیستم عصبی مرکزی پستانداران می باشد
   .3. سلول های سبدی, بازدارنده داخل نرونی  ،با بهره گیری از گابا برای مهار سلول های پورکنژ بکار
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسائل مالی و اقتصادی و وابستگی اقتصادی
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.