مقاله نقد و بررسی کتاب و ادبیات داستانی

دانلود پایان نامه

روشن کردن ارتباط میان متن غایب با متن حاضر دارای قوانین خاص خود است که قوانین بینامتنی گفته می‌شود این قوانین عبارتند از نفی جزئی«اجترار»، نفی متوازی«امتصاص» و نفی کلی«حوار»(عزام،2005م 118)، البته کشف این ارتباط از یک جهت نیازمند خوانش عمیق متون بوده و از طرفی دیگر هم خواننده بایستی اطلاعات وسیعی را دارا باشد تا بتواند موارد بینامتنی را در متن تشخیص دهد.
اما بینامتنی دینی که موضوع این پژوهش است منظور از آن تداخل متون دینی با متن اصلی است به گونهای که این متون با ساختار اثر هنری هماهنگ بوده و هدف فکری یا هنری یا هردو را با هم ایفا کند. (الزغبی،2000م 37) البته نقاب(mask) شخصیتهای دینی را نیز میتوان در حیطهی بینامتنی دینی گنجاند که در آن نویسنده با پنهان شدن در پشت شخصیتهای مورد نظر خود سعی می‌کند دیدگاههای خود را بیان کند.

 • در این پژوهش سعی بر این است با رویکردی نقدی به بررسی و تحلیل بینامتنی دینی در این دو رمان پرداخته شود. با تبیین موارد بینامتنی دینی و انواع آن در این دو اثر، میزان موفقیت نویسنده در بکارگیری بینامتنی دینی برای ایجاد درونمایه یا فکر مسلط بر داستان و چگونگی استفادهی وی از این امر در شخصیت پردازی، گفتگو و لحن داستان، مورد بررسی قرار گیرد.
  در زمینهی بینامتنی دینی در رمانهای«عمالقه الشمال» و«لیالی ترکستان» نجیب کیلانی تاکنون تحقیقی به صورت مستقل صورت نگرفته است به همین خاطر بررسی این دو رمان از این منظر تحت عنوان یک پایان نامه ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش سعی برآن است که با بررسی ویژگیهای بینامتنی در رمانهای«عمالقه الشمال» و«لیالی ترکستان» نجیب کیلانی به سؤالات زیر پاسخ داده شود
  بازتاب بینامتنی دینی در این دو رمان نجیب الکیلانی چگونه بوده است؟
  نویسنده در این دو رمان بیشتر از کدام نوع بینامتنی بهره برده است؟
  وی تا چه اندازه در بکارگیری بینامتنی دینی در راستای رسیدن به اهداف فکری و هنری خود موفق بوده است؟
  1-3- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
  در مورد موضوع پژوهش تحقیقی مستقل چه به صورت کتاب و چه به صورت مقاله انجام نگرفته است. کتاب«الإتجاه الاسلامی فی أعمال نجیب الکیلانی القصصیه»(1989م)نوشتهی عبدالله بن صالح عرینی به بررسی کلی رمانها و مجموعه داستانهای نجیب الکیلانی پرداخته و از منابعی که از آنها الهام گرفته تنها تاریخ و اوضاع کنونی جوامع اسلامی را بررسی می‌کند سپس به تحلیل ساختار هنری رمانهای وی میپردازد و به حوزهی بینامتنی دینی وارد نشده است.
  کتاب حلمی محمد القاعود با عنوان«الواقعیه الاسلامیه فی روایات نجیب الکیلانی»(1996م) هم در زمینهی رئالیسم اسلامی در رمانهای این نویسنده است و این پدیده را در چهار رمان اجتماعی وی یعنی(اعترافات عبدالمتجلی، امرأه عبدالمتجلی، قضیه ابوالفتوح الشرقاوی و ملکه العنب) بررسی کرده است و از بینامتنی دینی سخنی به میان نیاورده است.
  خانم صدیقه زود رنج هم پایان نامهی کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی و تحلیل نقش و جایگاه نجیب کیلانی در داستان نویسی اسلامی معاصر » در دانشگاه تربیت مدرس و در سال (1380ش) تالیف نموده است.
  مطلب مشابه :  پایان نامه درباره خدمات گردشگری و امام علی (ع)

 • همچینین«تحلیل و نقد عمر یظهر فی القدس» عنوان پایان نامهی کارشناسی ارشدی است که سال(1386ش) توسط مریم زارعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران نوشته شده است که در رابطه با رمان تاریخی«عمر یظهر فی القدس» نجیب کیلانی میباشد.
  پایان نامهای هم با عنوان«ترجمه و نقد و بررسی کتاب (الیوم الموعود) اثر نجیب کیلانی» توسط خانم معصومه بهمنی در دانشگاه تهران پردیس قم در سال(1386ش) نوشته شده است.
  در دانشگاه کردستان هم پایان نامه کارشناسی ارشدی با عنوان «بررسی و مقایسه بکارگیری سیرهی نبوی در رمان (نور الله) نجیب کیلانی و کتاب (علی هامش السیره)طه حسین» توسط خانم نسیبه سبحانی در سال (1387ش) نوشته شده است.
  همچنین در دانشگاه همدان نیز پایان نامهای تحت عنوان«شخصیت پردازی زن در ادبیات داستانی با نگاهی به سه رمان (لیالی ترکستان)، (عذراء جاکارتا) و(عمالقه الشمال) نجیب کیلانی» توسط خانم شهلا زمانی در سال (1389ش) نوشته شده است.
  مقالهای هم با عنوان(شخصیت پردازی زن در ادبیات داستانی نجیب کیلانی) توسط صلاح الدین عبدی و شهلا زمانی نوشته شده که در مجله زن در فرهنگ و هنر(پژوهش زنان)دورهی ۲، شمارهی ۳ به چاپ رسیده است. با عنایت به آنچه گفته شد مشخص می‌شود در هیچ یک از این منابع به موضوع تحقیق پرداخته نشده است.
  1-4- اهداف تحقیق
  الف- هدف کلی
  تحلیل و بررسی بینامتنی دینی در رمانهای«عمالقه الشمال» و«لیالی ترکستان» نجیب کیلانی.
  ب- اهداف جزئی
  تبیین موارد بینامتنی دینی در این دو رمان و تحلیل نوع بینامتنی بکار رفته در آنها.
  کنکاش در زمینه چگونگی استفادهی نجیب کیلانی از بینامتنی دینی برای رساندن پیام خود به مخاطب.
  بررسی جنبههای ادبی و هنری بینامتنی دینی در این دو رمان.
  1-5- روش تحقیق
  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و پژوهشگر پس از بررسی و مطالعه ی منابع تحقیق و فیش برداری به تحلیل محتوایی متن دو رمان «عمالقه الشمال» و«لیالی ترکستان» پرداخته است.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.