مقاله رایگان درمورد ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک و مزایای مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه
 • 2-1-13)تعریف مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………………… 28
  2-1-13-1)ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………28
  2-1-13-2)مزایای مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………..30
  2-1-13-3)فرآیند مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………………………31
  2-1-14)تدوین استراتژی …………………………………………………………………………………………………………33
  2-1-14-1)تکوین استراتژی……………………………………………………………………………………………………..33
  2-1-15)اجرای استراتژی…………………………………………………………………………………………………………..33

 • 2-1-16)ارزیابی استراتژی………………………………………………………………………………………………………….34
  ۲-1-16-1)موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک…………………………………………………………………………… 34
  ۲-1-17)تفکر استراتژیک………………………………………………………………………………………………………… 35
  2-1-17-1)تفکر استراتژیک در مقایسه با برنامه‌ریزی استراتژیک………………………………………………….. 37
  2-1-17-2)ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ…………………………………………………………………………………………. 38
  ۲-1-17-3)ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ…………………………………………………………………………… 38
  ۲-1-18)جایگاه موضوعات استراتژیک……………………………………………………………………………………… 39
  2-1-19)متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک پیشنهادی…………………………………………………………………. 40
  2-1-20)ساختار تحلیلی استراتژی اثربخش………………………………………………………………………………… 51
  2-2) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….. 52
  2-2-1)ایجاد تحول…………………………………………………………………………………………………………………. 52
  2-2-2)اهداف تحول سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 53
  2-2-3) هدایت فرایند تحول سازمانی……………………………………………………………………………………….. 53
  2-2-4) ضرورت تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………… 54
  2-2-5)فرآیند تحول در سازمان………………………………………………………………………………………………… 55
  2-2-6) اشتباهات تحول در سازمان‌ها……………………………………………………………………………………….. 57
  مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد آموزش و پرورش و زیارتگاه ها
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.