مقاله رایگان با موضوع استفاده از فناوری و تولید انبوه

دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل ابتدایی نشان می دهد که واکسن های چهار ظرفیتی آنتی بادی های خنثی کننده را می توانند در برابر HPV35 و 45 در آزمایشگاه افزایش دهند و ممکن است که بتوانند انواع ژنتیکی HPV را خنثی کنند. واکسیناسیون با واکسن دوظرفیتی در افراد با سرولوژی مثبت نشان داده است که بیش از 80% در برابر HPV31 و45، اثر کرده است (158).
2-17-4- DNA واکسن ها

 • یکی از راهکارهای جدید و قدرتمند در واکسیناسیون ضد توموری، تلقیح مستقیم DNA پلاسمیدی کد کننده آنتی ژن‌های توموری می باشد که به این تکنیک ایمن سازی DNA می گویند و قادر است هر دو پاسخ ایمنی سلولی و هومورال اختصاصی آنتی ژن‌ را القا نماید (159). DNA پلاسمیدی فاقد پوشش که سالم است، ایمنی زایی پایینی دارد، بنابراین می توان آن را به طور مکرر استفاده کرد. واکسن های DNA را می توان به آسانی در حجم بالا، با خلوص بالا تهیه کرد و نسبت به پروتئین ها و سایرپلیمرهای بیولوژیکی، پایداری نسبتا بالایی دارند (160). برای پیشگیری ازعفونت ویروسی و برای درمان بیماری های ویروسی، لنفوسیت های T سیتوتوکسیک ضروری هستند. ایمن سازی با DNA می تواند به طور بالقوه در القای یک پاسخ CTL محدود به MHC clas I بسیار موثر باشد، زیرا DNA کد کننده آنتی ژن مورد نظر به طور مستقیم به درون سلول تحویل داده می‌شود و در آنجا محصول ژن آن در دسترس مسیر پردازش آنتی ژن‌MHC class1 قرار می گیرد (57). ایجاد سلول کشی با واسطه سلولT یا با واسطه‌آنتی بادی علیه سلول‌های توموری قادر است رشد تومور را مهار کند و باعث بازگشت و بهبود تومور گردد (141).
  واکسن های DNA واکسن های نسل سوم هستند و نسبت به سایر واکسن ها مزایای بسیاری دارند (161) که عبارتند از:
  این واکسن ها را می توان به آسانی تهیه کرد. ژن‌های وارد شده به درون وکتور ( پلاسمیدی) را می توان به آسانی تغییر داد و به راحتی توالی های مشخصی را حذف یا اضافه کرد (162).
  واکسن‌های DNA نسبت به دما پایدار هستند. به ویژه ‌در کشورهای در حال توسعه، از نظر اقتصادی، حمل ونقل آنها آسان است (163).
  پاسخ های ایمنی القاء شده توسط واکسن های DNA طولانی مدت هستند و توانایی تحریک ایمنی سلولی و هومورال دارند (164).
  ایمن سازی با DNA پاسخ ایمنی علیه DNA خود وکتور را القا نمی کند، بنابراین می توان واکسن DNA را به طور مکرر استفاده کرد. این جنبه مهم است زیرا درمان سرطان ممکن است نیازمند ایمن سازی مکرر باشد (57).
  به دلیل عدم ریزش ویروس عفونی باعث انتشار بیماری نمی شوند (165).
  زمان لازم برای خالص سازی که در تهیه پروتئین های نوترکیب وجود دارد، حذف می شود (166).
  بطور کلی اثرات درمانی این DNA واکسن ها از طریق القا سلول‌های Th1 صورت می گیرد. لیز سلول‌های آلوده به پاپیلوماویروس انسانی که توسط سلول‌های Th1 انجام می شود از طریق 4 مکانیسم صورت می گیرد که عبارتند از: اثر سلول کشی سلول‌های TCD8+ محدود به MHC CLASS I، اثرسلول کشی سلول های TCD4+ محدود به MHC class II، تولید سایتوکاین های اختصاصی آنتی ژن (مانند IF و TNF) و مکانیسم کشندگی ماکروفاژ‌های فعال شده با سایتوکاین ها. بنابراین واکسن های درمانی با تحریک پاسخ های ایمنی اندروژن، می توانند برای درمان استفاده شوند (9).
  یکی از نگرانی ها درباره واکسن DNA تاثیر محدود آنهاست. DNA واکسن ها مانند وکتورهای ویروسی قدرت تکثیر و انتشار را ندارند و این یکی از محدودیت های این واکسن ها نسبت به وکتورهای ویروسی است (167).
  چندین راهکار برای افزایش تاثیر واکسن های DNA به کار گرفته شده است که به اختصار عبارتند از: استفاده از آنتی ژن‌های هدفمند برای تجزیه سریع در داخل سلول، آنتی ژن‌هایی هدایت شده برای APC ها توسط فیوژن‌ به لیگاندهایی برای رسپتورهای APC، آنتی ژن‌های متصل شده به کموکاین ها یا به یک سکانس پاتوژن مانند قطعه C توکسین کزاز، تلقیح همزمان کموکاین ها، مولکول های کمک محرک، استفاده همزمان یا الیگونوکلئوتیدهای CPG، اتصال به کالرتیکولین، اتصال به دومین II توکسین سودوموناس آیروژینوزا، اتصال به VP22 ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک، اتصال به توکسین باکتریایی ETA و اتصال به HSP70 (168).
  در تکنیک DNAواکسن ، با استفاده از فناوری DNA نوترکیب، ژن های HPV به ساختارهای DNA حلقوی و کوچک موجود در باکتری ها که پلاسمید نامیده می شوند اضافه شده اند، سپس پلاسمید که به طور انبوه در باکتری ها تولید شده، خالص شده و به دریافت کنندگان واکسن تزریق می شوند که یا درمحلول های سالین یا توسط پرتاب دانه های پوشیده شده از DNA به داخل سلول با تفنگ ژنی تزریق می شوند (146). درانسانها، سلول ها DNA پلاسمید را انتخاب خواهند کرد و سپس آنتی ژن HPV انتخاب شده را تولید می کنند.
  با آزمایشات حیوانی از واکسن های DNA در برابر تنوعی از پاتوژن ها از جمله HPV فهمیده اند که آن ها واکسن های بالقوه با مزایای چندگانه نسبت به دیگر واکسن ها هستند. آن ها سلول های ایمنی را به خوبی القا می کنند، آنتی بادی ها را در برابر شکل اولیه پروتئین ها بالا می برند و می توانند ایمنی طولانی مدت توسط سلول های میزبان که تولید آنتی ژن را برای سال ها ممکن است ادامه دهند القا کنند (169).
  Merk در حال همکاری با موسسه Vical روی تحقیق و توسعه برای DNA واکسن ها جهت بیماری های عفونی چندگانه از جمله هرپس ها، HIV و هپاتیت ها به خوبی HPV هستند (170).
  آن ها در حال آزمایش کردن اثری از مسیرهای تحویل مختلف برروی ایمنی مخاطی هستند و درحال بررسی استفاده از ادجوانت های قدیمی و ادجوانت های ژنتیکی به منظورتسهیل جذب DNA به داخل سلول ها هستند. به منظور هدف قرار دادن مسیرهای سلولی خاص و تسهیل عرضه آنتی ژن ها به Bسل و Tسل هستند، آنها همچنین DNA واکسن های درمانی را توسعه داده اند که یوبی کوئتین یا لیزوزوم مربوط به پروتئین غشایی را درطول E6 وE7 بیان می کنند (171،172).
  -5-17-2 واکسن های خوراکی
  تکنیک های بیوتکنولوژی گیاهان به دانشمندان اجازه داده است تا ژن های مربوط به پاتوژن هایی مثل HPV و هپاتیت B کلرآ را به داخل مخمر یا گیاهان خوراکی مثل سیب زمینی، هویج و کاهو وارد کنند، سپس در این گیاهان مهندسی ژنتیکی شده، در بافت های آن ها ژن های بیماری تولید و تجمع گشته بنابراین آن ها را به عنوان یک واکسن خوراکی به خدمت می گیرند، زیرا خوردن آن ها می تواند پاسخ های ایمنی را القا کند (143).
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی و تعیین کننده های ساختار

 • واکسن های خوراکی چندین مزیت مهم ویژه را برای کشورهای در حال توسعه ارائه می دهند که ممکن است مشکل ذخیره سازی، پخش و تزریق واکسن های قدیمی را نداشته باشند (147). عصاره مخمر یا گیاهان می تواند یک روش ساده را به منظور تولید انبوه واکسن ها فراهم کند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه می توانند از واکسن های خوراکی استفاده می نماید. واکسن های خوراکی همچنین به زنجیره های سرد پر هزینه و پیچیده برای پخش نیاز ندارند. در نهایت آن را به مراتب ساده تر و ارزان تر برای دادن مواد غذایی به پذیرندگان واکسن نسبت به تزریقات که به ارائه دهندگان ماهر و توجه جدی به اقدامات جلوگیری از عفونت نیاز دارد، تهیه می کنند. تزریق دهانی همچنین ظرفیت برای تحریک سیستم ایمنی مخاطی را دارد که ممکن است برای اثر واکسن های HPV ضروری باشد (147).
  مطالعات حیوانی از واکسن های خوراکی در برابر تنوعی از بیماری های عفونی نتایج امیدوار کننده ای را ایجاد کرده است (143).
  در اولین آزمایش انسانی واکسن خوراکی، داوطلبان تکه های کوچکی از سیب زمینی خام که به صورت ژنتیکی به منظور تولید بخشی از توکسین یک Ecoli مهندسی شده بود را خوردند، سطوح سرم و آنتی بادی های روده ای و آنتی بادی در آن ها افزایش یافتنه بود (173). یک مطالعه در مدل موشی از ایمنی زایی دهانی با VLPها در برابر HPV محافظت کامل را در برابر HPV نشان داده است (173).
  CANSA و دانشگاه Cape town به طور مشترک در جنوب آفریقا در حال بررسی تنوع سیستم های بیانی HPVهستند، از جمله گوجه فرنگی که مصرف خوراکی رایجیی دارد (174).
  جداول زیر نشان دهنده ی کلیه واکسن های درحال توسعه برای HPV می باشد (34).
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.