مقاله درمورد دانش آموزان دبیرستانی و پرخاشگری نوجوانان

دانلود پایان نامه

جلیلی ( 1381 ) تحقیقی با عنوان « عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان » را به صورت پایان نامه انجام داده است . او این تحقیق را در شهر همدان و روی جوانان مجرم و غیر مجرم 18 تا 29 ساله اجرا کرده است . نمونه او شامل 100 نفر مجرم و 100 نفر غیر مجرم است که به صورت تصادفی ساده انتخاب کرده است . او در این تحقیق خود به نتایج زیر بدست یافته است : بین نیاز اجتماعی ، نیاز اقتصادی ، نیاز فرهنگی و فرصت اجتماعی با ارتکاب جرم رابطه منفی معنی داری وجود داشته است .

 • نیاز اجتماعی بیشترین تأثیر گذاری بر ارتکاب جرم را به خود اختصاص داده است و نیاز فرهنگی و اقتصادی به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارند در زمینه فرصتها هم فرصت سیاسی با بیشترین تأثیر و فرصت اقتصادی در رده دوم و فرصتهای فرهنگی و اجتماعی در رده های بعدی قرار گرفته اند . همچنین هر قدر فرد ، والدین و افراد محله نسبت به جرم و مجرم نگرش منفی تری داشته باشند از احتمال ارتکاب جرم توسط افراد کاسته می شود ( جلیلی ، 1381 ) .

 • حبیب حیدری ، عوامل مؤثر بر خشونت و پرخاشگری جوانان
  حیدری و دیگران ( 1379 ) در پروژه ای تحت عنوان عوامل مؤثر بر خشونت و پرخاشگری در میان دانش آموزان شهر یزد در سال 1379 به بررسی این موضوع در میان 100 نفر دانش آموز پرداخته و در این تحقیق به نتایج زیر دست یافته است . وضعیت مالی خانواده ها ، جمعیت خانواده ، شغل والدین ، شیوع اعتیاد ، تماشای فیلمهای خشن و رابطه با دوستان بزهکار از عوامل موثر بر خشونت و پرخاشگری نوجوانان است . ( حیدری ، 1379 : 170 ) .
  جمال رئیسی ، علل نابهنجاری های رفتاری جوانان شهرک شهید رجایی
  رئیسی ( 1382 ) تحقیقی در زمینه علل ناهنجاری رفتار نوجوانان در شهرک رجایی شهر کرج انجام داده است . در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده که محقق اطلاعات خود را با استفاده از پرسشنامه جمع آوری کرده است . پرسشنامه روی 100 نفر دختر و 100 نفر پسر 17 تا 26 ساله شهرک رجایی شهر کرج به صورت تصادفی اجرا گردیده است یافته های تحقیق به صورت زیر می باشد .
  میزان علاقه خانوادگی ، نظارت خانوادگی ، میزان مذهبی بودن فرد ، میزان مذهبی بودن والدین و مذهبی بودن دوستان با ناهنجاری های رفتاری جوانان همبستگی معکوس معنی داری داشته که از این میان بیشترین تأثیر را میزان مذهبی بودن فرد با ضریب همبستگی 476/0 داشته است این عوامل به عنوان عوامل بازدارنده نابهنجاری های رفتاری در نظر گرفته شده اند . و از طرف دیگر میزان ناهنجاری رفتاری دوستان ، میزان درآمد پدران و مدت گذراندن اوقات فراغت خارج از خانه با ناهنجاری رفتاری جوانان رابطه مستقیم و معنی داری داشته است که از این میان بیشترین تأثیر را میزان ناهنجاری رفتاری با ضریب همبستگی 499/0 داراست . همچنین محقق دریافته است که پسران نسبت به دختران ناهنجاری رفتاری بیشتری دارند .( رئیسی ، 1382 : 180 ) .
  احمد شفیع زاده ، زمینه های اجتماعی کجروی با تأکید بر تأثیر خانواده و گروه همالان بر انحرافات اجتماعی جوانان و نوجوانان شهر تهران
  شفیع زاده ( 1373 ) پژوهشی را در دانشگاه تهران تحت عنوان ، زمینه های اجتماعی کجروی با تأکید بر تأثیر خانواده و گروه همالان بر انحرافات اجتماعی جوانان و نوجوانان شهر تهران انجام داده است ، جامعه آماری این تحقیق متهمین و مجرمین جوان و نوجوان 15 تا 30 ساله زن و مرد بوده که مرتکب یکی از انحرافات شده و توسط نیروی انتظامی دستگیر شده بودند . حجم نمونه این پژوهش 358 نفر بوده است . محقق به این نتیجه که وضعیت اقتصادی فرهنگی و اجتماعی خانواده و ارتباط با بزهکاران بر گرایش به بزهکاری مؤثر است ( شفیع زاده ، 1373 : 140 ) .
  سید عبدالحسین نبوی ، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی در شیوع جرایم
  سید عبدالحسین نبوی ( 1374 ) پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی در شیوع جرایم در مقطع دکترای رشته جامعه شناسی در سال 1374 در دانشگاه تهران انجام شده است . محقق در این پژوهش به جنگ و پیامدهای آن و همچنین نوسازی ، شهر نشینی و توسعه شهری به عنوان عامل وقوع جرایم توجه کرده است . حجم نمونه این تحقیق 120 نفر از مجرمان شهر اهواز می باشد . محقق در آخرین به این نتیجه رسیده است که موقعیت اقتصادی ، اجتماعی ، معاشرت با دوستان ناباب ، آموزش و پرورش نادرست و نحوه گذراندن اوقات فراغت به گرایش به جرم و بزهکاری موثر است ( نبوی ، 1374 ) .
  2-6-2- تحقیقات خارجی
  « دتن بورن » استاد مؤسسه روانشناسی تربیتی وابسته به دانشگاه « هومبلد واقع در شهر برلین » پس از انجام تحقیقات در میان 2553 دانش آموز دختر و پسر در غرب و شرق برلین ، به این نتیجه رسیده است ، که 40 درصد از دختران و پسران تاکنون حداقل یک بار در معرض اعمال خشونت قرار گرفته و بیم آن دارند که خصومت ها افزایش خواهد یافت ، درصدد برآمدند ، مسلح شوند . 17 درصد قربانیان اعمال خشونت اعتراف کرده اند که اکنون خود نیز به تدریج به دیگران اعمال خشونت می کنند .(به نقل از خرسند نیا ، 1381: 60 ) .
  « پیچ » کارشناس امور جوانان اداره آگاهی « اشتوتگارت » خاطر نشان می کند که متأسفانه بلای خشونت در میان جوانان به آن دسته از محصلین نیز که تیپ مهاجم به شمار نمی روند ، سرایت می کند . مدت هاست که نگهداری گاز اشک آور ، رولور مشقی و زنجیر برای پسرها در حد نگهداری وسایل ورزشی ، عادی شده است. به دنبال توزیع یک نوع پرسشنامه محرمانه توسط نمایندگان محصلین در میان دانش آموزان دبیرستانی مدرسه « زیهمن » فرانکفورت بر اینکه آیا دارای سلاح می باشند ، 38 درصد دبیرستانی ها اعتراف کردند که مسلح هستند ( نشریه آفتاب یزد ، 1381 ) .
  شری اورت و جیمز پریک ، درک دانش آموزان از خشونت
  اورت و پریک تحقیقی را به عنوان درک دانش آموزان از خشونت در مدارس عمومی آمریکا انجام داده اند . این تحقیق بر روی 726 دانش آموز مدارس دولتی اجرا شد . روش اجرای آن پیمایشی بوده که از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای ( به وسیله طبقه ، مذهب و محل زندگی ) استفاده کرده اند و هر یک از دانش آموزان پرسشنامه پیمایشی را با نظارت معلمش پر می کرد . نتایج آن به صورت زیر است : بیشترین نوع خشونت گزارش شده توهین کلامی بوده که برابر 57 درصد می باشد ، هُل دادن و قاپیدن حدود 41 درصد گزارش شده ، تهدید کردن دانش آموزان دیگر 27 درصد ، کتک زدن کسی 25 درصد ، تهدید معلمان 6 درصد ، تهدید با چاقو یا اسلحه 4 درصد و 2 درصد هم گزارش داده اند که اسلحه به مدرسه می آورند .
  یافته ها نشان داده که در بیشتر موارد پسران نسبت به دختران احتمال بیشتری داشته که مرتکب خشونت شوند . دانش آموزانی که در محلات با جرایم بالا زندگی کرده اند به صورت معنی دار احتمال بیشتری داشته که مرتکب خشونت شوند . دانش آموزان با عملکرد تحصیلی ضعیف احتمال بیشتری داشته که مرتکب خشونت شوند . 40 درصد آنها اسلحه با خود حمل می کردند . 20 درصد آنها که نمره پایین گرفته بودند معلمشان را تهدید کردند و نزدیک به یک چهارم یعنی 25 درصد آنها گفته بودند که حداقل یک بار در مدرسه یا اطراف آن قربانی خشونت شده اند . دانش آموزان سفید پوست از سایر دانش آموزان از نشر ارتکاب خشونت تفاوتی نداشتند . همچنین دانش آموزان در پاسخ به این سؤال که چرا بچه ها مرتکب خشونت می شوند ، پاسخ دادند که عضویت داشتن در گروهها و باندهای جنایتکار ( 35 درصد ) ، فقدان نظارت والدین ( 35 درصد ) ، تحریک شدن توسط دیگران ( 41 درصد ) ، فقر خانوادگی و مصرف مواد مخدر ( 24 درصد ) ، تحت تأثیر دوستان قرار گرفتن ( 35 درصد ) و در معرض خشونت رسانه های جمعی قرار گرفتن ( 22 درصد ) از عوامل مؤثر در ارتکاب خشونت دانسته اند . (به نقل از زارعی ، 1383 : 11 ) .
  خانم لوخ مشاور امور تربیتی اعلام می دارد بسیاری از دانش آموزان تماشای فیلمهای ترسناک را به عنوان مسابقه شهامت اجرا می کنند . آنکه دل دیدن خون بیشتری دارد ، برنده است . آنکه بترسد و صحنۀ اوج قساوت را نتواند تحمل کند ، به عنوان بچه ننه مورد تمسخر قرار می گیرد . او بیان می کند بدیهی است که همه پایداری می کنند . برخی از دانش آموزان برای تشدید اثر فیلم حتی از مواد مخدر استفاده می کنند (به نقل از خرسند نیا ، 1381 : 65 ) .
  « لوتار هرمان » از اداره آگاهی فرانکفورت می گوید : داخل گروههای متشکل نوجوانان و جوانان ، آنکه جرأت کند به تقلید از فیلم ، عملاً دست به ضرب و شتم غارت بزند منزلت خاصی بدست می آورد .
  « ورنر روتن برگر » کارشناس امور تربیتی معتقد است در نحوه استنباط بسیاری از کودکان چنان تحولی به وقوع پیوسته است که در نتیجه آن ، آنچه که می بایست ایجاد نفرت کند ، ناچار مثبت تلقی می گردد . بسیاری از دانش آموزان در شرایطی که به حال خود واگذاشته شده اند ، ناچار به خود آسیب می رسانند . در مدارس آلمان هر روز 60 دانش آموز دست به خودکشی می زنند که از میان آنها 6 نفر جان می دهند ( همان منبع ، 1381 : 61 ) .
  « آربر » معتقد است خشونت در نوجوانان یک امر طبیعی است که ناشی از شرایط خانوادگی و نیز تأثیر جامعه بر روی نوجوانان می باشد . به طوری که شرایط خانواده ها و شرایط بحرانی و آنومی جامعه می تواند زمینه ساز بروز خشونت در نوجوانان باشد . ( همان منبع ، 1381 : 62 ) .
  بندا و کوروین ، ( 2002 ) در تحقیقی تحت عنوان تأثیر بد رفتاری در دوران کودکی و نوجوانی بر خشونت در میان نوجوانان انجام داده اند که این مطالعه بر روی 1031 نفر از دانش آموزان دبیرستانهای دولتی اجرا شده به نتیجه رسیده بودند که بد رفتاری و خشونت بزرگسالان تحت تأثیر خشونت دوران بچگی قرار گرفته و به وسیله عوامل دیگری نیز تعدیل می شود . آنها دریافتند که مورد خشونت واقع شدن قبل از بزرگسالی رابطه مستقیمی با خشونت دوران نوجوانی داشته است . همچنین تعلق و دلبستگی به پدر و مادر ، تحصیلات پدر ، اعتقادات و باورها و مذهبی بودن و عزت نفس با خشونت نوجوانان رابطه معکوس داشته است . در حالیکه ناکامی ، از خود بیگانگی ، تلاش برای خودکشی و داشتن همسالان بزهکار و رابطه آنها با ارتکاب خشونت رابطه مستقیم داشته است ؛ یعنی هر چه میزان ناکامی زیاد بود ، احتمال ارتکاب خشونت نوجوانان نیز افزایش یافته است . همچنین محققان دریافته اند که پسران نوجوان نسبت به دختران و سیاه پوستان نسبت به سفید پوستان خشونت بیشتری داشته اند . بعلاوه نوجوانانی که در خانواده های تک والدینی زندگی می کردند نسبت به کسانی که با والدین خود زندگی می کردند خشونت بیشتری از خود نشان می دادند . (Benda And Crowyn , 2002 ) .
  با توجه به نتایج بدست آمده در تحقیقات گذشته که نشان می دهد متغیرهایی که بر روی خشونت تأثیر گذاشته اند عبارتند از نارضایتی از خانواده ، انزوا طلبی فرزندان ، بزهکاری، دیدن فیلم های خشن ، نابهنجاری جوانان ، فقر خانوادگی و …. ما هم در این تحقیق به دنبال رابطه بین خشونت با متغیرهای پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، بی عدالتی، جرم در محله ، ناکامی، داشتن همالان بزهکار ، قربانی خشونت شدن و شاهد خشونت بودن را با خشونت بسنجیم و راهکارهای لازم را جهت کاهش خشونت ارائه دهیم فرضیات مورد ازمون در این تحقیق با هیچکدام از تحقیقات انجام شده مطابقت ندارد .
  7-2- ادبیات نظری
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.