مقاله درمورد تئوری یادگیری اجتماعی و نوجوانان دانش آموز

دانلود پایان نامه
 • دوستان و همالان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر گرایش جوانان به خشونت است . مطالعات مقطعی یک همبستگی قوی بین رفتار مشکل دار همالان و رفتار مشکل دار نوجوانان یافته اند . البته بعضی از محققان پیشنهاد کردند که این همبستگی قویی ممکن است به خاطر دیگر عوامل در کنار نفوذ همالان باشد که نمی توان با داده های مقطعی آن را مشخص کرد . در کنار نفوذ همالان ، انتخاب دوستان هم مهم است که جدایی از نفوذ آنها می باشد . مفهوم انتخاب همالان بیانگر این است که ابتدا نوجوان خشونت را شروع می کند و بعداً کسانی را به عنوان دوست انتخاب می کند که آنها هم در برابر دوستانشان خشونت به کار می برند . مفهوم نفوذ همالان نشان دهنده این است که نوجوان خشونت در برابر افراد دیگر را زمانی شروع می کند که مشاهده کند دوستانش در روابط دوستانه خشونت به کار می برند ( اعزازی ، 1380 : 106 ) .
  ج ) هنجارهای اجتماعی
  هنجارهای اجتماعی ، شیوه های رفتاری معینی هستند که بر اساس ارزشهای اجتماعی جامعه شکل می گیرند و با رعایت آنهاست که جامعه نظم می یابد . در اصطلاح جامعه شناسی ، هنجارها الگوهای استاندارد شده رفتار و کردارند ؛ زیرا آنها رهنمای آشکاری هستند و به مردم یک جامعه می گویند که در هر شرایط اجتماعی چه رفتاری را باید داشته باشند . در واقع ، هنجارهای اجتماعی تعیین می کنند که انسان چه باید بگوید چه باید بیندیشد و چه اعمالی را انجام دهد ( ستوده ، 1385 : 29 ) .
  از این رو هنجارها تأثیر مهمی بر رفتار و همنوایی دارند . افرادی که هنجارهای خشونت دوستانه را تأیید می کنند ، معتقدند که خشونت علیه دوستان تحت شرایط معینی از قبیل اینکه هنگامی که فرد مورد اهانت قرار گرفته ، وقتی که او کتک خورده ، یا وقتی که عصبانی است ، قابل قبول است . مطالعات نشان داده است که پذیرش هنجارهای خشونت علیه دوستان با ارتکاب خشونت علیه دوست در میان جوانان و بزرگسالان به ویژه مردان در رابطه بوده است .
  5-2-4- عوامل سطح فردی مؤثر بر خشونت در دیدگاه فوشی
  عوامل سطح فردی نظیر قابلیتهای شخصی ، دیگر رفتارهای مشکل دار ، ویژگیهای جمعیتی و عوامل از این دست می باشند که می تواند افراد را به رفتارهای پرخاشگرانه وادار کند .
  الف ) قابلیتهای شخصی
  قابلیتها ، مهارتها و خصوصیات مورد نیاز برای تعامل موفقیت آمیز با محیط هستند . مهارتها و خصوصیاتی که به عنوان قابلیتهای شخصی تعریف شده اند شامل عزت نفس بالا ، حل موفقیت آمیز تضادها ، مهارتهای ارتباطی موفقیت آمیز ، مهارتهای قوی روابط شخصی و عملکرد دانشگاهی قوی هستند . جوانانی که این قابلیت را در سطح بالا دارا باشند ، خطر کمتری برای ارتکاب بسیاری از رفتارهای مشکل دار از قبیل رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگرانه دارند .
  ب ) دیگر رفتارهای مشکل دار
  بر اساس رفتار مشکل دار نوجوانانی که درگیر یکی از رفتارهای مشکل دار هستند ، احتمال زیاد دارد که درگیر رفتارهای مشکل دار شوند . برای مثال فردی که مواد مخدر مصرف می کند به احتمال زیاد دیگر رفتارهای مشکل دار از قبیل روابط جنسی زود هنگام و رفتار پرخاشگرانه از خود نشان می دهند .
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع کشورهای درحال توسعه و یادگیری الکترونیکی

 • تئوری فرهنگی که مبتنی بر اصول تئوری یادگیری اجتماعی است ، فرض کرده است وقتی خشونت در عرصه ای از زندگی مشروع پنداشته شود ، موجب وقوع خشونت در درگیری عرصه های زندگی خواهد شد .
  ج ) ویژگیهای جمعیتی
  ویژگیهای جمعیتی ، اجتماعی شدن افراد ، تجربیات زندگی آنها و در معرض خشونت قرار گرفتن را تحت تأثیر قرار می دهند . تأثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، نژاد ، سن و جنسیت بر خشونت در موارد زیادی به اثبات رسیده است . یافته های مربوط به رابطه نژاد و خشونت دوستانه نوجوانان نشان داده است که حتی با کنترل پایگاه اقتصادی – اجتماعی ارتکاب خشونت جوانان آمریکایی ، آفریقایی تبار نسبت به سفید پوستان بیشتر بوده است . همچنین با افزایش از کودکی به نوجوانی و جوانی میزان ارتکاب به خشونت افزایش خواهد یافت ؛ زیرا آنها وقت بیشتری را با دوستان خود سپری کرده و بنابراین فرصت بیشتری برای ارتکاب خشونت دارند ، مخصوصاً وقتی نظارت والدین کم باشد . ( عمویی ، 1378 : 98 ) .
  6-2- سابقه و پیشینه تحقیق
  از حدود سه دهه قبل پدیده خشونت در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفته و سرآغاز بررسی های خشونت از چاپ مقاله ای با قلم هنری کمپ ( 1962 ) آغاز شد که بر اساس مشاهدات بالینی او از کودکان که در خانواده کتک خورده و در بیمارستان بستری شده بودند نوشته شد .
  او در این مقاله به توصیف و شرح سوختگی ها ، شکستگیها و سایر جراحات پرداخت ، این مقاله برای اولین بار بر وجود خشونت تأکید کرد . به تدریج در دهه 70 میلادی افراد مختلفی سعی کردند این پدیده را توصیف کنند . این افراد در آغاز کسانی بودند که در محیط کاری خود با خشونت مواجه می شدند مانند مددکاران و مشاوران مدارس ، پزشکان و پرستاران و افراد پلیس و جرم شناسان که سعی در شناخت و تبیین عوامل مؤثر در ظهور این پدیده را داشتند و بعد از آن جنبشهای حقوقی زنان و کودکان نیز نگاه خود را متوجه این پدیده کردند و با انجام گردهماییها ، راهپیمایی ها و سخنرانی ها سعی در جلب افکار عمومی ایجاد تغییرات در قوانین به نفع قربانیان خشونت کردند .
  تأثیر مهم بررسی های خشونت ، تغییر نگرش جامعه نسبت به پدیده خشونت بود . اگر در سال 1976 تنها 10 درصد از آمریکاییان این پدیده را در جامعه خود مهم تلقی کردند ، در سال 1982 ، 90 درصد از آنها به نگرش فوق رسیده بودند .
  در ایران تا چند سال پیش ، با اینکه برخی موارد حاد خشونت در مطبوعات انعکاس می یافت ، اما به صورت معمول خشونت به عنوان رفتار نابهنجار فردی در نظر گرفته می شد و به مفهوم پدیده ای اجتماعی اصلاً در نظر گرفته نمی شد . به تدریج این پدیده مورد توجه سازمانها و محافل علمی قرار گرفت . توجه به خشونت و سعی در مقابله با آن ضرورت انجام بررسی ها را در مورد خشونت ایجاب می کند . بررسی ها در زمینه خشونت با مشکلات متعددی روبرو است . در ایران به علت نبود اطلاعات آماری ، نامشخص بودن جمعیت ، مشکل دستیابی به افراد و همچنین نبود بررسی های دیگر این مشکل شدیدتر و این امر ضرورت انجام بررسی ها را تشدید می کند .
  در خصوص بررسی پیشینه تحقیق با مراجعه به دانشگاههای استان ایلام ، و دانشگاههای استان تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پایان نامه های دانشجویی و سایتهای مختلف اینترنت چنین کار تحقیقاتی انجام نگرفته است و تقریباً کار بدیع است اما در ایران تحقیقات مشابه انجام گرفته است که در ذیل خلاصه ای از آنها آورده شده است .
  در خصوص بررسی پیشینه تحقیق با مراجعه به دانشگاههای استان کرمانشاه و شهرستان گیلانغرب، و دانشگاه های استان تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پایان نامه های دانشجویی و سایتهای مختلف اینترنتی چنین کار تحقیقاتی انجام نگرفته است و تقریباً کار بدیع است اما در ایران تحقیقات مشابه انجام گرفته است که در ذیل خلاصه ای از آنها اورده شده است:
  1-6-2- تحقیقات داخلی
  الهام عمویی ، تأثیر خشونت خانواده بر رفتار نوجوانان
  الهام عمویی ( 1378 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تأثیر خشونت خانواده بر رفتار نوجوانان دانش آموز مقطع راهنمایی شهر تهران در سال 1378 به بررسی این موضوع در میان دانش آموزان پرداخته است . نتیجه ای که بدست آورده است عبارت است از اینکه خشونت در طبقات مختلف دیده شده است و میزان خشونت ارتباطی با طبقه اجتماعی ندارد ، میزان خشونت والدین با فرزندان بزرگ و کوچک فرقی نمی کند . در این تحقیق ، استقلال طلبی ، نارضایتی ، همانند سازی ، انزوا طلبی نوجوانان با خشونت والدین رابطه دارد . ( عمویی ، 1378 ) .
  صادق جلیلی ، عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.