مقاله اهداف و وظایف و اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه
 • Communist/Far-Left (COM, LU, EUL, EUL/NGL)

 • Liberal/Centrist (L, LD, LDR, ERA, ELDR, ALDE)
  National Conservatives (UDE, EPD, EDA, UFE, UEN)
  Greens only (G)
  Green/Regionalist (RBW (84-89), RBW (89-94), G/EFA)
  Heterogeneous (CDI, TGI)
  Independents (NI)
  Eurosceptics (EN, I-EN, EDD, IND/DEM, EFD)
  Far-Right Nationalist (ER, DR, ITS)
  جدول 1-2: ترکیب گروههای سیاسی در پارلمان اروپا بین سالهای 1979 تا 2009
  Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:EP_Groups_1979-2009.png
  2-2-2) نهادها و سازمانهای مهم دیگر
  1-2-2-2) دیوان دادگستری اروپا
  یکی از مراجع مهم که موجب قوام و دوام اتحادیه اروپا شده، دیوان دادگستری میباشد که از ابتدای تأسیس آن را همراهی کرده است و مشابه آن در سازمانهای منطقهای وجود ندارد. تصمیمات دیوان برای کلیه نهادها، کشورهای عضو و حتی شهروندان لازم الاجرا بوده و آراء آن برای دادگاههای داخلی اعضاء لازم الاتباع است. دیوان که مهمترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا است بر اجرای مفاد عهدنامه رم که قانون اساسی اتحادیه به شمار میآید، نظارت میکند. تعداد قضات آن به تعداد کشورهای عضو به علاوه یک است. به علاوه به تعداد نصف قضات دارای دادستان عمومی است که قضات را در کار رسیدگی به پروندهها یاری میکند. آنان توسط کشورهای عضو برای مدت 6 سال انتخاب میشوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است(مکلین، 1380: 69).
  به طور خلاصه اهداف و وظایف دادگستری اروپا به قرار ذیل است:
  اطمینان از اجرای قانون در سطح اتحادیه و کشورهای عضو، صرف نظر از مسائل سیاسی مربوط.
  اقدام به عنوان داور و حکم بین دول عضو و نهادهای اتحادیه و یا بین خود نهادهای اتحادیه اروپا.
  اطمینان از تفسیر و اجرای یکسان مقررات در سطح اتحادیه.
  2-2-2-2) دیوان محاسبات
  دیوان محاسبات اتحادیه اروپا که جزئی از نظام حقوقی این اتحادیه است با معاهده ماستریخت در سال 1992 رسماً کار خود را آغاز کرد و مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد. این دیوان مسئولیت حسابرسی و بازرسی در کل اتحادیه اروپا را به عهده دارد. اعضای این دیوان 15 نفر است که از میان افرادی انتخاب میشود که در کشور خود به ارکان محاسباتی متعلق هستند یا قبلاً به این ارکان تعلق داشتهاند و همچنین افرادی که صلاحیت لازم و لیاقت کافی را برای تصدی این پست داشته باشند(کدخدایی، 1380: 86). وظیفه اصلی این دیوان بررسی نوع و تخصیص درآمدها و هزینههای اتحادیه بر اساس قوانین بودجهای اتحادیه اروپاست.
  3-2-2-2) بانک مرکزی اروپایی
  در سال 1994 یک مؤسسه فراکشوری در اروپا به نام «مؤسسه فراکشوری ارز اروپا» که بعداً جای خود را به مؤسسه پولی اروپا داد کار خود را در لوکزامبورگ آغاز کرد. بانک مرکزی مشترک مقدماتی اروپا در چارچوب دومین مرحله ایجاد پول واحد اروپا با شرح وظایف مقرر، تحت عنوان مؤسسه پولی اروپا به طور رسمی فعالیت خود را از ماه نوامبر 1995 در شهر فرانکفورت آلمان آغاز کرد. بانک مرکزی اروپا دارای سه رکن اصلی شامل: شورای رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو، هیأت مدیره و شورای عمومی است.
  بانک مرکزی اروپا از استقلال کامل برخوردار است و هیچ یک از کشورهای عضو نمیتوانند به آن دستور داده یا بر خطمشی آن تأثیر گذارد. قوه اجرایی بانک مرکزی اروپا در دست هیأت مدیره 6 نفره است که باز از جمع 4 تن از اعضای شورای عالی و رئیس کل و معاون بانک تشکیل میشود(www.bbc.com, 2003). هدف از تشکیل این سازمان هماهنگ کردن سیاستهای ارزی بانکهای مرکزی کشورهای اروپای غربی، برقراری مناسبات نزدیکتر در زمینه مبادلات ارزی میان این کشورها، هموار ساختن راهی برای ارز و اخذ راهی برای تعیین سیاست مشترک پولی در پهنه بازار مشترک اروپا بود. وظیفه اصلی بانک مرکزی اروپا تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو، تعیین و اجرای سیاست پولی اتحادیه (یورو)، هدایت عملیاتی مالی، تعیین و اداره ذخایر رسمی، ارتقای وضع صحیح کارکردهای پرداخت کشورهای عضو و حفظ ثبات قیمتها است.
  *******
  گفتار سوم:
  3-2) معاهدات و پیمانهای اروپا
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.