مقاله اندازه گیری و تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

ب – در زمان دشارژ – discharge current limit (DCL)

(acid-lead)  و لیتیوم – یون  (Li –ion)  باید رعایت شود.

  • حفاظت در هنگام افزایش و کاهش دما بیش از حد مجاز باتری
  • حفاظت در برابر افزایش فشار که این مورد بیش تر در مورد باتری های نیکل هیدرید فلز (NIMH) صدق می کند.

2-2-3 سیستم کنترل مرکزی
این بخش از BMS  در حقیقت مرکز تصمیم گیری سیستم است، به این شکل که نمونه پارامتر های دریافتی به وسیله ی واحد نمونه گیری به این واحد منتقل می شود و در این جا با مقایسه ی این پارامترها با اطلاعات مرجع و با توجه به شرایط مختلف کاری باتری محاسبات مورد نیاز انجام شده، در نهایت فرمان های کنترلی یا حفاظتی برای بخش های مختلف سیستم ارسال می شود. برای مثال، اگر ولتاژ یکی از باتری ها از حد مجاز کمتر تر شده باشد ،سیستم کنترل مرکزی پس از اطلاع از این موضوع و تعیین میزان شارژ  مورد نیاز باتری فرمانی را برای متعادل کننده [5]سیستم ارسال می کند و متعادل کننده نیز ولتاژ اعمالی به این باتری را افزایش می دهد تا شارژ به حد مطلوب برسد  به عنوان مثال دیگر، اگر ولتاژ یک باتری از حد مجاز فراتر رود، در این صورت سیستم با اضافه کردن یک بارسیو ( مانند یک سلف ) به آن باتری و کشیدن جریان از باتری، ولتاژ باتری را به حد مطلوب می رساند.
2-3 سیستم هایی اندازه گیری[6] و نمایشگر[7]
2-3-1 سیستم های اندازه گیری
به طورکلی تصمیم گیری مرکز کنترل براساس اطلاعاتی است که از قسمت های مختلف سیستم ( به طور مشخص باتری ) و از طریق سیستم نمونه گیری دریافت می کند و واضح است هر اندازه اطلاعات دقیق تر باشد فرمان های کنترلر صحیح تر خواهد بود که در نتیجه موجب افزایش کارایی عمر مفید باتری و سایر سیستم های الکتریکی مرتبط با آن خواهد شد.
اطلاعاتی که بر اساس آن ها کنترلر تصمیم گیری می کند، به دو طریق حاصل می شود :
اطلاعاتی که از طریق اندازه گیری مستقیم پارامتر ها به دست می
Eletric Vehicles[1]
[2] Vehicle-to-Grid
[3] Interval Meter
[4] Battery Management System (BMS)
[5]Balancer

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.