مقاله ادبیات معاصر و قرآن کریم

دانلود پایان نامه

 • فصل دوم (تعاریف) …………………………………………………………………………………………………… 8
  2-1 نگاهی به زندگی و آثار نجیب کیلانی……………………………………………………………………………………….. 8
  2-1-1 زندگی نجیب کیلانی…………………………………………………………………………………………………………. 8
  2-1-2 رویکرد اسلامی نجیب الکیلانی در نویسندگی……………………………………………………………………….. 12
  2-1-3 آثار کیلانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 15
  2-1-3 جایگاه نجیب کیلانی در ادبیات معاصر عربی…………………………………………………………………………. 16
  2-2 بینامتنی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
  2-2-1مفهوم بینامتنی از نظر لغوی………………………………………………………………………………………………….. 18
  2-2-2 مفهوم بینامتنی از نظر اصطلاحی…………………………………………………………………………………………… 19
  2-2-3 جایگاه بینامتنی در نقد غرب……………………………………………………………………………………………….. 21
  2-2-4جایگاه بینامتنی در نقد عربی…………………………………………………………………………………………………. 24
  2-2-5 انواع بینامتنی……………………………………………………………………………………………………………………… 26
  2-2-6 نقاب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
  2-2-7 بینامتنی دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 30
  فصل سوم (تجزیه و تحلیل)……………………………………………………………………………………….. 33 3-1تحلیل بینامتنی دینی در رمان«عمالقه الشمال»…………………………………………………………………………………. 33
  3-1-1خلاصهای از حوادث رمان…………………………………………………………………………………………………….. 33
  3-1-2 نگاهی به سبک هنری و رویکرد اسلامی در این رمان……………………………………………………………….. 35
  3-1-3بینامتنی مستقیم(سطحی)………………………………………………………………………………………………………. 37
  3-1-3-1بینامتنی با قرآن کریم……………………………………………………………………………………………………….. 37
  3-1-3-1-1 بینامتنی صریح…………………………………………………………………………………………………………. 38
  3-1-3-1-2 بینامتنی ضمنی…………………………………………………………………………………………………………….. 46
  3-1-3-2 بینامتنی با داستانهای قرآن……………………………………………………………………………………………….. 50
  3-1-3-2-1 داستان حضرت موسی (ع)……………………………………………………………………………………………. 50
  3-1-3-2-2 داستان حضرت نوح (ع)………………………………………………………………………………………………. 51
  3-1-3-2-3 داستان حضرت یوسف (ع)…………………………………………………………………………………………. 52
  مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد تجزیه واریانس و پیشرفت
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.