مشکلات خانوادگی و صمیمیت زناشویی

دانلود پایان نامه

 • ارزشیابی درمان، نظریه ونتایج
 • چیزی که نظریه بوئن را تا این حد سودمند می سازد این است که این نظریه، نیروهای هیجانی را توصیف می کند که چگونگی در ارتباط قرار گرفتن ما را با دیگران تنظیم می نمایند . تنها و بزرگترین مانع برای درک دیگری، تمایل ما برای واکنشی شدن به هیجانی و پاسخ دادن با حالات دفاع به جای گوش کردن و شنیدن یکدیگر می باشد .نظریۀ بوئنی، منشاء این واکنش دهی را در فقدان تمایز خود قرار می دهند، و توضیح می دهد که چه با پرورش دادن روابط به طور گسترده در خانواده و آموختن گوش دادن بدون حالت دفاعی، یا بی وفا شدن به باور های یک فرد، هیجانی بودن را کاهش داده و به طرف بلوغ در خویشتن داری حرکت می کنند . در نظریۀ بوئنی، همه چیز با اضطراب توجیه می شود که یادآور نظریۀ تعارض فرویدی است(که همه عالم را ناشی از مسایل جنسی و پرخاشگری می داند).دومین مفهوم فراگیر در نظام بوئنی، تمایز است . عمده ترین نقطه ضعف رویکرد بوئنی آن است که در تمرکز بر افراد و روابط خانوادۀ گسترده شان ، از قدرت کارکردن به طور مستقیم با خانوادۀ هسته ای غفلت می کند . در بسیاری از موارد، مستقیم ترین راه برای حل مشکلات خانوادگی، دور هم جمع کردن همۀ افراد در یک خانوادۀ یکسان و تشویق کردن آنها به روبرو شدن با یکدیگر و گفتگو کردن دربارۀ تعارضاتشان می باشد . این بحث ها  ممکن است داغ و دامنه دار شوند، اما یک درمانگر ماهر می تواند به اعضای خانواده کمک کند که بفهمند چه کار دارند سعی می کنند و آنها را به سوی تفاهم، سوق دهد. وضعیت درمان و نظریه نظام های گسترده نه بر پژوهش تجربی بلکه بر ظرفیت نظریۀ بوئن ، گزارش های بالینی درمانی موفقیت آمیز و تجربه شخصی کسانی که بر تمایز یک خود، در خانواده های پدری شان کار کرده اند، متکی است . پژوهش اصلی بوئن با خانواده های مبتلا به اسکیزوفرنی، بیشتر مشاهدۀ بالینی بود تا آزمایش کنترل شده . در واقع بوئن از روی عمد به پژوهش تجربی بی میل بود تا آزمایش کنترل شده .در واقع بوئن از روی عمد نسبت به پژوهش تجربی بی میل بود(بوئن،1976) به جای آن، ترجیح می داد نظریه و عمل را بیرون کشیده و ادغام کند (نیکولز و شولتزترجمه دهقانی و همکاران 1387).
  2-1-3-در حوزه ی صمیمیت:
            دیکشنری آمریکایی هرتیج[81](1970)صمیمیت رااین چنین تعریف می کند:

  مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره رگرسیون گام به گام و ارتباط معنی دار

  • باآشنایی نزدیک، پیوند یا فامیلی نشان داده می شود.
  • وابسته به ویاحاکی از، ویاطبیعت عمیق فرداست.
  • ضروری وژرف ترین
  • مشخص کردن بوسیله غیررسمی بودن وخصوصی ومحرمانه.یک دوست نزدیک یا محرم اسرار
  • بسیارشخصی ،محرمانه،نهایی
  • صمیمیت ازواژه لاتین intimate می آید وبه معنای کنارآمدن و ارائه کردن

  صمیمیت توجه واهمیت اعضای خانواده برای یکدیگرتعریف شده عاملی که نزدیکی عاطفی در
  قالب مهر،ازخودگذشتگی، خرسندی، رضایت را شامل می شود.

  • تعریف صمیمیت از دیدگاههای مختلف:

  پیورکووسین و کاردون [82](2000) صمیمیت رایکی از عناصرسازنده رابطه وپایه آشنایی وشالودهء عشق می دانندکه معنای آن ازیک رابطه به رابطه دیگرمتفاوت است. دسیموند[83] (2006)صمیمیت را می توان به عنوان شناخت عمیق افرادازیکدیگر شناخت جنبه های مختلف آنها ویاشناخت چگونگی تمایل آنها درواکنش دادن به موقعیت های مختلف تعریف کردند. وارنینگ[84] وهمکاران(1998)صمیمیت را ازجنبه رفتاری، رفتاری قابل پیش بینی ازلحاظ هیجانی اساسی از نزدیکی و از لحاظ شناختی درک افکار خودافشایی و ازلحاظ نگرش تعهد تعریف می کند.(به نقل از گومز،2004).
  بینرو مورنن[85](1998)معتقدند که تشابه یک مسأله مهم درحفظ روابط صمیمانه است. اشنایدر[86]
  ( 1989)معتقداست تشابه زوجین به آنهاکمک می کند که احساس کنند بوسیله همسرشان درک و فهمیده شوند ،تشابه بین همسران همچنین مربوط است به بافت صمیمانه است.(به نقل از پاتریک،2007)
  وین گارتن[87](1992)همچنین اشاره می کند که تعامل صمیمانه شامل مشارکت وتجربه درک احساسات است.این تجربه ارتباطی به درک متقابل واطمینان بستگی دارد.خودافشایی نیزبرای صمیمیت زناشویی ضروری است زیرا افرادرابه طورذاتی در درک متقابل و همدلی درگیر می کند(به نقل از اعتمادی،1384).
  سالیوان (1953،به نقل از باگاروزی[88])معتقداست اواسط و اواخر کودکی(6تا2سالگی)دوران حساس شکل گیری صمیمیت واقعی برای زندگی بعدی به شمار می رود.سالیوان چهارروندرشد  راکه کودکان باید پشت سربگذارنند تابتوانندهمانند یک شخص سالم روابط صمیمانه چندبعدی خود را دربزرگسالی پایه ریزی کنند و از آن لذت ببرند را موردشناسایی قرارداده است این چهارتکلیف عبارتنداز:
  1-توانایی انجام فعالیتهای رقابتی باهمسالان
  2-توانایی سازش باهمسالان
  3-توانایی مشارکت باهمسالان

  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.