مزیت رقابتی پایدار و سیستم های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه
 • بالا
  متوسط
  کم
  کم
  بکارگیری IS/IT در سازمانها شکل کلی ساختار و در نتیجه مسیرهای ارتباطی را در سازمان تحت تأثیر قرار داده است. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی میتواند اطلاعات را بی واسطه از گروههای عملیاتی به مدیران ارشد برسانند و همچنین تصمیمات و اطلاعات مدیران ارشد را نیز به سرعت به گروههای عملیاتی منتقل کنند. بدون به کارگیری IS/IT ساختار سازمانی همچون هرمی میشود که تمامی تصمیمات در رءس آن اتخاذ میشود. با وارد شدن IS/IT به سازمان، اغلب مدیران میانی که نقش رابط بین مدیران ارشد و سطوح عملیاتی را دارند حذف میشوند و ساختار سازمان شکل حرف T وارونه را به خود میگیرد.
  شکل 2-2: وضعیت ساختار سازمان پیش و پس از بکارگیری IS/IT. منبع: اوتارخانی، 1380
  با نهادینه شدن IS/IT در سازمان، اطلاعات به گونهای پیوسته از هر سو جمع آوری شده و در سطوح سازمان جریان مییابد نمودار 2-3. (سی لادن، 1377).
  شکل 2-3: وضعیت ساختار سازمان پس از نهادینه شدنIS/IT. منبع: اوتارخانی، 1380
  2-2-14- فناوری اطلاعات/ سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطات سازمانی
  تحقیقاتی که از سوی محققان مختلف در این خصوص صورت گرفته مؤید تأثیر شگرف IS/IT بر ارتباطات سازمانی بوده است. در تحقیقی که توسط برخی از محققان انجام شده، مشخص گردیده که استفاده از ابزارهای مختلف IS/IT بر افزایش حجم کل ارتباطات موثر بوده است. آنها دریافتند که یک سیستم الکترونیکی انتقال پیام، ارتباطات به سمت بالا را در سازمان افزایش میدهد (رایس و کیس، 1993)، گروهی دیگر از محققان دریافتند که استفاده از فناوریهای ارتباطی احساس همانندی را در افراد گروه تقویت میکند. چرا که افرادی که در ارتباطات چهره به چهره ممکن است از افراد قوی عقب بمانند، در ارتباطات الکترونیکی کمتر احساس محدودیت میکنند (هیلتز و توراف، 1993). یکی دیگر از صاحبنظران ارتباط برقرار کرده و ازنتایج کار یکدیگر آگاه شوند. سیستم رایانهای مجاریارتباطی جدیدی به وجود میآورد که این دیران می-توانند از آن استفاده کرده و به صورت یک گروه درآیند. این فناوری در راه از میان برداشتن موانع به مدیران کمک می-کند و نوعی احساس گروهی ایجاد میکند که در نتیجه آن هویت سازمانی به وجود میآید (میلر، 1994).
  گروهی از محققان در پژوهش خود دریافتند که فناوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم میسازد که با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیدهتر را داشته باشند. علاوه بر این، فناوری اطلاعات موجی میشود عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد (پفرولبلیس، 1987).
  2-3- قسمت دوم: کیفیت عملکرد سازمان
  امروزه در فضای رقابتی، کسبوکارها در تلاشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقاء عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات انطباق دهند. در حقیقت شرکتها میخواهند خروجیها و نتایجی تولید کنند که آنها را در فضای رقابتی نگه دارد و دستاوردهایشان موجب رقابتپذیری بیشتر، افزایش سهم بازار و بهبود جایگاه شرکت در میان رقبا و همکاران، رشد سازمان، بهبود همکاریها، توسعه کارکنان و افزایش رضایت ذینفعان و در مجموع افزایش عملکرد شده، بقاء سازمان در بلندمدت را تضمین نماید. لذا مفهوم عملکرد، بسیار موردتوجه مدیران سازمانها (انتفاعی و غیرانتفاعی) و همچنین محققان و پژوهشگران علوم مختلف سازمانی و مدیریتی بوده است.
  2-3-1- تشریح مفهوم سازمان
  ارائه یک تعریف جامع و مانع از سازمان، کار مشکلی است، لذا مفهوم تعاریف گوناگونی از سوی صاحبنظران برای آن ارائه شده است که در ذیل به تعدادی از مهمترین آنها اشاره میشود:
  به عقیده رابینز«سازمان یک ساختار رسمی از کارهای هماهنگ برنامه ریزی شده و مستلزم وجود دو یا چند نفر است تا یک هدف مشترک یا معمولی را تأمین نمایند». (رابینز، 1386). ادگار شاین سازمان را چنین تعریف میکند: «سازمان عبارتند از وجود هماهنگی معقول در فعالیت گروهی از افراد برای نیل به یک هدف یا منظور مشترک، از طریق تقسیم کار و وظایف و از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسئولیت قانونی»(سیادت و همکاران، 1387). وی در تکمیل تعریف فوق عنوان مینماید که اولاً باید به صورت یک نظام باز بنگریم و ثانیاً به صورت نظامی بنگریم که دارای هدف ها و وظایف جداگانه ای است و لازمه آن، تعامل پویای بسیار با یکدیگر میباشد. علاقه بند نیز تعریف فوق را پس از اعمال تغییری جزئی در آن، برای سازمان پذیرفته و عناصر و ویژگی های مشترک سازمان ها را به شرح زیر بیان مینماید:
  سازمان ها هدف دارند: یعنی برای دستیابی به هدف ها و مقاصد معینی به وجود آمده اند.
  مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درباره استکباری

 • سازمان ها از ترکیب اجتماعی افرادی که به طور گروهی کار میکنند، تشکیل میشوند.
  فعالیت سازمان ها استمرار زمانی دارد.
  سازمان ها فعالیت خود را از طریق تفکیک وظایف از روی برنامه و با استفاده از دانش و فنون و ابزار انجام میدهند.
  سازمان ها، واحد یکپارچه و یگانه ای از فعالیت هایی منظم و ساختمند هستند و کار و فعالیت خود را به طور عقلانی و منطقی هماهنگ هدایت میکنند (علاقه بند، 1386).
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.