مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی منابع انسانی

دانلود پایان نامه
 • ح- نبود پیشینه تحقیق در سازمان
  ط- …
  13- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
  استراتژی:
  عبارتست از برنامه های همه جانبه ای که با توجه به نقاط ضعف و قوت داخل سازمان (محیط درونی) و فرصت ها و تهدیدها در خارج از سازمان (محیط بیرونی) تهیه و تنظیم و به نحوی طراحی شده باشد که با استفاده کامل از نقاط قوت و فرصتها، از دستیابی به اهداف سازمان اطمینان حاصل شود.
  استراتژی منابع انسانی
  عبارتست از مجموعه ای بیانیه ها در خصوص نوع و میزان توجه مدیران عالی سازمان نسبت به کیفیت زندگی کاری کارکنان
  نظام مدیریت منابع انسانی:
  عبارتست از فرایند ورود، نگهداری و خروج نیروهای انسانی به سازمان، ارزشیابی اجزای فرایند مذکور و انجام اصلاحات لازم بوسیله بازخور
  مدیریت استراتژیک منابع انسانی:
  عبارتست از تصمیم گیری در خصوص کلیه فعالیتهای موثر سازمانی بر رفتار کارکنان در برانگیختن آنها به طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک شرکت
  14- مراحل اجرای تحقیق:
  مرحله اول (ارائه طرح تحقیق)
  مرحله دوم (شناخت و تدوین رسالت و چشم انداز معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)
  مرحله سوم (انجام بررسیهای نظری)
  مرحله چهارم (انجام روش شناسی تحقیق)
  مرحله پنجم (بررسی ورودی منابع انسانی به سازمان از حیث نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تدوین مدل تحلیلی swot و pest و بررسی تعامل میان اجزای چهارگانه بمنظور ذیل به جهت گیری های کلی استراتژیک در فرایند ورودی و انجام آزمون و ارزیابی استراتژی ها، دادن بازخوردهای لازم، تعدیل و اصلاح و ارائه استراتژی های نهایی ورودی منابع انسانی)
  مرحله ششم (بررسی وضعیت نظام نگهداری منابع انسانی به سازمان از حیث نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تدوین مدل تحلیلی swot و pest و بررسی تعامل میان اجزای چهارگانه بمنظور نیل به جهت گیری های کلی استراتژیک در فرایند نگهداری و انجام آزمون و ارزیابی استراتژی ها، دادن بازخوردهای لازم، تعدیل و اصلاح و ارائه استراتژی های نهایی نظام نگهداری)
  مرحله هفتم (بررسی وضعیت نظام خروجی منابع انسانی از سازمان از حیث نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تدوین مدل تحلیلی swot و pest و بررسی تعامل میان اجزای چهارگانه بمنظور نیل به جهت گیری های کلی استراتژیک در فرایند خروجی و انجام آزمون و ارزیابی استراتژی ها، دادن بازخوردهای لازم، تعدیل و اصلاح و ارائه استراتژی های نهایی نظام خروجی
  15- زمان بندی مراحل اجرای تحقیق (بر حسب ماه)
  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع عمر بن عبدالعزیز و اسناد بین المللی

 • زمان مهر آبان آذر دی مراحل مرحله 1 * مرحله 2 * مرحله 3 * مرحله 4 * مرحله 5 * مرحله 6 * مرحله 7 *
  فهرست منابع و کتاب شناسی فصل یکم:
  1- آرمسترانگ، مایکل (1381)، مدیریت منابع انسانی (راهنمای عمل)، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی
  2- ابطحی، سید حسین (1381) مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان در سازمانهای دولتی، صنعتی و بازرگانی) تهران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت “وابسته به وزارت نیرو” ویراست دوم
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.