محرومیت از حقوق اجتماعی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

علی (علیهالسلام) در جای دیگری میفرمایند: ضرب الوالد الولد کالسمّار للزرع. زدن فرزند توسط پدر مانند کود برای زراعت است.
همانگونه که دادن کود با رعایت موقعیت و شرایط باعث اصلاح و رشد کشت میگردد، زدن کودک هم با رعایت شرایط آن، رفتارهای نامطلوب کودک را اصلاح میکند. روایاتی هم وجود دارد که بر زدن برای خواندن نماز تاکید دارد و آن را جایز میشمرد.

 • این روایات، همه از جواز تنبیه بدنی در شریعت اسلامی حکایت دارد که البته بکارگیری آن، قیود و شرایطی دارد که در جای خود بحث خواهد شد.
  بند دوم: حدود تنبیه چیست؟
  در شریعت اسلام برخی از جرایم، مانند سرقت، قذف و … کیفر خاصی دارد که مخصوص افراد بالغ است و اگر جرم ثابت شود، کسی حق ندارد از اجرای آن جلوگیری نماید؛ اما در مورد جرایمی که حدّ خاصی ندارد و یا کودکی نابالغ مرتکب آن شده است، تعزیر وجود دارد که تعیین مقدار و محدودهی مجازات در اختیار قاضی است که متناسب با جرم، شرایط، موقعیت و سنّ مجرم مشخص میشود.
  روایتهایی که تنبیه کودک را جایز میدانند، بین سه تا ده ضربه در نوسان است که این نیز به موقعیت مربی و متربی بازمیگردد که در مباحث بعدی به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.
  بند سوم: برای چه افعالی میتوان تنبیه بدنی انجام داد؟
  در این مورد روایات مختلفی وجود دارد. برخی تنبیه و اجرای حدود را بر معصیت خدا و گناهان کبیره، برخی بر ترک نماز و برخی بر عصیان مولا و پدر تجویز میکنند که در مورد سوم، روی عفو و اغماض هم تاکید شده است.
  از آنجا که هدف تنبیه، تأدیب و اصلاح رفتار متربی است، میتوان گفت هر زمان که امر خلاف ادبی از متربی سر زند و جلوگیری از آن جز از راه تنبیه بدنی امکانپذیر نباشد، تنبیه بدنی جایز است.
  مبحث سوم:
  بررسی تنبیه کودک از منظر فقه و حقوق (انواع کیفر کودکان در فقه و حقوق)
  کیفر و مجازاتهایی که اسلام برای مجرمین در نظر گرفته است، تحت عناوین زیر خلاصه میشود:
  حدود
  تعزیر
  قصاص
  مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد موضوعات استراتژیک و محدوده جغرافیایی

 • دیات
  البته مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به پنج قسم تقسیم شده است که علاوه بر چهار مورد بالا «مجازاتهای بازدارنده» به عنوان پنجمین قسم مجازاتها تعیین شده است.
  گفتار اول در این مبحث، حد و تعزیر، گفتار دوم، زنای کودک، گفتار سوم، لواط کودک، گفتار چهارم، قذف کودک، گفتار پنجم سرقت کودک، گفتار ششم، قتل و قصاص کودک و گفتار هفتم، دیات مطرح شده است.
  مجازاتهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل جسر، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
  گفتار اول: حد و تعزیر
  این گفتار شامل چهار بند است. در بند اول تعریف حد بیان شده است. در بند دوم تعریف تعزیر، بند سوم معنای تعزیر در کلام فقهای شیعه و اهل سنت و در بند چهارم، فرق تنبیه یا تأدیب با تعزیر مطرح میشود.
  بند اول: تعریف حد
  حد مفرد حدود به معنای مرز و فاصل بین دو چیز، کناره و مرز چیزی، تندی و گیرایی مشروب، شدت و خشم و مجازات و عقوبت آمده است و به طور خلاصه تعریف منطقی چیزی که جامع صفات آن باشد.
  در قانون مجازات اسلامی حد، به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.