مابعدالطبیعه و مجمع البیان

دانلود پایان نامه
 • 2.حاشیه بر تفسیر«رُوح الجِنان و رُوح الجَنان»، شیخ ابوالفتوح رازی. در این حاشیه توضیح اشعار و شواهد عربی و فارسی نیز لحاظ شده است.این تفسیردردوازده جلد،توسط کتابفروشی اسلامیه در بین سالهای1382-1387شمسی به چاپ رسیده است.
  3.تعلیقه بر«مجمع البیان»؛طبرسی، در این تعلیقات تصحیح و اعراب اشعار و توضیح آنها توسط علامه شعرانی صورت گرفته است. این اثر ده جلدی توسط کتاب فروشی اسلامیه در سال1374قمری به چاپ رسیده است .
  4.«نثرطوبی»، دائره المعارف لغات قرآنی به زبان فارسی است. این واژهنامه توسط علامه شعرانی از حرف«الف»تا«شین» تنظیم شده است.وتکمیلآن از حرف «صاد» تا حرف «یاء» توسط آقای محمد قریب انجام شد.این فرهنگ متضمن بحثهای قرآنشناختی وکلامی است.این اثردر ابتدا به عنوان
  جلد سیزدهم از تعلیقات علامه بر تفسیر ابوالفتوح رازی بود وسپس مستقلاً چاپ شد.چاپ دوم این اثرتوسط انتشارات کتاب فروشی اسلامیه درسال 1356شمسی صورت گرفته است.
  5. تصحیح خلاصه منهج الصادقین،یکی‌ازکتبی‌است‌که به نام مرحوم شعرانی درشش جلد چاپ شده است.امادرواقع از استاد حسنزاده آملی است.و بنا به‌ تصریح‌ علامه‌آملی درهزارو یک‌کلمه‌، ناشر از شهرت علامه شعرانی برای نام کتاب استفاده کرده است.(آملی،1390، 1/338،کلمه‌164)
  6.تصحیح کامل تفسیر«الصافی فی تفسیر القرآن» از فیض کاشانی در دو جلدکه چاپ چهارم این کتاب به وسیله انتشارات کتاب فروشی اسلامیه درسال1393قمری چاپ شده است.
  ب : تألیفات حدیثی
  1.حاشیه و تحقیق و تصحیح کتاب «الوافی» مرحوم فیض کاشانی، در سه جلد، چاپ سنگی این اثررا انتشارات المکتبه الاسلامیه درسال 1371قمری انجام داده است.
  2.تعلیقه برشرح«الکافی»بخش اصول و روضه، از ملاصالح مازندرانی در دوازده جلدکه انتشارات المکتبه الاسلامیه بین سال های 1382تا1388 قمری چاپ کرده است.
  3.تعلیقه بر وسائل الشیعه از جلد16 تا20، این تعلیقات به همراه کتاب توسط دراحیاء التراث العربی درسال 1391قمری منتشر شده است.
  4.ترجمه و شرح مفصل صحیفه کامله سجادیه،این اثرتوسط انتشارات اسلامیه در سال1378 قمری چاپ شده است.
  5.ترجمه و شرح دعای عرفه سیدالشهداء،این ترجمه توسط انتشارات اسلامیه درسال1382قمری چاپ شده است.
  مطلب مشابه :  تحول فرهنگی و تحلیل ثانوی

 • ج: فقه و اصول فقه
  1.المدخل إلی عذب المنهل، کتابی است در اصول فقه و مدخلی است بر شرح کفایه آخوند خراسانی(منهل الروایه علی أَولی الدرایه)،کنگره شیخ انصاری در سال1373 شمسی این کتاب را چاپ کرده است.
  2.مناسک حج (احکام حجه الإسلام):مشتمل بر واجبات حج تمتع و عمره و اقسام حج است،که با حواشی نه نفر از مراجع تقلید به نگارش درآمد.انتشارات اسلامیه این اثررا چاپ کرده است.
  د: فلسفه و کلام
  1.حاشیه بر اسرارالحکم.این حواشی محققانه موضوع جلد اول حکمت علمیه است.وجلد دوم حکمت عملیه،موسسه تحقیقات نشرمعارف اهل البیتدرسال1323قمری این اثررا منتشرکرده است.
  2.رساله فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه. مشتمل بر مهمترین اقوال اروپا در الهیات و تجرد و تطبیق اصطلاحات است.انتشارات دانش درسال1316شمسی و نشریه نورعلم شماره های 50 و51 این رساله را منتشر کرده اند.
  3.حاشیه برفصل الخطاب(حاجی نوری)این اثرتوسط انتشارات قیام درسال1373 شمسی وانتشارات الف لام میم درسال1386شمسی چاپ شده است.
  ﻫ : هیئت و نجوم
  استدراک علی الفصل الثالث من تشریح الافلاک از بهاء الدین محمد عاملی، این اثردرسال1378قمری توسط انتشارات اسلامیه چاپ گردیده است.
  و: ترجمه
  1.ترجمه و شرح تجریدالاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی،این اثرتوسط کتاب فروشی اسلامیه درسال1351منتشرشده است.
  2.ترجمه و شرح فارسی تبصره المتعلمین فی احکام الدین ازعلامه حلی، به انضمام فقه فارسی، این ترجمه درسال1367شمسی توسط انتشارات اسلامیه چاپ شده است.
  3.ترجمه کتاب«الامام علی صوت العداله الانسانیه» با عنوان امام علی، ندای عدالت انسانیت همراه با انتقاد از لغزشهای نویسنده«جورج جرداق»، چاپ سوم آن به وسیله کتاب فروشی اسلامیه آن را در سال1382 قمری چاپ شده است.
  ز: تاریخ
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.