قابلیت تعمیرپذیری و قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه
 • کاهش سود شرکت به علت کاهش سهم بازار.

 • هزینه کیفیت بد محصولات مرتبط با شکستها که سبب دوباره کاری بر روی محصول می‌شود.
  هزینه گلوگاهی مرتبط با شکست دستگاهها ازجمله هزینه انبارداری محصولات نیمه ساخته و یا هزینه فاسد شدن مواد نیمه ساخته( Al-Najjar, B. 1999)
  2-5-3- کیفیت محصول
  کیفیت، مطابقت با مشخصه‌ها‌ و استانداردها می‌باشد. زمانیکه دستگاهها در شرایط عملیاتی مناسب کار نکنند ممکن است بر روی کیفیت محصول تاثیرگذار باشند، بنابراین انتخاب فعالیت نگهداری و تعمیرات مناسب با توجه به این معیار مهم می‌باشد (Smith, D.J., Reliability, 2001).
  2-5-4- درجه اهمیت دستگاه
  با توجه به محدودیت منابع نگهداری و تعمیرات زمانیکه چندین دستگاه همزمان نیاز به فعالیتهای نگهداری و تعمیرات داشته باشند اهمیت دستگاه از لحاظ شرایط عملیاتی می‌تواند معیاری برای انتخاب دستگاهی برای گروه نگهداری و تعمیرات باشد. Bevilacqua, M., Braglia, M2000))
  2-5-5-قابلیت تعمیرپذیری
  عبارت است از احتمال نگهداری یا تعمیر سیستم )برگردان سیستم(در یک قابلیت اطمینان معین، در مدت زمان t با استفاده از روشها و اصول تعریف شده و یا احتمال حفظ یا نگهداری سیستم در قابلیت اطمینان مورد نظر با انجام فعالیتهایی در مدت زمان t(رضا رمضانیان ،کامران شهانقی 1387)
  2-5-6- قابلیت اطمینان
  یکی از معیارهای عمده در تصمیم گیری و برنامه ریزیهای مهندسی نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان می‌باشد (رمضانیان ، شهانقی 1387). عامترین و معمولترین تعریف برای قابلیت اطمینان را می‌توان بصورت زیر گفت:
  “قابلیت اطمینان یک سیستم عبارت است از احتمال کارکرد سالم و بدون عیب برای مدت زمان مشخص طبق شرایط موجود و از پیش تعیین شده”اگر تابع چگالی احتمال زمآنهای از کار افتادگی دستگاه P(t) باشد، احتمال از کارافتادگی)عدم عملکرد مطلوب(تا زمانt ازاین قرار است :
  Q(t)=
  R(t)=1- Q(t)=1-
  R(t)=
  پس تابع قابلیت اطمینان مکمل تابع توزیع احتمال از کار افتادگی می‌باشد.)نمکین، مسعودی، ؛(1387
  2-5-7- قابلیت دسترس
  نسبت مدت زمانی که می‌توان از سیستم جهت انجام کار مورد انتظار استفاده کرد از کل زمان در اختیار را قابلیت دسترسی سیستم می‌گویند. نرخ قابلیت دسترسی عبارت است از:
  =
  که در اینجاMTBFمتوسط زمان بین شکست و MDT متوسط زمان توقف دستگاه می‌باشد..(Smith, D.J., Reliability, 2001)
  -8-5-2ارزش افزوده
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.