فناوری اطلاعات و ارتباطات و مزایای فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

2-2-11-6- شهروند الکترونیکی

 • در یک دید کلی می توان گفت رشد روز افزون دنیای مجازی، به پیدایش شهروند مجازی هم منجر شده است و در این دنیا همچون دنیای واقعی که گستره عمومی‌ای دارد،روابط اجتماعی‌ افراد، بنا بر گسترش و رشد آن تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، دنیای مجازی، هم گستره عمومی شهروندی مجازی را منجر می‌شود و هم اینکه باعث رشد گستره عمومی دنیای واقعی می‌شود. استاندارد آموزش شهروند الکترونیک ،طرحی است که توسط بنیاد بین‌المللی ICDL انجام شده و تلاش جدیدی در راستای نیل به اهداف جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیکی در تمام کشور‌های دنیا به شمار می‌رود. این استاندارد در واقع به منظور نهادینه کردن مهارت‌های زندگی الکترونیک طراحی شده و نه تنهامهارت‌های مورد نیاز برای کار با کامپیوتر را آموزش می‌دهد،بلکه شهروند را برای یک زندگی آگاهانه در یک جامعه، بر اساس اطلاعات آماده می‌‌کند(http://www.itna.ir/archives/article).
  فردی که با فناوری اطلاعات آشنایی داشته باشد و بتواند از خدمات الکترونیکی یک شهر الکترونیکی استفاده کند، شهروند الکترونیکی نام دارد. به عبارت بهتر، شهروندان جامعه اطلاعاتی که از مزایای فناوری اطلاعات استفاده میکنند، شهروندان الکترونیکی هستند(فتحیان و مهدوی نور، 1385). مانوئل کاستلز محقق فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقد است: شهر اطلاعاتی، نیازمند شهروندان اطلاعاتی است.کاستلز معتقد است بازسازی سرمایه‌داری به همراه فناوری‌های نوین، منجر به تحولی اجتماعی و در نتیجه تحول شهر شده است. این تحول، شهر دو قطبی را جایگزین شهرهای سنتی می‌کند. مجموعه تحولات بزرگی که در جامعه بشری اتفاق می افتد، شهروند جامعه را به سمتی سوق می‌دهد تا مهارت زیستن در چنین جامعه را داشته باشد. اینجاست که مفهوم شهروند الکترونیکی نمود پیدا می‌کند.
  شهروند الکترونیکی که زاییده زندگی در جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ای است، دارای این پیام است که آدمیان برای زندگی در یک جامعه اطلاعاتی باچالش‌ها و چشم اندازهای جدیدی مواجه می‌شوند. در هر حال دستاوردهای علمی و تکنولوژی بشر در قرن بیست و یکم ،نیازمند تربیت شهروندی با ویژگی‌های جدید است.در واقع، امروزه شناسایی شهروندهای جدید و آماده سازی نظام تعلیم و تربیت برای توجه به این فناوری‌ها ،در دستور کار بسیاری از مجامع علمی بین‌المللی قرار دارد. آنچه مهم می‌نماید، این است که باید اقدامات تربیتی در چنین جامعه‌ای که به سرعت پیشرفت می‌کند، به طور دقیق مدنظر نظام آموزشی جامعه قرار گیرد تا شهروند الکترونیک از همان ابتدا بیاموزد که همراه ورود به عرصه یک تکنولوژی، باید رفتار متناسب با آن را نیز داشته باشد(http://www.itna.ir/archives).
  2-2-12- اثر متداول اینترنت و فناوری اطلاعات بر سازمان
  شمار کاربران اینترنت در سال 2000 میلادی بیش از 30 میلیون نفر بوده است (پیشبینی میشود که این تعداد برای سال 2005، حدود یک میلیارد نفر برسد) یک سوم از رشد اقتصاد آمریکا در محدوده سالهای 1996 تا 1999، به طور مستقیم به گسترش اینترنت مربوط می شود. در حال حاضر، بیش از 2 میلیارد صفحه وب و بیش از 17 میلیون «دامین» ثبت شده‌‌، وجود دارد‌. این حقایق بیش از هر چیز نشان می دهد که اینترنت اثر مهمی بر روی چگونگی‌، چرایی‌ و ‌زمان و مکان کار مردم داشته است‌. بیشترین تاثیر اینترنت و فناوری اطلاعات بر قشر تحصیلکرده، ‌ماهر و علاقه‌مند به موفقیت بوده است، به ویژه افرادی از این مجموعه که به طور منظم با فناوری اطلاعات و ارتباطات سرو کار دارند. از آنجائی که، افراد تحصیلکرده، ماهر و علاقه مند به موفقیت در موقعیتهای مهم سلسله مراتب سازمانی مشغول به کارند و بنابراین اثر بیشتری را بر موفقیت همه جانبه سازمان دارند، ما نیز میباید توجه خود را بر اثر اینترنت روی این گروه کارکنان متمرکز کنیم. هر فایده نهایی ناشی از به کارگیری اینترنت برای یافتن کارکنان جدید، یافتن و نگهداری آنها، وقتی که بدانیم کمبود اساسی بازار کار، مربوط به افراد بسیار ماهر است، اهمیت بیشتری پیدا میکند(محمودی، 1384).
  2-2-13- ارتباطات و شبکههای ارتباطی در سازمان
  ارتباط از نظر لغوی به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه است. در تعریف واژه ارتباطات آمده است؛
  ارتباطات عبارت است از فرایند ارسال، دریافت و اشتراک مفاهیم مرتبط بین طرفین (شافریل و دیگران، 2010). این واژه معرف تمام جریان هایی است که به وسیلۀ آنها یک اندیشه می تواند اندیشه دیگری را تحت تأثیر قرار دهد (هدایتی مقدم،1387).
  مراد از ارتباطات در سیستمهای اطلاعاتی این است که افراد مناسب و واجد صلاحیت اطلاعات درست را در زمان مناسب و با وسیله ارتباطی مناسب، ارسال یا دریافت کنند (زاهدی، 1380). اطلاعاتی که از طریق فراگرد ارتباطات در سازمان مبادله میشوند باید دارای سه ویژگی خاص باشند (سزواک و خسرو پور، 1994).
  به هنگام بودن؛
  صحیح بودن؛
  مرتبط بدن.
  ارتباطاتت فراگردی است که اطلاعات از فرستنده به دریافت کننده منتقل میشود، به طوری که اطلاعات برای فرستنده و گیرنده قابل درک یکسان یا دست کم مشابه باشد (رضائیان، 1389).
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در سازمان

 • 2-2-13-1- شبکههای ارتباطی در سازمان
  ساختار سازمانی، مجاری ارتباطی را که اطلاعات توسط آن جریان پیدا میکند نشان میدهد. شبکه ارتباطی داخل گروهها را به صورت پنج مدل زیر میتوان نشان داد (لوتانز، 1981).
  شکل 2-1: پنج مدل نشان دهنده شبکه ارتباطی داخل گروههای ارتباطات سازمانی. منبع: اوتارخانی، 1380
  شبکههای ارتباطی فوق را میتوان از جهات ساختاری و شیوه اطلاع رسانی با هم مقایسه کرد. نتایج حاصل از این مقایسه در جدول 2-1 آمده است.
  جدول 2-3: مقایسه شبکههای مختلف ارتباطی. منبع: اوتارخانی، 1380
  موضوع مقایسه
  مدل مرکزی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.