فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های اطلاعات

دانلود پایان نامه
 • شرح
  پست الکترونیکی
  یک کاربر، سندی را در کامپیوتر وارد میکند و از طریق کامپیوتر به کاربر دیگر ارسال میکند. پیامها ممکن است پاسخ داده شوند، بایگانی شوند و یا پاک گردند.
  پست صدا
  بوسیله آن پیام های صوتی ارسال می شوند.
  دورنگار (فکس)
  از طریق تلفن و فناوریهای کامپیوتر، تصاویر و اسناد به جای دیگر منتقل میشوند.
  کنفرانس رادیویی
  جلسات گروهی را بدون توجه به محدودیت مکانی افراد در هر زمان امکانپذیر میسازد. امکان انتقال اطلاعات نوشته شده را به حاضران در جلسه میهد.
  کنفرانس تلویزیونی
  امکان شرکت افراد در دو جای مختلف یا چند جا را در جلسات تلویزیونی فراهم میکند.
  کنفرانس کامپیوتری
  امکان شرکت افراد را به طور همزمان یا غیر همزمان در کنفرانسهای مربوط به موضوعات خاص فراهم میکند.
  2-2-6- شکاف دیجیتالی
  اصطلاح شکاف دیجیتالی به شکاف مابین افرادی که به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی دارند و کسانی که به این فناوری ها دسترسی ندارند باز می گردد (مک کلور، 2008). تفاوت های جهانی در دسترسی به اینترنت و دیگر فناوری های ارتباطات و اطلاعات، به شکاف دیجیتالی میان دارندگان این تکنولوژی و افراد محروم از این تکنولوژی منجر شده است. اغلب، شکاف دیجیتالی را به جهانی، منطقه ای یا ملّی بخش کرده اند و همچنین در سطح ملّی یک شکاف دیجیتالی میان شهر و روستا دیده می شود (فارهالت و کریستین، 2007).
  شکاف دیجیتالی یکی از چالش های اخیر جامعه ی بشری است که در شرایط نوین، توجه به آن و برنامه ریزی در راستای کاهش و حذف آن از اهمیت زیادی برخوردار است. گرچه اصطلاح شکاف دیجیتالی، صورت مختصر و کوتاه شده ای برای بیان نابرابری های بین المللی در زمینه ی دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات است (ون دیجیک، 2006)، اما این فاصله ی دیجیتالی در درون مرزهای ملی نیز دیده می شود. روستاها محدوده های جغرافیایی هستند که در کشورهای جهان سوم و در کشورهای در حال توسعه گهگاهی کمتر به آنها توجه می شود و شکاف دیجیتالی در این رابطه به معنای فرصت از دست رفته برای گروه هایی است که توانایی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهتر شدن زندگی خود را دارا نیستند (یعقوبی و همکاران،1389). گسترش فعالیت های تجارت الکترونیک در شهرها و روستاها، توسعه و گسترش فعالیتهای آموزش الکترونیکی برای شهروندان، تبلیغ محصولات، معرفی جاذبه های گردشگری، انتقال دانش از نقاط شهری بزرگ به شهرهای کوچک و روستایی، انجام امور اداری و ارتباطی از طریق فناوریهای جدید ارتباطی(پرداخت مالیات، کارهای بانکی و…)، سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت منابع طبیعی در مناطق روستایی و مانند اینها است که در صورت همراه شدن با اثربخشی لازم، میتواند نقش مؤثری در فرآیند توسعه ملی و خصوصاً توسعه دولت الکترونیک ایفا نماید (آکا و دیگران، 2007).
  2-2-7- زیر ساخت های ضروری IT برای ایجاد جامعه اطلاعاتی
  مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع صراط مستقیم و ستاره شناسی

 • پیش از مطرح شدن بحث زیرساختهای مورد نیاز برای ایجاد جامعه اطلاعاتی باید ابتداء به تعریف جامعه اطلاعاتی پرداخت: لایک بل (1974 )، تافلر (1980 )، ماسود (1981 )، نایسبیت (1984 ) و کاستلز (2002)، هر یک از جامعه اطلاعاتی تعاریفی ارائه نموده اند؛ اما بهترین و کامل ترین تعریف از جامعه اطلاعاتی، تعریف ویلیام مارتین می باشد که معتقد است جامعه اطلاعاتی، جامعهای است که در آن کیفیت و شیوه زندگی، همانند نمود تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی، به میزان قابل توجهی به اطلاعات و بهره برداری از آن وابسته است(مارتین، 1995). به عبارت دیگر، جامعه اطلاعاتی، جامعهای است که به شدت از شبکه های اطلاعاتی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده میکند و محصولات و خدمات وسیعی از اطلاعات و ارتباطات را تولید می نماید(مظلومی، 1383). در این ارتباط محققان برای استقرار جامعه اطلاعاتی، عوامل بسیاری را بیان میکنند که مهمترین آنها به شرح زیر است:
  الف)زیر ساخت های ارتباط از راه دور:
  “زیر ساخت ارتباطی”،بیان کننده شبکه هایی است که به طور فیزیکی انتقال و ارتباط را تامین می کنند و بیشتر ناظر به وجه سخت افزاری تحقق جامعه اطلاعاتی است . جامعه کشاورزی با راه های شوسه و آسفالت و جامعه صنعتی با لوله کشی های نفت و گاز شناخته می شدند ؛لاکن باید جامعه اطلاعاتی را با زیر ساخت های فیبر نوری و مخابراتی معرفی کرد.
  ب)زیر ساخت های مرتبط با دانش:
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.