فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی منابع سازمان

دانلود پایان نامه
 • مراحل انجام پژوهش
  پژوهش حاضر از نظر روش انجام کار در زمره پژوهشهای کمی قرار دارد و در جنبه دیگر از نظر نوع تحقیق توصیفی–تحلیلی و همبستگی (علی) است. همچنین این پژوهش از نظر ابزار گردآوری اطلاعات (دو دسته کمی و کیفی) از نوع پرسشنامهای و زمینهیابی، از نظر شیوه گردآوری اطلاعات مورد نیاز دسته اول از نوع پیمایش میدانی و از نظر قابلیت اجرایی داشتن و کاربردی بودن از نوع کاربردی میباشد. در این پژوهش برای تهیه فصل دوم (مبانی نظری، ادبیات . پیشینه تحقیق و مطالعه اکتشافی) از روش مطالعه کتابخانه ای و برای تهیه و تکمیل فصل سوم، چهارم و پنجم از روش کمی و آماری استفاده شده است.

 • با توجه به اینکه پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات با کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان میباشد، بنابراین باید از کارکنان بخشهای مختلف این شرکت که با این فناوری در ارتباط هستند و کارهای روزمره شرکت را با این فناوریها انجام میدهند، سوألاتی پرسیده شود. به دلیل اینکه ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش از نوع پرسشنامه خواهد بود، بنابراین پرسشنامه محقق ساخته در بین کارکنان این شرکت پخش خواهد شد، از این رو جامعه آماری پژوهش کل کارکنان شرکت گاز استان لرستان هستند که از فناوریهای مرتبط با IT استفاده میکنند.
  با توجه به آنچه که در مورد اهداف پژوهش حاضر و در ادامه در مورد روش تحقیق گفته شد، میتوان مراحل مختلف انجام پژوهش حاضر را به صورت ذیل نمایش داد.
  شکل 1-2: مرحل مختلف انجام پژوهش
  قلمروهای انجام پژوهش
  انجام پژوهش حاضر با سه قلمرو در ارتباط میباشد که شامل قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی انجام پژوهش میباشند.
  1-7-1- قلمرو موضوعی
  پژوهش حاضر از نظر موضوعی به بررسی تأثیرات استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در افزایش کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان میپردازد. مولفههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این پژوهش سه شاخصه اصلی فناوری اطلاعات شامل تبادل الکترونیکی دادهها، برنامه ریزی منابع سازمان و استفاده از کامپیتر و اینترنت میباشند. در این قلمرو متغیر مستقل استفاده از فناورهای اطلاعات و ارتباطات شرکت گاز استان لرستان برای ارتقای کیفیت عملکرد شرکت گاز لرستان مطرح میشوند.
  1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش
  قلمرو زمانی این تحقیق تابستان، پاییز و زمستان سال 1393 و یا به عبارتی دیگر نمسال دوم سال تحصیلی 92-1393 و نیمسال اول سال تحصیلی 93-1394 میباشد.
  1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش
  در این تحقیق برای بررسی تأثیر استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان به شرکت گاز استان لرستان و شعب آن در شهرستانهای این استان مراجعه میشود، که محدودههای مکانی پژوهش حاضر را تشکیل میدهند. به عبارت دیگر محدوده مکانی پژوهش شهرستانهای استان لرستان و اداره های گاز استان را شامل میشود.
  کاربردهای نتایج پژوهش
  با توجه به اینکه پژوهش حاضر در دسته مطالعات کاربردی قرار دارد، بنابراین نتایج حاصل از آن خواهد توانست مورد استفاده پژوهشگران و برخی از سازمانها قرار گیرد که شامل موارد ذیل هستند:
  استفاده از نتایج پژوهش حاضر برای دانشجویان، اساتید و محققانی که در ارتباط با تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد سازمانی و یا در مورد شرکت گاز استان لرستان پژوهش میکنند؛
  استفاده از نتایج مدیریت نوین (IT) در شرکت گاز استان لرستان برای استفاده در تغییرات مدیریتی ادارههای گاز شهرستانهای استان و یا استانهای دیگر؛
  استفاده از پژوهش حاضر بعنوان یک تحقیق پایه و مرجع برای استفاده کارمندان، کارشناسان و پژوهشگران شرکت گاز استان لرستان؛
  استفاده از نتایج تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و جمعبندی نقاط ضعف و قوت برای حذف تهدیدها، تقویت نقاط ضعف، استفاده از فرصتها و پشتیبانی از قوتها و تهدیدها.
  و همچنین بسیاری از زمینههایی که با فناوری اطلاعات و یا رفتار سازمانی در ارتباط هستند، قرار گیرد.
  جنبههای نوآوری پژوهش
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.