فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی منابع سازمان

دانلود پایان نامه
 • با توجه به اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان رویکرد جدیدی در سالهای اخیر مورد توجه خاص شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی قرار گرفته است، بنابراین لزوم توجه به میزان استفاده از تکنولوژیهای مرتبط با آن و تبیین دقیق اهداف مورد انتظار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین سبب در طرح تحقیق حاضر ابتدا پژوهشهای پیشین که در ارتباط با فناوری اطلاعات صورت گرفته بودند را مورد مطالعه و بررسی همه جانبه قرار داد. نتایج این بررسیها که در قسمت ادبیات و پیشینه تحقیق آمده است روشن کرد که تا کنون هیچ پژوهشی به بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش کیفیت و ارتقاء جایگاه سازمان و مطالعه در مورد شرکت گاز نه تنها در استان لرستان بلکه در استانهای دیگر نپرداخته است. درواقع در تحقیقات با عناوین مشابه به استفاده از یک جنبه از فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی کارکنان و یا شهروندان، اخلاق زندگی کاری، تسهیل در فعالیتها، زنجیره تأمین و امثال آن پرداخته شده است. ولی در این پژوهش همانگونه که اشاره شد، نویسنده ابتدا با مطالعه دقیق و همه جانبه از تحقیقات پیشین و شاخصها، متغیرها و ابعاد مورد استفاده آنها پرداخته و در نهایت با بررسی اکتشافی موارد استفاده از تکنولوژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت گاز استان لرستان (از آنجایی که نگارنده در شرکت گاز استان لرستان شاغل میباشم) به تهیه و ترسیم مدل مفهومی برای پوهش حاضر پرداخته است.
  تعاریف متغیرهای اصلی و عملیاتی پژوهش
  در این قسمت متغیرهای مستقل و وابسته و واژههای اصلی پژوهش تعریف میشوند.
  متغیر وابسته: «در پژوهش حاضر کیفیت عملکرد سازمان و شاخصهای آن افزایش بهرهوری سازمان، بهبود وضعیت رهبری در سازمان، تقویت پشتیبانی سازمان از مشتریان، بعنوان متغیر وابسته» در نظر گرفته میشوند.
  تعریف نظری
  کیفیت عملکرد سازمان: کیفیت عملکرد سازمان درواقع اشاره به وضعیتی دارد که در مقایسه با وضعیت پیشین به آن اشاره میشود و از آنجایی که معنای کیفیت با مطلوبیت همراه است، از این رو انتظار بهبود وضعیت و عملکرد مناسب میرود.
  تعریف عملیاتی
  کیفیت عملکرد سازمان: در پژوهش حاضر منظور از کیفیت عملکرد سازمان، درواقع موفقیتی است که در زمان نحوه انجام کارها در مقایسه با گذشته با آن دست پیدا کردهاند. این کیفیت عملکرد پس از سنجش نظرات کارکنان شرکت گاز در مورد تغییرات عملکرد شرکت گاز نسبت به گذشته، بدست خواهد آمد.
  متغیر مستقل: «در پژوهش حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص های سه گانه آن تبادل الکترونیکی داده، برنامه ریزی منابع سازمان و استفاده از کامپیوتر و اینترنت، بعنوان متغیر مستقل» در نظر گرفته میشوند.
  تعاریف نظری
  فناوری اطلاعات و ارتباطات: فناوری اطلاعات عبارتست از ” گردآوری، ذخیره سازی، سازماندهی، پردازش و نشر اطلاعات، اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد است که با استفاده از ابزار رایانهای و مخابراتی صورت میپذیرد” (فهیمی، 1380: 27).
  تبادل الکترونیکی دادهها: تبادل الکترونیکی دادهها گونهای متداول از فناوری است که در مدیریت جریان اطلاعات با مشتریان و عرضهکنندگان استفاده میشود و هنوز یکی از فناوریهایی است که به وفور در میان شرکای تجاری استفاده می شود.
  برنامهریزی منابع سازمان: برنامهریزی منابع سازمان یک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان ( مواد اولیه، ماشین آلات، نیروی انسانی ومنابع مالی ) را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف قرار می‌دهد تا مدیران بتوانند بطور مناسب فرآیند برنامه‌ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند.
  تعاریف عملیاتی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات: تعریف عملیاتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این پژوهش به هر گونه استفاده شرکت گاز از فناوریهای جدید که منجر به ارتقای عملکرد کارکنان و سهولت انجام کارها شده است، اطلاق میشود. این فناوریها شامل تلفن، کامپیوتر، اینترنت، دستگاههای سنجش میزان استفاده مشترکین از گاز و هرگونه ابزار و وسیلهای که با فناوریهای جدید تهیه شده و جای کاربردهای دستی گذشته را گرفته و موجب تسریع در روند انجام امور شرکت گاز شده، گفته میشود.
  تبادل الکترونیکی دادهها: منظور از تبادل الکترونیکی داده در این پژوهش، هر نوع تبادل الکترونیکی است که بین کارکنان شرکت گاز با مشترکین، سایر کارکنان، کارکنان بخشهای دیگر و حتی سازمانهای دیگر انجام میشود، اطلاق میشود.
  مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع میراث فرهنگی و مسئولیت مدنی

 • برنامهریزی منابع سازمان: تعریف عملیاتی این مولفه دلالت بر آن دسته از برنامهریزیهای بین سازمانی دارد که شرکت گاز و مدیران آن برای بهبود وضعیت آینده سازمان خود از آنها استفاده میکنند، مانند تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز شرکت گاز، استخدام نیروهای موردنیاز شرکت گاز از طریق اینترنت و فضای مجازی، ارتباط بین کارکنان و فعالیتهای آنها، نظارت بر کار کاکنان و امثال آن میباشد.
  جمع بندی فصل اول
  با توجه به مطالب ذکر شده در این فصل، میتوان گفت که مسئله اصلی پیش روی پژوهش حاضر ارزیابی اثرات استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان میباشد. از این رو سوأل اصلی پژوهش حاضر این است که استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر کیفیت عملکرد شرکت گاز استان لرستان داشته است. برای دستیابی به پاسخ سوأل حاضر به طرح یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی پرداخته شده است. همچنین مشخص شد که به سبب علی بودن موضوع مورد بررسی از نوع رابطه ای و هبستگی میباشد. در ادامه به بیان مبانی نظری و پیشینه در فصل دوم پژوهش میپردازیم.
  فصل دوم:
  مبانی تئوریک و ادبیات پژوهش
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.