فایل پایان نامه سازمان بهداشت جهانی

دانلود پایان نامه

در زمینه های مختلف از جمله در کیفیت و صمیمیت و رضایت زوجین از زندگی می باشد.تحقیقات ارتباط موثر را مهمترین و اساسی ترین عامل شادی معرفی می کند که این خود از مهمترین عوامل کیفیت و صمیمیت زوجین می باشد.ایجاد شادکامی به روش های مختلف در زندگی باعث کیفیت بخشی وسلامت جسمی و روانی زوجین خواهد شد.درمجموع بایدگفت شادکامی یکی از اصلی ترین عوامل در داشتن یک زندگی باکیفیت و صمیمانه می باشد.
فصل سوم:
روش تحقیق
در این فصل ابتدا به توصیف جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری می پردازیم سپس ابزارهای جمع آوری اطلاعات و داده ها ارائه می شوند و در آخر به طرح تحقیق، نحوه اجرا و روش های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می شود.
3-1 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین فرهنگی(حداقل یکی از زوجین فرهنگی) شهرستان قرچک،که در سال 1391مورد بررسی قرار گرفتند.
3-2 نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه این تحقیق مشتمل بر 30زوج از جامعه مذکور می باشد که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید.
جدول 3ـ1 : توزیع آزمودنی ها بر حسب سن زن (سال)
گروه سنی (سال)
گروه
آزمایش
گواه
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
21 تا 30
2
13.3
7
46.7
9
30.0
31 تا 40
11
73.4
7
46.7
18
60.0
41 تا 50
2
13.3
1
6.7
3
10.0
کل
15
100.0
15
100.0
30
100.0
همان طوری که در جدول 3ـ1 ملاحظه می شود، در گروه آزمایش، آزمودنی های زن گروه سنی 31 تا 40 سال بیشترین فراوانی را با حدود73.4 درصد و آزمودنی های گروه سنی 21 تا 30 سالو 41 تا 50 سال هر کدام کمترین فراوانی را با حدود 13.3 درصد نمونه به خود اختصاص داده و در گروه گواه نیز، آزمودنی های زن گروه سنی 21 تا 30 سال و 31 تا 40 سال هر کدام بیشترین فراوانی را با حدود 46.7 درصد و آزمودنی های گروه سنی 41 تا 50 سال کمترین فراوانی را با حدود 6.7 درصد نمونه به خود اختصاص داده اند. میانگین و انحراف معیار سن زنان گروه آزمایش به ترتیب 37.13 و 5.19 سال و گروه گواه 32.80 و 5.21 سال می باشد.
جدول 3ـ2 : توزیع آزمودنی ها بر حسب سن مرد (سال)
گروه سنی (سال)
گروه
آزمایش
گواه
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
21 تا 30
1
6.7
2
13.3
3
10.0
31 تا 40
6
40.0
9
60.0
15
50.0
41 تا 50
8
53.3
4
26.7
12
40.0
کل
15
100.0
15
100.0
30
100.0
همان طوری که در جدول 3ـ2مشاهده می شود، در گروه آزمایش، آزمودنی های مرد گروه سنی 41 تا 50 سال بیشترین فراوانی را با حدود 53.3 درصد و آزمودنی های گروه سنی 21 تا 30 سال کمترین فراوانی را با حدود 6.7 درصد نمونه به خود اختصاص داده و در گروه گواه نیز، آزمودنی های مرد گروه سنی 31 تا 40 سال بیشترین فراوانی را با حدود 60.0 درصد و آزمودنی های گروه سنی 21 تا 30 سال کمترین فراوانی را با حدود 13.3 درصد نمونه به خود اختصاص داده اند. میانگین و انحراف معیار سن مردان گروه آزمایش به ترتیب 40.07 و 6.04 سال و گروه گواه 36.20 و 5.08 سال می باشد.
جدول 3ـ3 : توزیع آزمودنی ها بر حسب سطح تحصیلات زن
سطح تحصیلات زن
گروه
آزمایش
گواه
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دیپلم
1
6.7
1
6.7
2
6.7
فوق دیپلم


3
20.0
3
10.0
لیسانس
13
86.7
9
60.0
22
73.3
فوق لیسانس
1
6.7
2
13.3
3
10.0
کل
15
100.0
15
100.0
30
100.0
همان طوری که در جدول 3ـ3 ملاحظه می شود، در گروه آزمایش، آزمودنی های زن با تحصیلات لیسانس بیشترین فراوانی را با حدود86.7 درصد و آزمودنی های با تحصیلات دیپلم و فوق لیسانس هر کدام کمترین فراوانی را با حدود 6.7 درصد نمونه به خود اختصاص داده و در گروه گواه نیز، آزمودنی های زن با تحصیلات لیسانس بیشترین فراوانی را با حدود 60.0 درصد و آزمودنی های با تحصیلات دیپلم کمترین فراوانی را با حدود 6.7 درصد نمونه به خود اختصاص داده اند.
جدول 3ـ4 : توزیع آزمودنی ها بر حسب سطح تحصیلات مرد
سطح تحصیلات مرد
گروه
آزمایش
گواه
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دیپلم
5
33.3
1
6.7
6
20.0
فوق دیپلم
3
20.0


3
10.0
لیسانس
6
40.0
11
73.3
17
56.7
فوق لیسانس
1
6.7
3
20.0
4
13.3
کل
15
100.0
15
100.0
30
100.0
همان طوری که در جدول 3ـ4مشاهده می شود، در گروه آزمایش، آزمودنی های مرد با تحصیلات لیسانس بیشترین فراوانی را با حدود40.0 درصد و آزمودنی های با تحصیلات فوق لیسانس کمترین فراوانی را با حدود 6.7 درصد نمونه به خود اختصاص داده و در گروه گواه نیز، آزمودنی هایمرد با تحصیلات لیسانس بیشترین فراوانی را با حدود73.3 درصد و آزمودنی های با تحصیلات دیپلم کمترین فراوانی را با حدود 6.7 درصد نمونه به خود اختصاص داده اند.
جدول 3ـ5 : توزیع آزمودنی ها بر حسب مدت ازدواج (سال)
مدت ازدواج (سال)
گروه
آزمایش
گواه
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1 تا 5
3
20.0
5
33.3
8
26.7
6 تا 10
3
20.0
6
40.0
9
30.0
11 تا 15
4
26.7
2
13.3
6
20.0
16 تا 20
5
33.3
2
13.3
7
23.3
کل
15
100.0
15
100.0
30
100.0
همان طوری که در جدول 3ـ4نشان داده شده است، در گروه آزمایش، آزمودنی هایبا مدت ازدواج 16 تا 20 سال بیشترین فراوانی را با حدود33.3 درصد و آزمودنی های با مدت ازدواج 1 تا 5 و 6 تا 10 سال هر کدام کمترین فراوانی را با حدود 20.0درصد نمونه را به خود اختصاص داده و در گروه گواه نیز، آزمودنی های با مدت ازدواج 6 تا 10 سال بیشترین فراوانی را با حدود 40.0 درصد و آزمودنی های با مدت ازدواج 11 تا 15 و 16 تا 20 سال هر کدام کمترین فراوانی را با حدود 13.3 درصد نمونه را به خود اختصاص داده اند.میانگین و انحراف معیار مدت ازدواج گروه آزمایش به ترتیب 11.73 و 6.12 سال و گروه گواه 8.47 و 5.35 سال می باشد.
جدول 3ـ6 : توزیع آزمودنی ها بر حسب تعداد فرزندان
تعداد فرزندان
گروه
آزمایش
گواه
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
بدون فرزند
2
13.3
2
13.3
4
13.3
1
4
26.7
7
46.7
11
36.7
2
7
46.7
5
33.3
12
40.0
3
2
13.3
1
6.7
3
10.0
کل
15
100.0
15
100.0
30
100.0
همان طوری که در جدول 3ـ6ارائه شده است، در گروه آزمایش، آزمودنی های دارای دو فرزندبیشترین فراوانی را با حدود46.7 درصد و آزمودنی های بدون فرزند و دارای سه فرزند هر کدام کمترین فراوانی را با حدود 13.3 درصد نمونه به خود اختصاص داده و در گروه گواه نیز، آزمودنی های دارای یک فرزند بیشترین فراوانی را با حدود 46.7 درصد و آزمودنی های دارای سه فرزند کمترین فراوانی را با حدود 6.7 درصد نمونه به خود اختصاصداده اند.
3-3 ابزار اندازه گیری :
در این پژوهش به منظور اندازه گیری متغیرهای مورد نظر از ابزارهای زیر استفاده شده است:
3-3-1 پرسشنامه کیفیت زندگی
3-3-2 پرسشنامه صمیمیت
3-3-1 پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
-پرسشنامه ( مقیاس ) فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی فرم کوتاه شده و مختصر پرسشنامه کیفیت زندگی 100 سوالی
سازمان بهداشت جهانی می باشد که توسط دکتر علیرضا یوسفی و همکاران دراصفهان و هنجاریابی شده است.
الف)حیطه سلامت جسمانی
ب)حیطه روانشناختی2
ج)حیطه روابط اجتماعی3
د)حیطه محیط زندگی4
مورد بررسی قرار می دهد. این قیاس شامل 26 سوال است که سوال اول کیفیت زندگی و سوال دوم وضعیت سلامت را بطور کلی مورد پرسش قرار می دهد. 24 سوال بعدی به ارزیابی کیفیت زندگی در چهار حیطه ذکر شده در فوق می پردازد. این قیاس با توجه به مقبولیت فراوان به 40 زبان از جمله فارسی ترجمه و هنجاریابی شده است. این مقیاس در موارد گوناگون از جمله کارهای بالینی ،مطالعات اپیدمیرلوژیک ،سیاستگذاری و پژوهشهای تطبیقی مورد استفاده قرار می گیرد.
فرمهای این مقیاس به سه صورت ترتئه شده است.
1-فرم کلی
2-فرم افراد بیماری مزمن که به مراقبت ها یا مداخلات دائم یا پیوسته پزشکی (درمانی) نیاز دارند( clinical)
3- فرم افراد غیر بیمار – غیر نیازمند به خدمات و مداخلات پزشکی (nonclinical)
این مقیاس ( پرسشنامه) برای افراد با سن 30 سال با حجم نمونه 5892 نفر برای جامعه فارسی زبان ایرانی هنجاریابی شده است. نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی از سه منطقه کشور شامل : شهر خیلی بزرگ: اصفهان – شهر بزرگ: اراک – شهر متوسط و نسبتا کوچیک: نجف آباد ،انتخاب شده است.
در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شــد که برای کل پرسشنـامه برابر با 0.87 که بیانگر ضرایــب پایایی قابل قبول می باشد (جدول 3 ـ7 را ملاحظه نمائید).
جدول 3ـ7 : ضرایب پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی در تحقیق حاضر
شاخص آماری
مقیاس
ضرایب پایایی
آلفای کرونباخ
کیفیت زندگی
0.87
کیفیت زندگی در زمینه سلامت جسمانی
0.77
کیفیت زندگی در زمینه سلامت روانی

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید