ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرای مدنی

دانلود پایان نامه
 • الف : مشترکات عمومی ……………………………………………………………………………………………………..79
  ب- مباحات………………………………………………………………………………………………………………………79
  ج- اموال مجهول المالک…………………………………………………………………………………………………….80
  د- لقطه ……………………………………………………………………………………………………………………………81
  ه-اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………83
  گفتار چهارم : وسیله مجرمانه……………………………………………………………………………………………….85
  گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….87

 • گفتار ششم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..89
  گفتار هفتم: شخصیت مرتکب جرم …………………………………………………………………………………….90
  گفتار هشتم : شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………..90
  گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ……………………………………………………..92
  گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ………………….94
  1.ضمانت اجرای مدنی ……………………………………………………………………………………………………..94
  2.ضمانت اجرای کیفری …………………………………………………………………………………………………….97
  گفتار یازدهم: مجازات اصلی ………………………………………………………………………………………………99
  گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) …………………………………………………………….101
  1.مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………………101
  2.مجازات تکمیلی …………………………………………………………………………………………………………..103
  گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر …………………………………………………..104
  1.تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..104
  2.تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..106
  گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….107
  گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..109
  گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..116
  1.تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..116
  مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلود استفاده از سند مجعول و تعلیق اجرای مجازات
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.