سیستم کاملا قابل مشاهده و تعمیرات مبتنی بر شرایط

دانلود پایان نامه

-2 تعیین تعداد بازرسی‌ها‌

 • -3 قرار دادن حدود اخطار
  -4 تصمیم گیری بعد از پایش وضعیت
  انتخاب آنچه که باید مورد پایش قرار گیرد بستگی به فاکتورهایی از قبیل نوع تسهیلات کارخانه، دردسترس بودن تکنولوژی پایش قابل اطمینان، سرمایه گذاری در ابزارها و آموزش، نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه‌ها‌ی عملیاتی دارد. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که یک خرابی اولیه می‌تواند نشانه‌ها‌ی مختلف را از خود نشان دهد،که هریک از آنها در مراحل مختلف زوال دستگاه قابل کشف می‌باشند. بعنوان مثال اولین نشانه‌ها‌ی اخطار خرابی یاتاقان بصورت عوض شدن مشخصات ارتعاش نمود پیدا می‌کند و به تدریج با افزایش ذرات موجود در نمونه روغن، انتشار صدا و افزایش دمای جعبه ای که یاتاقان‌ها‌ را احاطه کرده خود را نشان می‌دهد. نشانه‌ها‌یی که زودتر آشکار می‌شوند فرصت بیشتری را تا خرابی فراهم می‌کنند.
  اگر تجهیزات به طور پیوسته مورد پایش قرار نگیرند فواصل زمانی بین بازرسی‌ها‌ باید تعیین شود، برای اینکه فعالیت‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات، بموقع انجام شود تا از وقوع خرابی جلوگیری شود یا اثرات خرابی‌ها‌یی که قابل پیشگیری نیستند کاهش یابد. اگر این فواصل بیش از حد طولانی باشند ریسک داشتن خرابی‌ها‌ی خارج از برنامه افزایش می یابد و اگر این فواصل بیش از حد کوتاه باشند بازرسی‌ها‌ی اضافی و بیهوده خواهیم داشت.
  یک برنامهCBM ممکن است دارای حدود اخطار ثابت و یا متحرک باشد. استفاده از حدود اخطار متحرک قابلیت تشخیص فرایند CBM را افزایش خواهد داد .
  یک برنامه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط، شامل سه گام کلیدی زیر است:
  1) کسب داده ( جمع آوری اطلاعات ): به منظور به دست آوردن داده‌ها‌ی مربوط به سلامتی سیستم.
  2)گام پردازش داده( مدیریت اطلاعات ) : برای مدیریت و تحلیل داده‌ها‌ و علائم جمع آوری شده درگام 1 به منظور فهم و تفسیر بهتر اطلاعات.
  3)گام تصمیم گیری نگهداری و تعمیرات (تصمیم گیری) :برای پیشنهاد سیاست‌ها‌ی مؤثر نگهداری وتعمیرات تشخیص عیوب و پیش بینی عیوب دو جنبه مهم در یک برنامه CBM هستند .تشخیص عیوب شامل عیب یابی و جداسازی و شناسایی عیوب به هنگام وقوع آن است . عیب یابی، وظیفه ای برای تشخیص این است که در سیستم پایش شده، مشکلی وجود دارد یا نه . جداسازی عیب وظیفه ای برای شناسایی مؤلفه ای است که دارای عیب می‌باشد. و در نهایت شناسایی عیوب نیز وظیفه ای برای تعیین طبیعت عیب بعد از پیدایش آن است . پیش بینی عیوب شامل پیش بینی کردن مشکلات سیستم قبل از وقوع آن است. یعنی وظیفه ای برای تعیین محتمل الوقوع بودن عیب وبرآوردی برای زمان رخ دادن عیب و میزان احتمال رخ دادن آن است . تشخیص عیب تحلیلی است که بعد از واقعه انجام می‌گیرد و پیش بینی عیب قبل از آن صورت می‌گیرد. پیش بینی عیب برای رسیدن به خرابی صفر بسیار مؤثر تر از تشخیص عیب است. تشخیص عیب وقتی مورد نیاز است که پیش بینی عیب به شکست می‌انجامد و سیستم دچار شکست می‌شود . یک برنامه CBM را می‌توان برای تشخیص یا پیش بینی عیب یا هر دو به کار برد .صرف نظر از اینکه هدف از اجرای یک برنامه CBM چیست هر سه گام CBM که در با لا به آن اشاره شد در برنامه CBM اجرا می‌شوند.
  ایده اصلی پیش بینی عیوب به همراه سیاست‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات، بهینه کردن سیاست‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات مطابق با معیارهایی چون ریسک، هزینه، قابلیت اطمینان و در دسترس بودن است.
  6-1-2-2مرور مدل‌ها‌ی پیشنهادی
  در پایش وضعیت، ماشین‌ها‌، در دو دسته اصلی قرار می‌گیرند : سیستم‌ها‌ی کاملا قابل مشاهده و سیستم‌ها‌ی که قابل مشاهده به صورت جزیی هستند.
  1-6-1-2-2سیستم کاملا قابل مشاهده
  برای یک سیستم کاملا قابل مشاهده، وضعیت ماشین می‌تواند به طور کامل مشاهده یا شناسایی شود . اطلاعات جمع آوری شده از این سیستم را اطلاعات مستقیم می‌نامند . درمورد یک سیستم قابل مشاهده جزئی، وضعیت ماشین را نمی‌توان به طور کامل دید یا شناسایی کرد .اطلاعات به دست آمده از این سیستم را اطلاعا ت غیر مستقیم می‌گویند که به طریقی به وضعیت حقیقی ماشین مربوط است. در ادامه، مدل‌ها‌ و روش‌ها‌ی مختلف برای این دو نوع از سیستم‌ها‌ را به ترتیب بحث خواهیم کرد.ابتدا یک سیستم کاملا قابل مشاهده را در نظر می‌گیریم می توان یک مدل CBM بر پایه یک مدل رشد با ضریب تصادفی را توسعه داد که در آن فرض می‌شود ضرایب مدل رشد رگرسیون دارای توابع توزیع معلوم هستند( .(WANG 2000
  می توان آستانه جایگزینی و زمان‌بندی بازرسی را درمدل خود به عنوان متغیر‌ها‌ی تصمیم در نظر گرفته و سیاست نگهداری و تعمیرات را برای سیستم تک واحد، به صورت یک سیاست آستانه کنترل چند سطحی پیشنهاد کرد .(CASTNIER ET AL,2003)
  یک سیاست جایگزینی / تعمیر چند آستانه ای با سیاست آستانه کنترل را برای یک سیستم فرسایشی می توان فرض کرد که بازرسی‌ها‌ی آن به صورت متوالی و غیر دوره ای انجام می‌شود. یک چهارچوب تصمیم پارامتری که شامل چندین آستانه است پیشنهاد می‌شود تا بهترین اقدامات نگهداری و تعمیرات انتخاب شده وبازرسی‌ها‌ی آینده با استفاده از اطلاعات پایش شده آنلاین برنامه ریزی زمانی شوند (2002Grall ) سپس با استفاده ازویژگی‌ها‌ی نیمه بازپیدایی سیستم یک مدل تصادفی برای رفتار زمانی سیستم در حالت پایا پیشنهاد کرده و آستانه‌ها‌ی بهینه و برنامه زمانی بهینه را با استفاده از کمینه کردن هزینه نگهداری و تعمیرات انتظاری درهر واحد زمانی دسترسی به دست آورد .((DIEULLE ET AL 2003
  برخی ازیک زنجیره مارکوف استفاده کردند تا مدلCBM برای یک سیستم فرسایشی را تحت بازرسی دوره ای تشریح کنند. فرکانس بازرسی بهینه و آستانه نگهداری و تعمیرات در این مدل برای بیشینه کردن در دسترس بودن سیستم بدست می‌آیند(. &AMARI 2004,MC LAUGHLIN)
  برخی از دانشمندان برای سیستم‌ها‌ی چند مؤلفه ای فرسایشی پیوسته یک ساختار CBM ارائه می‌کنند که با اجرای اقدامات نگهداری و تعمیرات همزمان، اجازه کاهش هزینه را می‌دهد (( Berenguer, 2000
  مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد مسئولیت مدنی و کیفری و حق دسترسی به اطلاعات

 • سپس آستانه‌ها‌ی بهینه نگهداری و تعمیرات به گونه ای یافت می‌شوند تا هزینه انتظاری کل سیستم در یک زمان ماموریت داده شده، توسط یک جستجوی مستقیم کمینه شود ( 2002Marseguerra, )
  چارچوب مسئله به صورت یک جستجوی چند هدفه است که در صدد بهینه سازی همزمان دو هدف سود و در دسترس بودن است. به منظور نزدیکی بیشتر به واقعیت آن‌ها‌ مدل فرسایش تدریجی سیستم را باشبیه سازی مونت کارلو شبیه سازی می‌کنند .
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.