سیستم‌ها‌ی قابل مشاهده جزیی و قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه

2-6-1-2-2 -سیستم‌ها‌ی قابل مشاهده جزیی

 • حال سیستم‌ها‌ی قابل مشاهده جزیی را در نظر می‌گیریم .
  برخی از دانشمندان یک مدل فرآیند تصمیم مارکوف را برای یک سیستم فرسایشی زمان گسسته به کار بردند تا یک سیاست بهینه جایگزینی پیدا شود که در صورت تصمیم بر عدم جایگزینی، یک تعمیر مینیمال برای جبران شکست استفاده شود Ohnishi et al),.1994)
  برخی از دانشمندان فرآیند تصمیم را به عنوان یک مسئله تصمیم مارکوف گسسته بر پایه یک فرآیند فرسایش پیوسته، فرمول بندی کردند تاسیاست بهینه نگهداری و تعمیرات با توجه به هزینه پیدا شود. (Hontelez et al, 1996)
  برخی یک روش فرآیند شمارشی را ارائه می‌کنند تا سیاست جایگزینی که هزینه انتظاری بلندمدت را بهینه می‌کند یافت شود(( Aven, 1996
  برخی دیگر یک مدل CBM پیشنهاد کردند که در آن فرض می‌شود نرخ شکست، شکست‌ها‌ی نمایی به متغیر‌ها‌ی وضعیت و بازه‌ها‌ی تثبیت شده بازرسی بستگی دارد . بعد از آن اقدام نگهداری وتعمیرات بهینه طوری یافت می‌شود که هزینه متوسط بلند مدت اقدامات نگهداری و تعمیرات و شکست‌ها‌کمینه شوندBarbera et al, 1996))در توسعه مدل قبلی یک مدل CBM با شکست‌ها‌ی نمایی و زمان‌ها‌ی بازرسی تثبیت شده را برای یک سیستم سری با دو واحد را در نظر می‌گیرند . وضعیت هر واحد درزمان‌ها‌ی مساوی پایش می‌شود . بعد از انجام عملیات نگهداری و تعمیرات وضعیت دستگاه به حالت اولیه خود باز می‌گردد. در هر بازه بازرسی، هر واحد فقط یکبار دچار شکست می‌شود و هرگاه یکی از دو سیستم یا هر دوی آن دچار شکست می‌شوند، کل سیستم دچار شکست می‌شود . نرخ شکست به وضعیت بستگی دارد.
  تعدادی از محققین از یک مدل زمان تاخیر استفاده کرده تا بازه‌ها‌ی بازرسی متوالی بهینه را برای یک سیاست CBM در یک سیستم فرسایشی به دست آورند . آنها این کار را با کمینه کردن هزینه متوسط بلند مدت انجام می‌دهند (.( Okumura, 1997
  برخی دیگر مدلی را بر اسا س بازه‌ها‌ی پایش وضعیت بهینه توسعه می‌دهند که بر پایه مفهوم زمان تاخیر شکست و زمان باقیمانده شرطی استوار است . دراین کار فرض می‌شود که پایش وضعیت در یک بازه پایش وضعیت تثبیت شده در طول عمر کلی انجام می‌گیرد . (. (Wang, 2003
  برخی یک رهیافت بر پایه قابلیت اطمینان را پیشنهاد می‌کنند که بازه زمانی بهینه نگهداری و تعمیرات یا آستانه بهینه سیاست نگهداری وتعمیرات طوری برآورد شود که هزینه سراسری در واحد زمان بهینه شود . آنها‌ در کار خود فرض می‌کنند که ویژگی‌ها‌ی شکست یک سیستم می‌تواند به زمان کلی کارکرد سیستم از آخرین تعمیرات تا کنون، اطلاعات تاریخی شکست‌ها‌ی سیستم، وضعیت‌ها‌ی کارکرد سیستم یامقادیر متغیر‌ها‌ی پایش شده بستگی داشته باشد. ( Kumar , Westberg1997)
  تعدادی از محققین یک مدل کنترل بازگشتی تصادفی را برای بهینه سازی CBMبه کار می‌برند که بر اساس این فرض استوار است که ماشین پایش شده از یک فرآیند شکست دو دوره ای پیروی می‌کند که دوره اول مربوط به عمر نرمال و دوره دوم مربوط به شکست بالقوه است).(Wang, 2002
  برخی در مدل احتمالی خود ، طول عمر قطعه ای از تجهیزات تولیدی را به دو مرحله تقسیم می‌کنند . مرحله اول را مرحله کارکرد عادی دستگاه نام گذاری می‌کنند و مرحله دوم، مرحله تاخیر شکست نامیده می‌شود. چرا که ممکن است عیبی در دستگاه حادث شده باشد و تا شکست کامل دستگاه، این عیب توسعه پیدا کند . با کمک پایش وضعیت، این عیوب مخفی را می‌توان پیدا کرد اما به دلیل اهداف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات،پیش بینی نقطه شروع مرحله دوم و مهم تر از آن زمان باقی مانده کارکرد دستگاه مهم است( Wenbin2007)
  تعدادی از محققین یک رهیافت مدل سازی فازی مبتنی بر قوائد ، اگر و آنگاه پیشنهاد دادندآنها فواید اینگونه مدل سازی را چنین بیان می‌کنند : مدل برمبنای قانون با منطق بشری سازگار بوده که این اجازه می‌دهد تا کارشناسان مربوطه مستقیماً در ساخت مدل دخالت کنند . این نوع مدل سازی برای استفاده کننده واضح و شفاف است. اینکه چگونه تصمیم گیری می‌شود، به وضوح قابل تشریح بوده به طوریکه سیستم سریعاً می‌تواند از اطمینان استفاده کننده سود ببرد . این امر بالاخص در کاربرد‌ها‌ی بحرانی که جنبه ایمنی دارند حائز اهمیت است. (Kothamasu, Huang, 2008)
  یک گروه عمده از مسائل درCBMدر ارتباط با موضوع بازرسی می‌باشد که بر مبنای نتایج هر بازرسی دو تصمیم زیر گرفته میشود:
  -1 چه اقدام نگهداری و تعمیراتی انجام گیرد تا سیستم به وضعیت مشخصی برسد، یا همانگونه رها شود.
  ۲- بازرسی بعدی در چه زمانی انجام شود
  مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد قدرت نام تجاری و نام تجاری

 • گزینه‌ها‌
  کلیه اقدامات نگهداری و تعمیرات بعد از پایش وضعیت را میتوان بصورت کلی در چهار گروه ذیل دسته بندی کرد:
  1)ادامه فعالیت
  ادامه فعالیت تا زمانیکه پایش بعدی صورت گیرد یا اینکه یکی از فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه صورت گیرد.
  2)نگهداری و تعمیرات کامل
  به فعالیتهای نگهداری و تعمیرات گفته می‌شود که وضعیت عملیاتی سیستم را به وضعیت یک سیستم نو بر می‌گرداند. در این حالت سیستم تابع توزیع عمر و نرخ شکست یکسانی با یک سیستم نو دارد. تعویض یک سیستم معیوب با یک سیستم کاملا نو، نوعی از نت کامل میباشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.