سرمایه اجتماعی در سازمان و تصمیم گیری مدیران

دانلود پایان نامه

1- نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

 • 2-نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

 • 3-نقش تصمیم گیری مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟
  5-1- فرضیه های تحقیق:
  1- نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی برارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد.
  2- نقش تصمیم گیری مدیران آستان قدس رضوی بر ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد.
  3- نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی بر ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد.
  6-1- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:
  هر اندیشه ای برای اینکه بتواند در جامعه پایگاهی استوار یابد و ماندگار شود، باید ریشه در عقاید، نسبت ها و نیازهای کاربردی آن جامعه داشته باشد. نقش مدیریت در توفیق و شکست برنامه های توسعه ملی، نقش تعیین کننده ای است (زمردیان،1386: 5).
  هدف این پژوهش مطالعه نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی درسازمان های دولتی کشور می باشد. و با انجام این مطالعه و شناخت ماهیت نقش مدیران در سازمان ها واقف شده و از این طریق به ارائه راه حل هایی در زمینه بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان ها مبادرت ورزید. لذا به طور خلاصه هدف از این پژوهش ارزیابی نظریه مینتیزبرگ در زمینه ماهیت نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی ایران می باشد.
  7-1- روش کلی تحقیق:
  روش تحقیق مورد نظر توصیفی- پیمایشی می باشد.
  8-1- قلمرو مکانی- جامعه تحقیق:
  آستان قدس رضوی نمونه: مدیران وکارکنان آستان قدس رضوی
  قلمرو زمانی تحقیق:
  نه ماه (مهر 1390 تا بهار 1391).
  9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:
  روش نمونه گیری از جامعه نامحدود
  10-1- روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:
  روش های گرد آوری داده ها، روش کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد.
  11-1- روش های تحلیل داده ها:
  آزمون پایایی پرسشنامه و نرم افزارهای مورد استفاده SPSS و LISREL می باشند.
  12-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق :
  عدم همکاری برخی از مدیران و کارکنان آستان قدس رضوی.
  13-1- چارچوب کلان نظری تحقیق:
  در این تحقیق نقش های مدیران به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.