سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی

دانلود پایان نامه
 • 2-3- 2- تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………91
  3-3-2- اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..94
  4-3-2- شایستگی مدیریتی…………………………………………………………………………………………………………….94
  5-3-2-2- نقش مدیران در ایجاد سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….95
  6-3-2- مواردی را که باید مدیران برای ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر بگیرند…………………………98
  7-3-2- مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………102
  8- 3-2- مدل تحلیلی……………………………………………………………………………………………………………………103
  9-3-2- خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………….104
  فصل سوم: روش شناسی تحقیق
  1- 3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..105
  د
  د
  2-3- مطالعات و بررسی هابرای طراحی الگو……………………………………………………………………………….106
  3- 3- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………107
  4- 3- مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….108

 • 5- 3- تشریح مختصر مفاهیم ابعاد نقش مدیران و سرمایه اجتماعی در الگوی حاضر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
  6-3- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..110
  7- 3- روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..110
  8- 3- روند تحقیق در بخش کمی……………………………………………………………………………………………… 110
  9-3- تقسیمات پژوهش های علمی برمبنای هدف………………………………………………………………………112
  10-3- تقسیمات پژوهش ها بر اساس نحوه گردآوری داده ها……………………………………………………113
  11-3- ابزارهای جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………..114
  12- 3- روایی و پایایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..114
  13-3- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….116
  14-3- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………..116
  15-3- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..117
  مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد مولفه های رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.