سازمان امور مالیاتی و زمینه های اقتصادی

دانلود پایان نامه
 • 7- اظهارنامه مجموع درآمد و سررسید آن تیرماه سال بعد.
  8- اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکتها و مهلت تسلیم آن حداکثر چهار ماه پس از سال مالیاتی
  طبیعتا تسلیم به موقع و صحیح اظهارنامه مالیاتی و بدنبال آن پرداخت مالیات متعلق دارای مزایایی است که انجام آن موجب پیامدهای مثبتی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در درازمدت می باشد.
  مزایای تسلیم اظهارنامه عبارتند از:
  1- تقویت روحیه مشارکت و ایجاد اعتماد بین مؤدیان و مأمورین مالیاتی

 • 2- تسریع در وصول مالیات
  3- کاهش هزینه وصول مالیات
  4- تنظیم برنامه ریزی های اقتصادی کشور و انجام تعهدات اقتصادی دولت
  5- کمک به ایجاد عدالت مالیاتی
  6- عدم احساس فشار مقطعی از نظر پرداخت بر مؤدیان مالیاتی با پرداخت سالانه همراه با اظهارنامه.
  در اینجا جای طرح این سوال است که با توجه به مزایای ارزشمند فوق و امتیازات برجسته اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی چرا هر ساله تعداد کمی از مؤدیان مالیاتی اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی می کنند بعبارت دیگر چرا آمار خود اظهاری های مالیاتی پائین است و همین رقم نیز به میزان بسیار اندکی قابل تائید از سوی مراجع مالیاتی می باشد.با توجه به اهمیت نقش اظهارنامه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات به برخی از مهمترین دلایل عدم ارائه اظهارنامه از سوی مؤدیان می پردازیم.
  مهمترین دلایل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی مؤدیان عبارتند از:
  الف- عدم اگاهی و شناخت کافی مؤدیان مالیاتی در تنظیم اظهارنامه بعلت فقدان سواد و یا نگهداری اسناد و دفاتر مالی
  ب- منفعت و سود بیشتر در تاخیر پرداخت مالیات بعلت پائین بودن جرائم به نسبت تورم موجود در کشور
  ج- عدم اعتماد نسبت به برخورد مأمورین مالیاتی به اظهارنامه تسلیمی که در صورت اعلام ارقام واقعی درآمد میزان مالیاتها افزایش یابد و دیگر اینکه اکثر اظهارنامه های تسلیمی از سوی مراجع مالیاتی رد گردیده و تشخیص براساس علی الرٲس انجام می گیرد.
  د- عدم تفاوت قابل توجه بین تسلیم کنندگان اظهارنامه و آن عده از مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند چه در مقدار و یا ترتیب پرداخت.
  ه- عدم تشویق و تبلیغ ازسوی مراجع مالیاتی و رسانه های گروهی»
  به علت اهمیت ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی قانونگذار ضمانت اجرای عدم تسلیم آن از سوی مؤدی را معین نموده است. به تصریح ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اگر مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی خویش خودداری نموده یا برخلاف واقع و نادرست اقدام به تنظیم آن نماید در این صورت دستگاه مالیاتی اظهارنامه وی را نادیده گرفته و خود راسا مقدار مالیات او را مشخص خواهد نمود.
  مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی
  پس از رسیدگی های ممیزین مالیاتی به اظهارنامه یا دفاتر و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی و با بررسی و تحقیقات محلی لازم وگزارش آن به سرممیز مالیاتی، میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی برابر مقررات معین و مالیات متعلق به آن محاسبه و مشخص می گردد؛ رقم درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به موجب برگ تشخیص مالیات به مؤدی ابلاغ می گردد ؛ برابر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مبلغ آن به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی و تخصصی اداری و تشخیصی را خواهند داشت.
  همچنین برای واجد اثر بودن ابلاغ مطابق ماده 203 همین قانون اوراق مالیاتی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد؛ هرگاه به خود مؤدی دسترسی نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت
  می دارد تعارض منفعت نباشد و نیز در تبصره 2 این ماده آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده کند و هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند مامور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت (( پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد)) را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را در نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت
  می دهد، اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق ابلاغ شده محسوب می شوند و مطابق ماده 208 این قانون در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی است.
  در ماده 239 این قانون صراحتا آمده است که مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردیکه در این قانون مقررگردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد. در صورتیکه برگ تشخیص مالیات مورد قبول مؤدی باشد موافقت خود را نسبت به مندرجات آن کتبا به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات اقدام می نماید و در غیر این صورت می تواند از تاریخ رؤیت برگ تشخیص ظرف مدت سی روز به ممیز کل مالیاتی یا سرممیز با اختیارات ممیزکل مراجعه و موارد اعتراض خود را اعلام و اختلاف خود را با وی حل و فصل نماید درصورتیکه مؤدی در امر حل و فصل اختلافات مالیاتی با ممیز کل به توافق نرسد پرونده وی به هیات سه نفره کمیسیون حل و فصل اختلافات مالیاتی ارجاع می گردد.
  مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی
  مطابق ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردیکه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی است؛ این هیات در حکم دادگاه اختصاصی مالیاتی است که به کلیه دعاوی و اختلافات مالیاتی رسیدگی می کند و هر هیأت از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
  1- یک نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.