رویکرد سیستمی و تکنیک تاپسیس

دانلود پایان نامه
 • در این روش ابتدا بر اساس اعداد فازی مثلثی بدست آمده و با استفاده از میانگین هندسی برای تمام شاخصها اعداد فازی مربوطه را بدست می آوریم سپس مجموع حد وسط اعداد فازی بدست آورده و از فرمول زیر استفاده می نماییم .
  وسپس تمام اعداد راکه از میانگین هندسی بدست آمده است بر مجموع بالا تقسیم می نماییم و برای این کار از فرمول زیر استفاده می کنیم :
  لازم بذکر است که دو ماتریسی که بدست آمده یعنی ماتریسهای هر شاخص و ماتریسی که از روش فوق بدست آمده است را باید با استفاده از روش لگاریتمی‌حداقل مجذورات را برای بدست آوردن وزن‌ها‌ی نهایی استفاده کنیم.
  2-9- معرفی تکنیک TOPSIS
  TOPSIS یکی از روشهای مرسوم در بحث تصمیم‌گیری چند معیاره (MADM) می باشد که از قابلیت‌ها‌ی قابل توجهی برخورداراست .
  برای استفاده از این روش نیاز به یک ماتریس تصمیم‌گیری داریم که سطر‌ها‌ی این ماتریس گزینه‌ها‌ و ستون‌ها‌ی آن معیارها می باشد ( آذر و رجب زاده 1381:اصغر پور 1373) با یک رویکرد سیستمی میتوان تکنیک تصمیم‌گیری TOPSIS را به فضای فازی توسعه داد استفاده از این رویکرد به خصوص در زمانی که هدف حل یک مساله تصمیم‌گیری به صورت گروهی می باشد بسیار کارسازتر است . برای افزایش دقت محاسباتی می توان فرض نمود که درجات اهمیت شاخص‌ها‌ی تصمیم‌گیری و همچنین نر خ‌ها‌ی متغیر‌ها‌ی کیفی بصورت متغیرهای کلامی‌گرد آوری شده است .در محیط فازی می توان متغیر‌ها‌ی کلامی را در قالب فازی تعریف نمود . بسیاری از تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری در محیط فازی که در یک فضای n بعدی تصمیم‌گیری ،اتخاذ کنندگان تصمیم لازم است تا براساس متغیر‌ها‌ی کلامی درایه‌ها‌ی ماتریس مورد نظر را تکمیل نمایند . در مرحله جمع آوری اطلاعات تکنیک TOPSIS درجه اهمیت معیارها و همچنین امتیازات گزینه‌ها‌ در هریک از معیار‌ها‌ برمبنای طیف‌ها‌ی کلامی تعریف می گردد . به عبارتی لازم است تا پاسخ دهندگان به پرسشنامه نظرات خود را در قالب اعداد مثلثی فازی درج نمایند .
  فرض کنید گروه k نفره از تصمیم گیرندگان به درجه اهمیت معیارها و گزینه‌ها‌ برحسب هریک از معیارها امتیاز دهند اگر ij xk امتیاز اعطا شده از سوی k امین تصمیم گیرنده در رابطه با گزینه i ام براساس معیار j ام باشد و wkj درجه اهمیت معیار j ام از منظر فرد k ام باشد ابتدا باید میانگین درجه اهمیت و امتیازات گزینه‌ها‌ را به روش ذیل محاسبه نماییم :
  Xij=[X1ij+ X2ij+…..+Xkij]
  wj=[w1j+ w2j+…..+wkj]

  مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه و مفهوم اشاعه در حقوق مصر

  سپس باید جدول بدست آمده را نرمالایز نمود برای این کار تمام اعداد هر شاخص را بر ماکزیمم عدد هر ستون تقسیم می‌ نماییم.و سپس در این مرحله اعداد بدست آمده را باید در وزنهای مربوطه ضرب نمود که حاصل این ضرب ماتریسی جدولی خواهد بود که اساس محاسبات روش TOPSIS می‌ باشد . با توجه به اینکه بقیه مراحل با TOPSIS فازی یکسان می‌ باشد در مرحله بعدی بطور کامل توضیح داده شده است.
  2-9-1- ادبیات تحقیق در مورد TOPSIS فازی
  یکی از محققینی که به نحو مناسبی توانسته است تکنیک تاپسیس را به فضای فازی منتقل نماید، ‌چن می‌باشد (Chen, 1997). شیوه معرفی شده توسط چن با توجه به نوع استفاده‌ای که در این تحقیق از آن خواهد شد به قرار زیر می‌باشد:
  گام اول: فرض کنید ماتریس توافقی فازی نظرات افراد درمورد اهمیت هر کدام از سنجه‌های نابی، به شرح زیر باشد:
  در این ماتریس:
  i: تعداد مولفه‌ها‌ی مورد بررسی
  j: تعداد افراد پاسخ دهنده


 • : نظر فرد i ام درباره مولفه j ام که به صورت عدد فازی زیر محاسبه‌شده‌است:
  : میزان اهمیت نظرات افراد که به‌صورت عدد فازی زیر بیان می‌شود:
  لازم به ذکر است که در این پژوهش، به دلیل یکسان بودن میزان اهمیت نظرات خبرگان، را برای کلیه جامعه آماری به صورت زیر تعریف نمودیم:
  گام دوم: بی مقیاس نمودن ماتریس تصمیم‌گیری: در این گام بایستی ماتریس تصمیم‌‌گیری فازی نظرات افراد را به یک ماتریس بی مقیاس شده فازی () تبدیل نمائیم. برای بدست آوردن ماتریس ، کافی است از یکی از روابط زیر استفاده نمائیم:
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.