روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری مدیران

دانلود پایان نامه

16-3- مراحل اصلی اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………117

 • 17- 3-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………..119
  18- 3- آمار توصیفی وآمار استنباطی………………………………………………………………………………………..119
  19-3- آزمون های آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………..120
  روش تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………..120
  20- 3- خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………..121
  فصل چهارم:یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن
  1- 4- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….122
  2-4- یافته های پزوهش……………………………………………………………………………………………………………….122
  3- 4- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… ……………………………..122
  ذ
  ذ
  1-3-4- جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..123
  2-3-4- سن………………………………………………………………………………………………………………………………….124
  3-3- 4- تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………125
  4-3- 4- سمت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………..126
  5-3-4- سابغه شغلی……………………………………………………………………………………………………………………127
  6-3-4- رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………….128
  7-3- 4- حوزه فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………129
  8-3- 4- نوع استخدام…………………………………………………………………………………………………………………130
  4-4- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….131
  5- 4- بررسی نرمال بودن توزیع………………………………………………………………………………………………….131
  6-4- بررسی تاثیر نقش مدیران بر ارتقای سرمایه اجتماعی………………………………………………………132
  1-6-4- فرضیه یک: نقش ارتباطی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است……………………………….132
  2-6-4- فرضیه دوم: نقش اطلاعاتی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است……………………………..133
  3-6-4- فرضیه سوم: نقش تصمیم گیری مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است…………………….134
  مطلب مشابه :  دانلود مقاله دیدگاه گراهام در رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.