رفتار مجرمانه و عنصر قانونی

دانلود پایان نامه
 • گفتار سوم : غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی………………………………………………………49
  گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ……………………………………………………………………..50
  گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ………………………………………………………………………….51
  بخش دوم : بزه معامله معارض…………………………………………………………………………………………….51
  گفتار اول: عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………..52
  گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………52
  شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی…………………………………………………………..53
  گفتار سوم : عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………54
  گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض……………………………………………………………………………..55
  بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی ……………………………………………………………..56
  فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی
  بخش اول : معامله فضولی…………………………………………………………………………………………………..60
  گفتار اول : ارکان معامله فضولی…………………………………………………………………………………………..61
  1.رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………………………..62
  2.رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………….63
  3. استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی………………………………………………………………………………….66
  گفتار دوم : اقسام معامله فضولی ………………………………………………………………………………………….67
  بخش دوم : انتقال مال غیر…………………………………………………………………………………………………..69
  گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ……………………………………………………………………………………69
  گفتار دوم : رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………74
  گفتار سوم : موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………..76
  الف- اعیان ، منافع……………………………………………………………………………………………………………..76

 • ب. اموال منقول و غیر منقول ……………………………………………………………………………………………..77
  ج- اموال مادی و غیر مادی ………………………………………………………………………………………………..77
  تعلق مال به غیر ………………………………………………………………………………………………………………..78
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه گروه های تروریستی و دولت اسلامی
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.