رضایت از زندگی زناشویی و رضایتمندی زناشویی

دانلود پایان نامه
 • الف) زوجهای پریشان احساسات منفی تری از همسرشان را دریافت می کنند. ب) زوجهای پریشان به میزان بالاتری از زوجهای غیر پریشان به مقابله به مثل و تلافی با احساسات منفی برمی خیزند.ج) زوجهای پریشان درتعاملاتشان خشکی بیشتری دارند هم چنین درمطالعه دیگری گاتمن آشکار کرد که درتعامل زوج‌های پریشان یک کمبود ارتباطی مشاهده می شود.
  تقسیم وظایف: عدم توافق بر سر تقسیم وظایف درمنزل یک منبع نارضایتی محسوب می شود. گاتمن (1386) دریافت که شوهران دارای نگرشهای سنتی در هنگامی که همسرانشان شاغل هستند از سطوح رضایت زناشویی پایین تری برخوردار هستند.
  نابرابری درانجام کارهای خانه و مراقبت از فرزندان احساس مورد احترام نبودن درزن را بوجود می آورد وروی روابط زن و شوهر به ویژه زندگی جنسی تاثیر گذاشته و کیفیت زندگی زناشویی را تحت الشعاع قرار می دهد (به نقل از رضوی، 1389).
  پانسارازا(1995)، در مطالعه خود که به بررسی رابطه بین انتظارات و تقسیم کار، در تعیین رضامندی زناشویی زنان دارای فرزند پرداختند نشان داد که تقسیم وظایف خانهداری و مراقبت از کودک، شاخص رضامندی زناشویی هستند و سرزنش شوهر به خاطر سهلانگاری در اجرای وظایف خانه، از علایم کاهش رضامندی زناشویی است. یوگف، و همکاران(1991)، در پژوهشی، ارتباط بین رضامندی زناشویی و درک مستقیم کارهای جاری منزل و نگهداری بچهها را از دو دیدگاه نظری، در 4 گروه از جامعه مورد تحقیق و بررسی قرار دادند. نتایج حاصله، وجود رابطه معنادار بین رضایتمندی زناشویی و درک توزیع کار در خانه و نگهداری بچه در بین تمام گروههای مورد مطالعه را نشان میداد(به نقل از عبدالله زاده،1382)
  کیفیت زناشویی همسران: کیفیت زناشویی یا سبک زندگی زوجین که به ارتباط زناشویی وارد می شود غالبا انعکاسی از جو خانواده ای است که زوج درآن بزرگ شده اند. یعنی الگوی ارتباطی خاصی که از والدین خود گرفته اند هر فردی با توجه به نوع سبک زندگی خود برای زندگی فردی و زناشویی خود اولویت‌هایی را قائل است.
  برخی از این اولویت‌ها مانند برتری طلبی، کنترل گری، راحت طلبی و…. به زندگی زناشویی آسیب می رسانند. درحالیکه اولویت‌های رفتاری مانند بخشودگی و اعتماد کردن کمتر با تعارض زناشویی ارتباط دارند (کارلسون و دیگران 2005، به نقل از عدالتی 1388).
  الیس (2004، به نقل از رضوی، 1389) نشان داد که کیفیت زناشویی زن و شوهر به تنهایی از رابطه ی معنادارو مثبت درهر یک از مقاطع سنجش برخوردار است و نیز اینکه کیفیت زناشویی همسر حائز بیشترین تاثیر درکیفیت زناشویی است.
  عوامل خارجی
  ویژگی‌های والدین
  مشاهده شده که غالبا کیفیت زناشویی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. یک تبیین به عمل آمده برای این مطلب آن است که کودکانی که درمعرض ازدواج‌هایی دارای کیفیت پایین تری قرار می گیرند از الگوهای نقش مناسب کارکرد ارتباطی محروم مانده و از مهارتهای اجتماعی مناسب برخوردار نمی شوند ویا اینکه پاسخ‌های ناسازگارانه ای را در قبال تعارضات دریافت می کنند (الیس، 2004، به نقل از رضوی، 1389).
  تاثیر خانواده و دوستان
  مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع وضعیت اقتصادی و اجتماعی و شیوه های حل تعارض

 • تایید یا مخالفت بایک رابطه از سوی خانواده و دوستان می تواند بر کیفیت زناشویی تاثیر معنادار بگذارد.درحالی که یک شبکه اجتماعی قوی منجر به افزایش کیفیت زناشویی می شود مقاومت مستمر می‌تواند حائز تاثیری منفی بر کیفیت یک رابطه باشد.
  بک (1378)، درخصوص تاثیر وابستگی زوجین به خانواده‌های خود می گوید: «وابستگیهای عاطفی زن و شوهر به خانوادههای خود میتواند بر روابط زناشویی تأثیر سویی بگذارد. در بسیاری از موارد توجه زن یا شوهر به پدر و مادر اسباب تکدر خاطر دیگری را فراهم میسازد»3) رویدادهای استرس زا: ویلیامز(1995) یک رابطه معناداررا بین رویدادهای استرس آور زندگی و کیفیت زناشویی گزارش کرده است. فشارهای شغلی یا اقتصادی نیز می تواند باعث افزایش فشارهای خانوادگی و استرس‌های ارتباطی ازطریق پاسخ‌های انزجاری و ناموثر به تعارضات گردند. با این حال زوجینی که قادر به مقابله هستند دراین بین ممکن است به تقویت رابطه خود بپردازند (به نقل از بک، ترجمه مهدی قراچه داغی، 1378). یکی دیگر از مهم ترین عوامل استرس برانگیز درایجاد نارضایتی از زندگی زناشویی –تنش‌های ناشی از گذر خانواده از مراحل یا چرخه زندگی خانوادگی است. عدم ثبات رضایت زناشویی در طول دوره‌های مختلف زندگی یکی از مسائل قابل توجه درزمینه رضایت زناشویی است (الیس، 2004، به نقل از رضوی، 1389).
  برهمین مبنا اولسون (1989) زندگی زناشویی را به هفت مرحله تقسیم کرده اند و معتقدند که رضایت زناشویی درطی این مراحل تغییر می کند این مراحل شامل :
  زوج‌های جوان بدون فرزند 2- خانواده با فرزندان پیش دبستانی 3-خانواده با فرزندان دبستانی 4- خانواده با فرزندان نوجوان 5- فرزندان از خانواده جدا می شوند. 6- خانواده خالی از فرزند 7- خانواده دردوران بازنشستگی. تحقیقات اولسون نشان داده است رضایت از زندگی زناشویی درمراحل اولیه زندگی درزنان از مردان بیشتر است. رضایت زن و مرد در مرحله چهارم کاهش می یابد، رضایت زن و مرد در مرحله شش و هفت درمقایسه با مراحل دو و سه و چهار بالاتر است.گرایش به جدایی و طلاق نیز در مراحل دوم وچهارم بیشتر است (به نقل از نظری 1386).
  دیکنسون (1990) در زمینه تأثیر تولد فرزندان بر رضایت زناشویی مینویسد تعدادی از پژوهشها نشان دادهاند که رضامندی زناشویی با تولد فرزندان روندی نزولی مییابد و زنان بیش از مردان آن را احساس میکنند بطوریکه ورود فرزندان توقعاتی را در پی میآورد که میتواند به تعمیق شکاف بین زوجین منجر شود.
  عوامل موثر بر سازگاری زوجین و بهبود کیفیت زندگی زناشویی
  کرو و ریدلی تعدادی از عوامل زیادی که در افزایش سازگاری زوجین و بهبود کیفیت زندگی زناشویی موثر هستند را به ترتیب زیر ذکر میکنند :
  1 – تحصیلات، اشتغال و سلامت
  2 – تضاد نقش و تعداد فرزندان
  3 – تغییر نگرش پیرامون ازدواج
  4 – تغییر نگرش پیرامون مسائل جنسی
  5 – تغییر نگرش پیرامون موضوع باروری
  6 – تغییر نگرش پیرامون خشونت خانگی
  7 – فشارهای فرهنگی
  8- سن زوجین وتشابه آن
  9- طبقه اجتماعی و محل سکونت قبلی زوجین
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.