دگرگونی فرهنگی و استان مازندران

دانلود پایان نامه

نتایج این پیمایش در سال 1383 تحت عنوان «جامعه‌شناسی تغییرات فرهنگی در ایران» به چاپ رسیده است. مؤلفین کتاب دکتر تقی آزاد ارمکی و احمد غیاثوند هستند.
از آنجاییکه که از داده‌های این پیمایش در بخش‌های بعدی استفاده‌های زیادی می‌گردد، در این قسمت تنها به ذکر این نکته بسنده می‌‌کنیم که دکتر آزاد ضمن تطبیق نظریه اینگلهارت و سنخ‌های ارزشی تعریف شده توسط او نشان می‌دهد که در سال 1379 40%. افراد دارای ارزشهای مادی، 52% دارای ارزشهای التقاطی و 8% دارای ارزشهای فرامادی هستند. در واقع در این کتاب به صورت آماری و تجربی نظریه اینگلهارت بر روی ارزشها و نگرشهای ایرانیان تطبیقپذیر نمایش داده میشود. آزاد به غیر از سنجش درصد مادیون و فرامادیون، نشان میدهد که گویههای معرف دو شاخص مادی/فرامادی، همانند کشورهای غربی(البته با مقدار ناچیزی تفاوت) در دو عامل (مادی/فرامادی) قطبی میشوند. همچنین در این کتاب نشان میدهدکه همانند و همسو با کشورهای غربی در ایران بین نگرشها و ارزشهای مادیون و فرامادیون تفاوتهایی وجود دارد.

 • در ادامه مروری گذرا بر دو پایان‌نامه انجام شده در این زمینه خواهیم داشت.
  2-1-2-پایان نامهها
  الف) پایان‌نامه با عنوان «تغییرات فرهنگی در استان مازندران بر مباینی چارچوب نظری اینگلهارت» که توسط بهمن مسقطیان و راهنمایی دکتر تقی آزاد ارمکی در دی ماه 1380 انجام شده است.
  در بخش اهداف پایان‌نامه آمده است: «درصدد نشان دادن این مطلب هستیم که با توجه به تئوری دگرگونی ارزشهای اینگلهارت که بر دو فرضیه کمیابی و جامعه‌پذیری استوار است، آیا در حوزه جمعیتی تغییراتی در ارزشها صورت گرفته است یا خیر».(مسقطیان، ص 5)
  آمارها براساس تحقیق تجربی که در سطح استان مازندران انجام گرفته بدست آمده است. این تحقیق با حجم نمونه 384 نفر و به صورت مصاحبه حضوری صورت گرفته است.
  فرضیه‌های تحقیق عبارت بودند از:
  – به طور کلی بعلت اینکه افراد (گروههای سنی) نتوانسته‌اند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند بنابراین افراد در سطح مادی هستند (تأیید می‌شود)
  – دگرگونی فرهنگی به آرامی و از طریق جامعه‌پذیری نسل‌های جدید در حال شکل‌گیری است (رد می‌شود)
  – دگرگونی فرهنگی نسبت به محیط عقب مانده است (رد می‌شود)
  – به علت تسلط مذهب بر افراد، با اینکه آنها در سطح مادی هستند ولی با این حال گرایشات فرامادی در آنان دیده می‌شود (رد می‌شود)
  با توجه به فرضیه‌های تحقیق و نتایج تحلیل می‌توانیم با کمی اغماض اینگونه نتیجهگیری کنیم که تلاش این پایان‌نامه برای تطبیق با شکست روبرو شده است.
  ب) پایان‌نامه با عنوان «تغییرات ارزشها در سطح شهر تهران، آزمون نظریه اینگلهارت» که توسط محمدرضا منفرد، باز هم به راهنمایی دکتر تقی آزاد ارمکی در شهریورماه 1383 انجام شده است.
  این پایان‌نامه که نسبت به پایان‌نامه قبلی از منظر ساختار و نتایج،کار ضعیفتری را به نمایش میگذارد، براساس یک تحقیق تجربی در سطح شهر تهران انجام گرفته است. حجم نمونه این تحقیق 300 نفر بوده است.
  براساس نتایج این پایان‌نامه در سطح شهر تهران در سال 1381، 27% افراد مادی، 20% فرامادی و 53% التقاطی می‌باشند.
  اکثر فرضیه‌های مطرح شده برای تطبیق در مرحله تحلیل دادهها رد می‌شوند. به طور مثال:
  – آیا دگرگونی در میان تحصیل‌کرده‌ها از تحصیل‌نکرده‌ها بیشتر است ؟ (رد میشود)
  – آیا خانواده‌هایی که از لحاظ درآمد در سطح بالایی هستند نسبت به آنهایی که پایین‌ترند دگرگونی ارزش بیشتر دارند ؟ (رد میشود)
  – آیا جنسیت بر نوع نگرش افراد تأثیر دارد ؟ (در برخی تایید میشود)(منفرد، ص 106)
  این دو پایان‌نامه در مقابل پیمایش سال 79 نشان‌دهنده شکست تلاش‌هایی با حجم نمونه کم در این زمینه است.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.