دانلود پایان نامه یادگیری سازمانی و استفاده از دانش

دانلود پایان نامه

www.Prozhe.com

 • فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  مقدمه
  هـر تحقیـق و پـژوهش علمـی کـه صـورت مـیگیـرد بـر پایـههـا، ارکـان و نتـایج مطالعـات و تحقیقــات پیشــین اســتوار اســت کــه هــر پژوهشــگر بایــد ســعی کنــد مــرتبطتــرین دســتاوردهای تحقیقـات پژوهشـگران قبلـی را مـورد شناسـایی قـرار دهـد و دریابـد کـه دیگـران تـا چـه درجـهای مسـاله تحقیـق مـورد نظـر او را بررسـی کـردهانـد و بـه آن نزدیـک شـده انـد؛ بـه عبـارت دیگـر چـه ابعادی از مساله تحقیق، مـورد پـژوهش قـرار گرفتـه و چـه ابعـادی بررسـی نشـده اسـت. مطالـب ایـن فصـل حـاوی چکیـدهای از کنـدوکاوی عمیـق و وسـیع در آنچـه کـه پیرامـون موضـوع پایـان نامـه و موضوع های مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، میباشد.
  مطالـب ایـن فصـل شـامل سـه بخـش اصـلی مـیباشـد. بخـش اول پیرامـون موضـوع مـدیریت دانش بوده و شامل مطـالبی در رابطـه بـا تعریـف مـدیرت دانـش، سیسـتمهـای مـدیریت دانـش، نقـش افراد در مدیریت دانـش، عوامـل کلیـدی موفقیـت مـدیریت دانـش و … مـیباشـد. بخـش دوم پیرامـون موضـوع خلاقیـت سـازمانی بـوده و شـامل مطـالبی در رابطـه بـا تعـاریف خلاقیـت سـازمانی، سـطوح خلاقیـت، عوامـل کلیـدی موفقیـت خلاقیـت سـازمانی و … مـیباشـد. بخـش سـوم پیرامـون موضـوع یــادگیری ســازمانی بــوده و شــامل مطــالبی در رابطــه بــا تعــاریف یــادگیری ســازمانی، ویژگــیهــای یــادگیری ســازمانی، تفــاوت یــادگیری ســازمانی و ســازمان یادگیرنــده، عوامــل کلیــدی موفقیــت یادگیری سازمانی و … میباشد.
  ١۵
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  -1-2 بخش اول: مدیریت دانش
  در سـالهــای اخیـر، مــدیریت دانـش بــه عنــوان یکـی از جالــبتـرین و چــالش برانگیزتــرین موضــوعات مــدیریت کســب و کــار بــوده و دایــره کــاربرد آن همــواره بــا ســایر مباحــث عرصــه مـدیریت، گسـتردهتــر مـیشــود. مـدیریت دانــش فراینـدی اسـت کــه بـه ســازمانهـا در شناســایی، انتخـاب، سـازماندهی، انتشـار و انتقـال اطلاعـات مهـم و مهـارتهـایی کـه بخشـی از سـابقه سـازمان هستند و عموما به صـورت سـاختارنیافتـه در سـازمان وجـود دارنـد، یـاری مـیرسـاند.[4] از آنجـا کـه مـدیریت دانـش ریشـههـایی در سیسـتمهـای خبـره، یـادگیری سـازمانی و نـوآوری دارد، بـه خـودی خـود ایـده جدیـدی نیسـت. مـدیران موفـق همیشـه از سـرمایههـای فکـری بهـره بـرده و ارزش آن را تشـخیص دادهانـد. امـا ایـن تـلاشهـا، سـازمانیافتـه نبـوده و تضـمینی وجـود نداشـت کـه دانـش بـه دسـت آمـده بـه طـور مناسـب، بـرای حـداکثر منـافع سـازمان، بـه اشـتراک گذاشـته شـده و توزیـع گردد،[4] در حالیکه، دانـش و سـرمایه فکـری پایـه و اسـاس شایسـتگیهـای اصـلی و نیـز راهبـردی بـرای عملکـرد بهتـر مـیباشـد. دانـش در صـورتی نقـش راهبـردی دارد کـه سـازمان بتوانـد آن را در فعالیــتهــای ارزشآفرینــی اســتفاده نمــوده و از دانــش ابــزاری بــرای عملــی ســاختن فرصــتهــای موجود در بازار رقابتی بهرهبرداری کند. زیرا بـرای شـرکتهـا دیگـر امکـان پـذیر نیسـت کـه بـا انجـام سریعتر و بهتر کارهـا مزیـت رقـابتی خـود را حفـظ کننـد، بلکـه مزیـت رقـابتی هنگـامی امکـان پـذیر مـیشـود کـه کارهـایی صـورت گیـرد و قابـل تقلیـد توسـط دیگـران نباشـد. در دسـتیابی بـه مزیـت رقـابتی پایـدار، هـم توجـه بــه دانـش موجـود و اسـتفاده مــوثر از آن و هـم ایجـاد سـاختاری بــرای استفاده از دانش نـوین اهمیـت بسـیار دارد. سـازمانهـا بایـد بـه همـه امـور توجـه داشـته باشـند، زیـرا مـدیریت دانـش همچـون یــک اسـتراتژی کـاری، همزمــان، در کـل سـازمان عمــل مـیکنـد و ابــزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب میشود.
  ١۶
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  -1-1-2 دادهها1، اطلاعات2 و دانش:3
  در حــالی کــه دادههــا مجموعــهای از دانســتههــا، محاســبات و آمــار اســت؛ اطلاعــات، داده سازمانیافته یا پردازش شـدهای اسـت کـه بـه هنگـام و صـحیح مـیباشـد.[49] دانـش اطلاعـاتی اسـت کـه مفهـومی، مـرتبط و قابـل اجـرا مـیباشـد. ارتبـاط بـین دادههـا، اطلاعـات و دانـش در شـکل 1-2 نمایش داده شده است.
  شکل :1-2 ارتباط بین دادهها، اطلاعات و دانش [4]
  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع روش طوفان مغزی و ارزیابی عملکرد

 • اگرچه دادهها، اطلاعات و دانش، همگـی بـه عنـوان دارایـیهـای سـازمان تلقـی مـیشـوند، دانـش سـطح اهمیـت بـالاتری را نسـبت بـه داده و اطلاعـات داراسـت. دانـش، مفـاهیم را منتقـل مـیکنـد، بنابراین علـیرغـم زودگـذر بـودن، ارزشـمندتر اسـت. بـه نظـر هولسـاپل دانـش، دارای مشخصـاتی بـه شرح زیر است که آن را از دیگر دارای های سازمان، متمایز میکند:[49]
  قدرت خار ق العاده و بازدهی فزاینده: دانش، مشمول قانون بازدهی نزولی نیست. زمانی که از آن استفاده میشود، مقدار آن کم نمیشود. مصرف کنندگان میتوانند مواردی را به آن اضافه کنند، بنابراین ارزش آن افزایش مییابد.
  پراکندگی، تراوش و لزوم بهروز بودن: دانش همزمان با رشد، شاخه شاخه شده و به اجزائی تقسیم میگردد. دانش پویاست و در واقع، اطلاعات کاربردی است. بنابراین سازمان باید پیوسته، پایگاه دانش خود را بهروز کند تا بتواند آن را به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی، حفاظت نماید.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.