دانلود پایان نامه کودکان و نوجوانان و مهارت های شناختی

دانلود پایان نامه

بند چهارم: ارتباط با توانایی فراگیران………………………………………………………………………….118
بند پنجم: توجّه به هنجارها و ایجاد زمینه برای پرورش رفتارهای مطلوب انسانی………………….120

 • بند ششم: ارتباط پرسش ها و تمرین ها با اهداف و محتوای درس…………………………………….121
  بند هفتم: اعتبار علمی مفاهیم…………………………………………………………………………………….121
  بند هشتم: حجم مفاهیم کتب درسی……………………………………………………………………………122
  گفتار دوم: اصول سازماندهی محتوای آموزشی…………………………………………………………….122
  بند اوّل: داشتن سیر منطقی………………………………………………………………………………………..123
  بند دوم: ارتباط محتوای یک پایه با کتاب سایر پایه ها……………………………………………………125

 • بند سوم: وسعت بخشی تدریجی………………………………………………………………………………..126
  گفتار سوم: اصول انتخاب زبان و نحوه بیان………………………………………………………………….127
  بند اوّل: استفاده از واژگان و جملات متناسب با سن مخاطب…………………………………………..127
  بند دوم: رعایت اصل سادگی و روانی…………………………………………………………………………127
  بند سوم: استفاده از زبان خاص هر موضوع…………………………………………………………………..128
  گفتار چهارم: اصول انتخاب تصاویر……………………………………………………………………………129
  بند اوّل: کمک تصاویر به درک بهتر مفاهیم اساسی و کلیدی محتوا…………………………………130
  بند دوم: جذابیت تصاویر………………………………………………………………………………………….130
  بند سوم: تناسب با فهم مخاطب………………………………………………………………………………….131
  بند چهارم: توجّه به شئون اجتماعی، اسلامی و فرهنگی…………………………………………………..131
  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………133
  پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..134
  منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135
  مقدمه
  1. بیان مساله
  تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی موردنظر خود، از ابزارهای متنوعی بهره میگیرد که اساسی ترین آن ها، کتاب های درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار میدهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبه ی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.