دانلود پایان نامه کودکان و نوجوانان و مراحل تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه

مراحل تحلیل محتوا مانند بررسی های جامعه شناسی و بررسی تجربی حول دو محور زیر استوار که از لحاظ زمانی پشت سر هم قرار می گیرند و عبارتند از:
1-تجزیه ابتدایی محتوا

 • 2-بررسی نتایج، استنباط و تفسیر آن ها
  بند اوّل: تجزیه ابتدایی محتوا
  در این مرحله محقق با مطالعه ی محتوای مورد نظر، مواد موضوع تحقیق موجود در متن را به لحاظ کمّی مورد بررسی قرار می دهد تا زمینه لازم جهت تحلیل کیفی آن ها را فراهم کند.
  بند دوم: بررسی نتایج، استنباط و تفسیر آن ها
  نتایج خام به نحوی استخراج می شوند که معنی دار،گویا و معتبر باشند. در این مرحله محقق به تحلیل مواد به دست آمده می پردازد و آن ها را به لحاظ کیفی مورد ارزیابی قرار می دهد.
  گفتار سوم: روش انجام کار
  در این پژوهش با توجّه به اهداف و سؤالات مطرح شده، کتاب درسی هدیه های آسمانی مقطع ابتدایی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.
  در گام اوّل متن کتب درسی هدیه های آسمانی مورد مطالعه قرار می گیرد تا مفاهیم پیشگیرانه از جرم موجود در آن ها براساس عناوین کلی و به لحاظ کمّی استخراج شود. پس از تجزیه ی محتوا و استخراج مفاهیم مذکور، در گام بعد به بررسی میزان انطباق این مفاهیم با ویژگی های بنیادین کتب درسی از بعد معنایی و محتوا پرداخته خواهد شد تا از این طریق کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم موجود در کتب هدیه های آسمانی و میزان یادگیری آن ها توسط فراگیران مورد ارزیابی قرار گیرد.
  فصل دوم
  مبانی
  پس از پرداختن به کلّیاتی در خصوص پژوهش پیش رو در فصل گذشته، اینک در این فصل در پی تبیین پایه های اساسی و مبانی تحقیق می باشیم.
  تحلیل محتوای کتب درسی در فرآیند آموزش و طرّاحی این کتب مؤثّر است، از این رو بررسی نتایج حاصل از تحلیل محتوای کتب درسی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم، راهنمای مؤثّری در ارزیابی و نحوه ی طرّاحی آموزه های مذکور در این کتب می باشد. محتوای کتب درسی به طرق مختلف در پیشگیری از جرم و به طور خاص پیشگیری رشدمدار از جرم مؤثّر است لذا توجّه به کیفیت و کمیّت این مفاهیم در کتب درسی، نقش مهمی را در فرآیند جامعه پذیری صحیح کودکان و نوجوانان و در نتیجه کاهش انحرافات و بزهکاری آن ها دارا میباشد. اسناد و قوانین بین المللی و داخلی موجود در زمینه ی اهمیت آموزش و پرورش و کیفیت محتوای کتب درسی نیز مهر تاییدی است بر ضرورت توجّه به ابزارهای آموزشی و به طور خاص کتب مذکور.
  در ادامه در قالب چهار مبحث به تفسیر موارد فوق خواهیم پرداخت.
  مبحث اوّل: نقش کتب درسی در پیشگیری از جرم
  کتب درسی و محتوای سازماندهی شدهی آن به طرق مختلف آموزشی، می تواند در پیشگیری از جرم فراگیران مؤثّر باشد. در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
  مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع منافع اقتصادی و کاهش اضطراب

 • گفتار اوّل: جامعه پذیری
  کودک به تدریج محیط کوچک خانواده را ترک می کند و وارد محیط اجتماعی بزرگتری به نام جامعه می شود و در تعامل با گروه ها و افراد بسیاری قرار می گیرد. حضور در عرصه جامعه نیازمند آشنایی با قواعد و مقررات اجتماعی و نیز نحوه معاشرت و تعامل با آحاد جامعه است. در صورتی که کودک با این قواعد و مقررات آشنا نباشد نه تنها حضور مؤثّر او در جامعه با مشکل مواجه خواهد شد بلکه چه بسا موجب عوارض سوء اخلاقی، انحرافات و کجروی های اجتماعی برای او می گردد و این گونه امور، خود راه را بر رشد و تکامل فردی او مسدود خواهد کرد.
  در جوامع امروزی تفاوت سرمایه های خانوادگی و…، محدودیت روابط کودک به روابط درون خانوادگی که غالبا مبتنی بر احساسات و عواطف است و تفاوت آداب و رسوم و فرهنگ و زبان محلی، موجب تنوع فرهنگی و تفاوت های هنجاری در کودکان می شود. بنابراین در این جوامع، آموزش رسمی الگوهای فرهنگی، هنجارها، ارزش ها و اهداف اجتماعی، بر عهده آموزش و پرورش بوده و مدرسه به عنوان دومین کارگزار عمده پس از خانواده، وظیفه مهم جامعهپذیری افراد و آماده کردن آن ها برای پذیرش نقش های اجتماعی را بر عهده دارد. مدرسه این وظیفه مهم را به طرق مختلف به انجام می رساند که مهم ترین آن ها، آموزش از طریق محتوای کتب درسی است.
  فرآیند جامعه پذیری طی دو مرحلهی آموزش هنجارها و درونی کردن آن ها صورت میپذیرد. طبق بندهای الف و ه ماده 21 رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض)، آموزش ارزش های اساسی و ارزش های اجتماعی کشوری که کودک در آن زندگی می کند و نیز حقوق بشر و آزادی های بنیادین و تشویق جوانان در زمینه درک و احترام به نظرات مختلف از راهکارهای پیشگیرانه از جرم می باشد.
  کودک از طریق محتوای کتب آموزشی ارزش هایی از جمله عام گرایی( توجّه به منافع عمومی به جای منافع شخصی)، اکتساب گرایی(کسب مدارج و رتبه ها بر اساس تلاش وکوشش) و بی طرفی عاطفی(اتّخاذ مواضع بدون لحاظ پیوندهای عاطفی خانوادگی) را می آموزد. همچنین یادگیری الگوهای رفتاری در محیط آموزشی از همان بدو ورود به مدرسه آغاز می شود. کودک با قرار گرفتن در محیط مدرسه از افعال و رفتار معلّمان و گروه دوستان الگو برداری می کند ولی تقلید و الگو برداری به همین سطح محدود نمی شود. محتوای آموزشی کتب درسی هم چون هدیه های آسمانی، تعلیمات اجتماعی و بخوانیم و بنویسیم به لحاظ موضوع به گونه ای است که غالبا فضایی داستانی را دنبال می کنند. این داستانهای آموزشی دارای شخصیت هایی هستند که افعالشان راهی برای آموزش هنجارها و ارزش ها و همچنین ملاکی برای الگو برداری فراگیران قرار می گیرد. در حقیقت کتب درسی هم از طریق آموزش هنجارها به طور مستقیم و هم از طریق انعکاس هنجارها در شخصیت ها ی داستانی الگو برداری شده به طور غیر مستقیم، نقش مؤثّری را در فرآیند جامعه پذیری ایفا می کند.
  گفتار دوم: آموزش مدیریت بحران و خویشتن داری
  آموزش و درونی سازی هنجارهای پذیرفته شده دریک جامعه و ارزش های اخلاقی و اسلامی جامعه ایرانی به کودکان و نوجوانان اگر چه به لحاظ تئوری، مهم ترین نقش محتوای کتب درسی در پیشگیری از جرم به حساب می آید ولی در عمل به وضوح می توان دریافت که این سطح از آموزش برای کاهش آمار بزهکاری کودکان و نوجوانان کافی نیست. به کرّات مواردی در کانونهای اصلاح و تربیت و زندان ها مشاهده شده است که فرد علی رغم داشتن علم و ایمان به هنجارها و ارزش ها، مرتکب افعالی شده است که در واقع نقض صد درصدی همان هنجارها و ارزش ها می باشد. این امر از عوامل مختلفی ممکن است نشأت بگیرد که اغلب فشارهای روانی ناشی از کاستی های اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و محیطی مهم ترین آن ها می باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.