دانلود پایان نامه کشورهای توسعه یافته و موفقیت بازاریابی

دانلود پایان نامه
 • 2- 5- 9- بخشبندی بازار سبز
  از نقطه نظر بازاریابان، بخشبندی بازار موضوعی اساسی است. شناسایی تفاوتهای مصرفکنندگان، کلید موفقیت بازاریابی است. یک مدل دو بعدی که برای درک پیچیدگی رفتار مصرفکنندگان نسبت به انتخابشان در محصولات زیست محیطی پیشنهاد شده است، مصرف کنندگان را به 4 بخش تقسیم می کند: مصرفکنندگان عمومی، مصرفکنندگان نوظهور، مصرفکنندگان سبز زیست محیطی و مصرفکنندگان سبز حساس به قیمت (شکل 3).
  شکل 2-3: مدل دو بعدی چشم انداز شناختی محصولات زیست محیطی (طالقانی و رحمتی، 1388)
  مصرفکنندگان عمومی: به عنوان مصرفکنندهی غیر سبز و آنهایی که توجهی به محصولات سازگار با محیط زیست ندارند تعریف میشود. مصرفکنندگان این گروه احتمالاً خطر زیست محیطی مرتبط با محصولاتی که میخرند را احساس نمیکنند. آنها به میزان زیادی منافع بالقوه محصولات سبز را نادیده میگیرند. این دسته از مصرفکنندگان در برچسب زنی سبز مورد توجه نیستند؛ در هر حال نباید این بخش را کاملاً نادیده گرفت. آنها میتوانند به عنوان همراهان بازار بالقوهی آتی باشند.
  مصرفکنندگان نوظهور: به عنوان مصرفکنندگانی که متوجه منافع محصول سبز هستند اما انگیزهای برای خرید آنها ندارند تعریف شده است. اینها هر نام تجاری را میخرند و هیچ گونه جستجوی اطلاعات زیست محیطی را هنگام انتخاب نامهای تجاریشان انجام نمیدهند و ممکن است برچسبزنی محصول سبز برای آنها بیمعنی باشد. این مصرفکنندگان، ویژگیهای دیگر محصول مثل کیفیت، گارانتی و عملکرد را در ارزیابی محصولات در نظر میگیرند. از آنجایی که مصرفکنندگان این بخش، نیاز یا علاقهای به برچسبهای محصول سبز نشان نمیدهند، مورد توجه بازاریابان سبز نیستند.
  مصرفکنندگان سبز زیست محیطی: به عنوان آن دستهای از مصرفکنندگان که نگرانیهای بسیار زیاد زیست محیطی دارند و هر زمان که فرصتی برای خرید محصول داشته آن را انجام میدهند، شناسایی شدهاند. اینها کسانی هستند که اطلاعات محیطی روی برچسبها را بررسی میکنند و سازگاری زیست محیطی محصولات را خواهانند؛ به عبارت دیگر حتی اگر محصولات سبز، محصولاتی با کیفیت پایین یا قیمت بالاتر در مقایسه با محصولات جانشین باشند، آنها انگیزهی خرید دارند. این مصرفکنندگان که اغلب به عنوان “فراسبز” یا “متعصب نسبت به سبز” شناخته شدهاند، کسانی هستند که نیروهای محیط زیست گرا را به حرکت در میآورند. این دسته مورد توجه بازاریابان سبز میباشند و در برچسب زنی سبز مد نظر قرار میگیرند.
  مصرفکنندگان سبز حساس به قیمت: به عنوان مصرفکنندگانی شناخته میشوند که نسبت به خطر بعضی از محصولات برای محیط زیست آگاهند و برچسبها را میشناسند و بررسی میکنند. اما ذاتاً نسبت به قیمت حساسند؛ آنها مایل به پرداخت بیشتر برای محصولات سازگار با محیط زیست نیستند و این دسته نیز مورد توجه بازاریابان سبز میباشند (طالقانی و رحمتی، 1388).
  2-6- مصرفکنندگان سبز
  مصرفکنندگان سبز افرادی هستند که در مورد محیط طبیعی نگرانند و خرید و رفتارهای مصرفیشان را به منظور حمایت از محیط، از طریق خرید محصولاتی که از نظر محیطی سالماند اصلاح میکنند (دعایی و همکاران، 1385). اوتمان معتقد است مصرفکنندگان زمانی محصولات سبز را میپذیرند که نیازهای اولیه آنها در مورد عملکرد، کیفیت، راحتی و قابل پرداخت بودن، برآورده شده باشد و نیز درک کرده باشند که چگونه یک محصول سبز می تواند به حل مشکلات زیست محیطی کمک کند)Ottman, 1992).
  خصوصیات جمعیت شناختی مصرفکنندهی سبز
  عملگرا
  احتمالاً کالاهای سبز را میخرند. 16 %
  واقعگرا
  نگران محیط هستند. 34%
  از خود راضی
  راه حل را به عنوان مشکل افراد میبینند. 28%
  مطلب مشابه :  کنوانسیون های بین المللی و قانون دریایی ایران

 • انتقال دهنده
  از موضوعات سبز غافل هستند. 22%
  جدول 2-4: خصوصیات جمعیت شناختی مصرفکنندهی سبز (صائمیان و زارع پور، 1390)
  2-7- نوع شناسی مشتریان
  مارگارتدر سال 1992 و در یک مطالعه بیان کرد که %93 از بزرگسالان هنگام خرید، کالاهایی که تأثیر زیادی بر محیط دارند را مورد ملاحظه قرار میدهند. همچنین در همان سال پتی گزارش داد که در کشورهای توسعه یافته بیش از %75 از جمعیت، از معیارهای محیطی به صورت منظم برای تصمیات خرید استفاده میکنند. سیمنتراس نیز در سال 1995 بیان کرد %42 از مصرف کنندگان انگلیسی کالاهایی را انتخاب میکنند که بر اساس معیارهای محیطی است و اینکه%27 از بزرگسالان انگلیسی آمادگی دارند که بیش %25 بیشتر برای کالاهای محیط دوستانه پرداخت کنند.
  نوع شناسی مشتریان
  سبزهای باوفا
  خریداران سبز اساسی و طرفداران کالاهای قابل بازیافت هستند. 11%
  سبزهای پشتیبان
  سبز میخرند اما نمیخواهند در شکل زندگی تغییر ایجاد کنند. 5%
  جوانه ها
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.