دانلود پایان نامه ویژگیهای شخصیتی و ارزیابی اطلاعات

دانلود پایان نامه
 • -1-6-2-2 عوامل فردی:
  تحقیقات انجام گرفته در طی سالهای مختلف در مورد افراد خلاق، عوامل مشترک شگفت انگیزی را
  ٣٠
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  نشان میدهد. مهمترین متغیرهای سطح فردی موثر بر خلاقیت شامل:توانمندی، ویژگیهای شخصیتی، سبک شناسی، هوش و چالشپذیری میباشد.
  الف- توانمندی: توانمندی متشکل از سه عنصر هوشمندی، دانش و مهارت است. هوشمندی هر فرد، ذاتی و غیر اکتسابی است. اما دانش و مهارت اکتسابی هستند و از طریق تجربه و یادگیری قابل آموختن میباشند.
  ب- ویژگیهای شخصیتی: خلاقیت فرد تابع ویژگیهای شخصیتی او است.[105] بعضی از محققین دریافتهاند که وجود بعضی از ویژگیهای شخصیتی در افراد در مقایسه با دیگران باعث خلاقیت بیشتری میشود. میتوان از مهمترین صفات مشخصه افراد بسیار خلاق شامل: تصور قوی از خلاق بودن خود، پشتکار و استقامت، ابهامپذیری، ریسک پذیری، استقلال، نیاز به موفقیت و اعتماد به نفس پرداخته میشود.
  ج- سبک شناختی: سبک شناختی عبارت است از روش ترجیحی فرد برای جمعآوری، پردازش و ارزیابی اطلاعات.[48] به عبارت واضحتر سبک شناختی عبارت است از تفاوتهای فردی در شیوه درک، تفکر، حل مسائل، یادگیری و مرتبط شدن افراد با یکدیگر. همه این تعاریف بیانگر این است که هر شخصی چگونه به محیط خود برای داشتن اطلاعات نگاه کرده و چگونه این اطلاعات را سازماندهی و تفسیر نموده و چگونه از این تفسیرها برای جهت دهی به اعمال خود استفاده میکند.
  د-هوش: طبق نظریه استرنبرگ یکی از عوامل متمایزکننده افراد خلاق از غیر خلاق هوش میباشد.[94] هوش ، بخشی از مجموعه فرایندهای ذهنی است که برای درون داد، فرایند و برون داد اطلاعات به کار گرفته میشود. هوش یکی از پیش نیازهای خلاقیت است و پایین بودن درجه هوش فرد معمولاًٌ به پایین قرار گرفتن خلاقیت منجر میشود. اما هوش سرشار نیز دلالت بر خلاق بودن فرد نمیکند.
  ه- چالشپذیری: یکی از مهمترین عوامل تمایز افراد بسیار خلاق از افراد کمتر خلاق، پذیرش فعالیت چالش انگیز توسط این افراد میباشد. بدین معنی که تقریباًٌ توانمندی فرد و چالش فعالیتش برابر و هر دو در اوج میباشند. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین کارها برای تحریک خلاقیت، برقراری تناسب بین توانمندی و چالشکاری مستلزم آن است که مدیران اطلاعات جامع و کاملی درباره کارکنان و جایگاههای در دسترس خود ، داشته باشند.
  ٣١
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  مطلب مشابه :  پایان نامه رویکرد پردازش اطلاعات و پردازش اطلاعات

 • -2-6-2-2 عوامل محیطی:
  سیکزنتمی هالی صاحب نظر سیستمی خلاقیت بر نقش محیط در شکلگیری خلاقیت تاکید کرده و بیان میکند که نمیتوانیم به افراد و کارهای خلاق آن ها جدای از محیطی که در آن فعالیت میکنند بپردازیم.[37] زیرا خلاقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهایی نیست. برخی از صاحبنظران بر اساس دیدگاه اکولوژی در زیست شناسی ، نظریه اجتماعی خلاقیت را ارائه میکنند. به عقیده آنها خلاقیت محصول فردی و شخصی منفک از محیط نیست، بلکه خلاقیت یک اکوسیستم است. همانطوری که در یک اکوسیستم موجودات زنده با یکدیگر مرتبطاند، در اکوسیستم خلاقیت نیز همه اعضاء یا جنبههای محیطی در تعامل با یکدیگر بوده تا اینکه خلاقیت شکل بگیرد.
  -3-6-2-2 عوامل گروهی:
  گروهها محملی برای ارضای نیازهای مختلف فردی و سازمانی میباشند. بر اساس یکی از نظریههای اساسی درباره خلاقیت ، یکی از مهمترین کارکردهای گروه ، سینرژی خلاق میباشد. چنانچه فعالیتهای خلاق در گروه انجام میشود به صورت متزاید در آمده و حالت سینرژیکی به خود میگیرد. زیرا اعضای گروه به واسطه تفاوتهای فردی، ایدهها و راهحلهای بیشتر و بهتری ارائه خواهند کرد. بر این اساس میتوان مهمترین متغییرهای گروهی موثر بر خلاقیت را اندازه گروه، تنوع گروه، انسجام گروه و سیستم ارتباطات گروه نامید.
  الف- اندازه گروه: تردیدی نیست که اندازه گروه بر رفتار گروه اثر میگذارد. تحقیقات نشان میدهد که برای انجام دادن کارهای تخصصی، گروههای کوچکتر (پنج تا هفت نفر) اثربخشتر از گروههای بزرگتر عمل میکنند. چنین گروههایی از عمده مزایای گروههای کوچک و بزرگ برخوردارند. این گروهها به اندازهای بزرگ هستند که میتوانند دادههای مختلف و متنوعی تولید کنند و به اندازهای کوچک هستند که به همه افراد برای مشارکت در فعالیتهای گروه فرصت داده میشود.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.