دانلود پایان نامه موانع یادگیری سازمانی و سیستم پشتیبان تصمیم

دانلود پایان نامه

بررسیها نشان می دهد که استقرار فناوری اطلاعات به تنهایی به خلق سازمانی پویا و یادگیرنده نمی-انجامد. در بررسی پیرامون به کارگیری فناوری اطلاعات به مقیاس وسیع، معین گردید که هرگاه مسائل اساسی فناوری اطلاعات (تشریک مساعی، همکاری و تعاون) در تقابل فرهنگی با ویژگیهای ساختاری سازمان (فرهنگ رقابتی و فرد گرایانه، سلسله مراتب خشک و غیره) باشد، چنین احتمالی ضعیف است که به کارگیری فناوری، شراکت ارزشهای جمعی را تسهیل کند.
۴٣

 • www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  هرچند فناوری اطلاعات برای پشتیبانی سازمانهای یادگیرنده بسیار مناسب است اما، بسان شمشیری دو لبه است. تجربه ی صنایع نشان داده است که در بکار گیری فناوری اطلاعات باید از افتادن در دامهایی همچون افزایش سریع اطلاعات، به هم ریختگی مجاری اطلاعات، اوج گری بازتاب ها و بیتوجهی به خصیصهها پرهیز کرد.[8] -1 افزایش سریع اطلاعات: فهرست توزیع الکترونیکی را میتوان برای ارسال پیام به افراد بیشمار، به
  راحتی ارسال آن برای یک نفر، به کار برد. فرستنده ملزم به مشخص کردن یا حتی داشتن نامها و نشانی-های اعضای گروه به منظور رساندن پیام به آنها نیست. از این رو، پست الکترونیکی و امثال آن، امکان برقراری ارتباطات سریع و ناهمزمان گروهی و همچنین ارتباط فرد به فرد را فراهم میکند. به جز در موارد استفاده خردمندانه از آن، فهرست توزیع ممکن است به سبب ایجاد سهولت بیش از اندازه در توزیع اطلاعات در سازمان نتیجه معکوس به بار آورد و برای برخی افراد، ارزشها یا سودمندی اندکی داشته باشد. نتیجه این وضعیت زیاد نبودن بار اطلاعاتی، دشواری یافتن و پاسخ دادن به اطلاعات بجا در سازمان یادگرنده است. شاید دردسر بیشتر آن نسبت به پست عادی، این باشد که ارتباطات الکترونیکی ممکن است به راحتی اطلاعاتی نادرست را در اختیار بسیاری از افراد قرار دهد.
  -2 به هم ریختگی مجاری ارتباطات: پیچیدگی محیط و به کار گیری نابخردانه فناوری اطلاعات منجر به ایجاد جامعهای انباشته از اطلاعات شده که هم افراد و هم سازمانها به افزایش مازاد بر ظرفیت بار پردازش اطلاعات خود تهدید میکند. مفهوم به هم ریختگی مجاری اطلاعات که افراد بر پایه آن می-کوشند مجاریهای مختلف اطلاعات و ارتباطات فعلی را اداره و بر آن نظارت کنند، به زیادی بار اطلاعاتی که در آن است، مربوط میشود.
  -3 اوجگیری بازتاب ها: رفتاری گستاخانه و ناگهانی که به گونه ای هیجان زده بروز میکند در ارتباطات الکترونیکی بیش از سایر شکلهای ارتباطات معمول است. فاصله اجتماعی که مارکوس توصیف کرده است ممکن است افراد را از جسارتی برخوردار سازد که به پیام های ارسال شده به صورت الکترونیکی واکنش هیجان آمیزتری نشان دهند. به نظر میرسد که چنین حالتی به سبب نبود اشارههای غیر کلامی (به عنوان مثال زبان اشاره) در پیغامها که موجب میشود نتوان آن ها را بخوبی تفسیر کرد، تشدید شود. علاوه بر این سرعتی که انتقال در آن اتفاق میافتد، سبب میشود که پاسخها بدون تفکر کافی مبادله شود.
  ۴۴
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  -4 بیتوجهی به ویژگیها: اغلب سازمانها امکان کارآموزی کافی را برای مکانیسمهای سیستم کامپیوتری خود فراهم نمیکنند. فناوری اطلاعات نیز از این شرح مستثنی نیست. برنام و روبنشتاین دریافتند که یکی از عوامل عدم کارایی و عدم اثربخشی پست الکترونیکی، ناآشنایی کاربران با ویژگی-های این سیستم است. مکی و آلام نیز در بررسیهای خود از کاربران وب گسترده جهانی دریافتند که نداشتن تخصص کافی در کاربرد نرم افزار، مانع بکارگیری دانش در زمینه عملی است و علاوه بر این، افراد نیازمند دستیابی به سطح معینی از تخصص در استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری میباشند، پیش از آنکه بتوانند دانش خود را در زمینه عملی برای حل مسئله موجود به کار گیرند.
  -7-3-2 موانع به کار گیری یادگیری سازمانی:
  به منظور فهم جامع موانع یادگیری سازمانی، درک چگونگی یادگیری سازمانی حیاتی است. مدیران به طور فزاینده این را میپذیرند که یادگیری سازمانی برای حفظ قابلیت رقابت سازمان اهمیت حیاتی دارد. ویک و لئون (1993) اظهار داشتند که چگونه یاد گرفتن شرکت به دلایل زیر اهمیت دارد:[102]
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه یادگیری سازمانی و استفاده از دانش

 • -1 یادگیری را میتوان تفاوت میان پذیرش بهبود یا به دست آوردن سریع سهم بازار برشمرد.
  -2 یادگیری، سازمان را از توانایی رویارویی با تغییرات وضعیت بازار و تهدیدهای رقیبان و بکار گیری فناوری جدید برخوردار میکند.
  -3 هرگاه یادگیری با جهتگیری درست استراتژیک و منابع انسانی آمیخته شود، به رشدسازمان میانجامد.
  باید اذعان داشت، یادگیری سازمانی با چندین عامل محدودیت ساز روبرو است که مانع استفاده کامل از ظرفیت سازمان برای یادگیری میشود [8] که عبارتند از: (شکل (1-3 -1 کم ظرفیتی در نوآوری -2 کم ظرفیتی در عمل
  -3 کم ظرفیتی در انعکاس بصیرتها
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.