دانلود پایان نامه مصرف کنندگان سبز و مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه
 • بازاریابی سنتی
  شرکت، مشتری و محیط زیست
  طرفهای درگیر در مبادله
  شرکت و مشتری
  رضایت مشتری
  دستیابی به اهداف شرکت
  به حداقل رساندن صدمات زیست محیطی

 • مسئولیت سازمانی
  اهداف
  رضایت مشتری
  دستیابی به اهداف شرکت
  مسئولیت اجتماعی
  مسئولیت اقتصادی
  در سرتاسر زنجیره ارزش، از زمان فراهم کردن مواد خام تا پس از مصرف
  حصول تصمیمات بازاریابی
  از تولید تا مصرف محصول
  فراتر از قانون: طراحی برای محیط زیست
  تقاضاهای زیست محیطی
  الزامات قانونی
  رابطه آزاد و همکاری
  گروههای فشار سبز
  مواجهه یا نگرش منفعل
  شکل 2-2: تفاوتهای میان بازاریابی سنتی و سبز(Chamorro and Banegi, 2005)
  2- 5- 4- سیر تکاملی بازاربابی سبز
  بازاریابی سبز از بدو پیدایش تاکنون در مسیر تکاملی خود مراحل متفاوتی را طی کرده است که هر عصر دارای ویژگیهای خاصی بوده و معمولاً بنا به شرایط و نیازهای محیطی تغییر کرده و وارد عصر جدیدی شده است. بازاریابی سبز تاکنون سه عصر را طی کرده است که عبارتند از:
  عصراول: بازاریابی سبز اکولوژیکی: این عصر از نظر تاریخی سالهای دهه 60 و اوایل دهه 70 را در بر می‌گیرد. ویژگیهای عصر اول چنین بود که روی مشکلات محیطی خارجی مانند آلودگی هوا و… تمرکز کرده بود(Peattie, 2001). همچنین صنایعی مانند خودروسازی، نفت و کشاورزی ـ شیمیایی بیشتر مورد بحث بود. در این مرحله بود که ارزشهای محیطی و اجتماعی وارد کسب و کار شد. رویکرد حل مشکل معمولاً یک راه حل پایانی بود هر چند که خود راه حل ممکن بود به افزایش هزینه منجر گردد. مثلاً بهینه‌سازی سوخت درخودرو توسط قوانین الزامی شد در نتیجه قیمت خودروها نیز افزایش یافت.
  عصردوم: بازاریابی سبز محیطی: این مرحله از اواخر دهه 80 آغاز گردید و مفاهیمی نوین مانند فناوری پاک، پایداری، مصرف کننده سبز و مزیت رقابتی پدیدار شدند. به عنوان مثال فناوری پاک شامل طراحی مبتکرانه محصولات جدید و سیستم تولیدی بود به طوری که ضایعات و آلودگی در مرحله طراحی حذف گردند . مصرف کنندگان سبز در این عصر کسانی بودند که نمی‌خواستند کالایی مصرف کنند که :
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.