دانلود پایان نامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مسئولیت اجتماعی شرکت

دانلود پایان نامه
 • مواظب هستند اما فقط اندکی بابت خریدهای سبز هزینه میکنند. 33%
  شکایت کنندگان
  معتقدند مشکل محیط مربوط به شخص دیگر است. 18%
  قهوه ایها (بی توجهها)
  اصلاً توجهی به محیط ندارند. 31%
  جدول 2-5 : نوع شناسی مشتریان سبز (صائمیان و زارع پور، 1390)
  2-8- مدیریت محصولات سبز

 • نگرانیهای زیست محیطی، که تقاضاهایی برای برخی محصولات جدید ایجاد کرده (مانند تجهیزات کنترل آلودگی)، در برخی موارد سبب تجدید نظر در محصولات فعلی شده و در مواردی حتی طراحی، فرموله سازی، و یا تولید محصول را متحول کرده است. برای ایجاد یک اقتصاد سبزتر، میبایست دامنهای از محصولات و فناوریهای جدید سبز وجود داشته باشد. در حال حاضر برای کاهش اثرات منفی محیطی و اجتماعی تولید، به جای تلاش برای بهبود محصولات در نقطهی پایانی خط تولید، بیشترین توجه به نوآوری در زمینهی محصولات پاک معطوف شده است. این مسأله در بسیاری از صنایع در قالب شعار برای طراحان محیط، خود را نشان میدهد. توسعه و تولید موفقیت محصولات سبز جدید، نیازمند فرآیندی با سطح بالای یکپارچه و ارتباطات، اطلاع رسانی خوب، توجه دقیق به مفاهیم محیط زیست، حمایت مدیریت عالی، و استفاده از رهیافتی مشخص برای سنجش و الگوبرداری است.
  ویژگی محصولات سبز در دو طبقه ی کلی جای میگیرند. نخست آنهایی که به تأثیرات اجتماعی و محیطی محصول یا خدمت مربوط است (یکی از معیارهای کلیدی جدید مدیریت محصولات و طراحی آن از دید بازاریابی سبز، تأکید بر وضعیت محصول پس از مصرف است). گروه دوم ویژگیها، به فرآیند تولید کالا و شرکت تولید کنندهی آن مربوط هستند. بازاریابی سنتی در مورد کل محصول شامل محصول مشهود (شامل بستهبندی و سایر ابعاد محصول) و محصول اضافی (ابعاد خدماتی) بحث میکند. از آنجایی که بازاریابی سبز نیازمند رهیافتی برای مدیریت محصول است، در نظر گرفتن ویژگیهای کل محصول مفیدتر است.
  در این راستا به کارگیری یکپارچهی همه و یا برخی از مفاهیم R5 در توسعه ی محصول میتواند در بهبود عملکرد زیست محیطی محصول پس از مصرف مفید واقع شود. اینR5 عبارتند از قابلیت تعمیر، قابلیت جایگزینی،قابلیت استفاده مجدد، قابلیت بازیافت، قابلیت بازسازی (صائمیان، زارع پور، 1390).
  2-9- بازاریابی سبز موثرترین راهبرد انجام مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکتها
  امروزه یکی از اساسیترین زمینه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها پیدا کردن تعادلی حیاتی میان هدفهای سودآور و حفظ محیط طبیعی است؛ زیرا در محیطی که منابع طبیعی آن به تاراج رفته باشد و در طبیعتی که در آن همه چیز پژمرده است، سازمان و شرکتی با طراوت و پویا امکان رشد نخواهد یافت. موثرترین ابزار در جهت برقراری این تعادل بهرهگیری از راهبردهای بازاریابی سبز و پایدار است. برای داشتن شرکت و سازمانی سبز، باید نگرشهای سبز زیر را در شرکت پروش داد:
  موقعیت و ظرفیت محیط طبیعی برای استقرار واحد صنعتی در منظقه خاص مناسب باشد.
  در جریان تولید محصولات، از مواد خام محدودی استفاده شود.
  در فرآیند تولید، ضایعات ایجاد نشود یا حداقل ممکن باشد.
  در مصرف انرژی برای تولید محصولات، صرفهجویی شود.
  محصولات در بازیافت از نظر فیزیکی و مولکولی قابل شکستن باشند.
  با تأکید بر نگرشهای مورد اشاره باید راهبردهای سبز مختلفی را در تمامی سطوح و مراحل شرکت طراحی و پیاده کرد (صالحی امیری، 1391). این راهبردها عبارت خواهند بود:
  1- طراحی سبز/ توسعه محصولات جدید: اشلی در سال 1993 بیان نمود که 70درصد محصولات طراحی شده و فرایندهای تولیدی مرتبط از نظر محیطی مضرند. بنابراین، شرکتها در مراحل اولیه توسعه محصولات جدید بایستی ملاحظات محیطی را در نظر بگیرند. سپس آنها می‌توانند از تحلیل چرخه زندگی به منظور ارزیابی اثرات اکولوژیک محصولات برای هر مرحله از تولید استفاده کنند. این تحلیلها به آنها کمک خواهد کرد تا روشهای جایگزین طراحی یا تولید کالاها را شناسایی کنند و نهایتاً صنایع جدید و روز آمد و بازارهایی که هزینه‌های تولید در آنها در حال کاهش است را ایجاد کنند (Polonsky andRosenberger, 2001).
  طراحی سبز از برنامه‌ریزی شروع می‌شود و تمام مواد و انتخاب مواد، ساختار تولید، عملکرد روند تولید، بسته‌بندی، روش حمل و نقل و چگونگی استفاده از محصول را در بر می‌گیرد (صائمیان و زارع پور، 1390).
  در طراحی سبز بایستی اصول زیر مد نظر قرار گیرد:
  طراحی جدید بر مبنای آینده‌نگری؛
  طراحی بر مبنای سلامت و ایمنی؛
  طراحی بر مبنای جداسازی آسان؛
  طراحی بر مبنای سهولت بازیافت و پایین بودن آلودگی و استفاده از حداقل انرژی؛
  طراحی بر مبنای استفاده هر چه کمتر از مواد و اجزاء تشکیل دهنده کالا؛
  طراحی بر مبنای کاربرد ساده.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.