دانلود پایان نامه مدیریت دانش سازمانی و خلاقیت سازمانی

دانلود پایان نامه

٢۵
www.Prozhe.com

 • فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  مدل کسب و کار سازماندهی و اجرا شوند.[28] معماری دانش میتواند همچنین به عنوان یک مجموعه منطقی،اصول و استانداردهایی تعریف شود که مهندسی یک ساختار سیستم مدیریت دانش سازمانی را راهنمایی و هدایت کند. بنابراین شرکتهایی که در صدد طراحی سیستم مدیریت دانش هستند باید واقعاًٌ نسبت به معماری دانش بصورت درست و قوی حساسیت زیادی داشته باشند.
  (18 شفافیت:1 برای اشتراک دانش، شفافیت در تمام سازمان ضروری میباشد، که البته شفافیت بصورت مستقیم به حمایت و تعهد مدیریت ارشد سازمان وابسته میباشد.[19] (19 سیستم کاربرپسندی برای مبادله و استفاده مجدد دانش: با اجرای این سیستم کارکنان سازمان با سهولت بیشتری تجارب و دانش خود را در اختیار دیگر کارکنان قرار میدهند.

 • (20 توانایی جهت ایجاد ایدههای خلاق: با اجرای این عامل تمام بخشهای سازمان به دنبال یافتن راههای کم هزینهتری میباشند که باعث ایجاد مزیت رقابتی میگردد.
  1 – Transparency
  ٢۶
  www.Prozhe.com
  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
  -2-2 بخش دوم: خلاقیت سازمانی
  -1-2-2 تعاریف خلاقیت:
  لوتانز استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را ایجاد ترکیبی از راهحلها توسط افراد یا گروهها در یک روش جدید میداند.[64] این تعریف علاوه براین که مشخصکننده خروجی خلاق و خلاقیت به عنوان نوعی حل مسئله بوده ، خلاقیت را در سطح فردی و گروهی نیز مطرح میکند.
  اولدهام و کامینگز با تاکید بر خروجی خلاق و ویژگیهای خروجی خلاق ، خلاقیت را شامل محصولات، ایدهها و رویههایی که تازه و ارزشمندند ، تعریف میکنند.[77] لوسیر در تعریفش ، بر خلاقیت به عنوان نوعی تفکر و خروجی خلاق تاکید میکند ، بدین صورت که خلاقیت شیوهای از تفکر است که باعث تولید ایدههای جدید میشود.[63]
  در تعاریف ارائه شده از خلاقیت روی ابعاد و جنبههای مختلفی تاکید شده است. لذا میتوان نتیجهگیری کرد که خلاقیت پدیدهای چند بعدی ، کثیرالوجه و یک کل یکپارچه میباشد.
  -2-2-2 خاستگاه خلاقیت:
  یکی از مهمترین سوالاتی که میتوان در زمینه خلاقیت مطرح نمود این است که خاستگاه یا منشاء و نقطه آغازین خلاقیت چیست؟
  مفهوم خلاقیت بر محور مهمترین منابع و خاستگاههای آن شامل : اطلاعات ذهنی، اطلاعات حسی، تعارض، افراد سالم و محیط مساعد، داشتههای ژنتیکی، معصومیت، اشتباه، اتفاق، دانستههای گذشته، وقایع غیر منتظره، ناسازگاری، نیازهای فرآیند، تغییر در صنعت، تغییر در بازار، تغییرات جمعیتی، تغییر در ادراک، و تکوین دانش جدید مورد بررسی قرار میگیرد.[9]
  میتوان تمامی منابع و خاستگاههای خلاقیت را بر اساس دو جنبه طبقهبندی کرد. یکی بر اساس نظر اندیشمندان ؛ بدین صورت که اندیشمندانی نظیر افلاطون و فروید خاستگاه خلاقیت را در درون افراد میدانند. در مقابل، اندیشمندانی نظیر ارسطو، کمپل، سیمنتون، ویزبرگ و دراکر خاستگاه خلاقیت را بیرون از انسان میدانند و دانشمندانی چون گیلفورد، روانشناسان انسان گرا و دبونو خاستگاه خلاقیت را هم درون انسان و هم بیرون از انسان میدانند. دوم بر اساس منابع و خاستگاه خلاقیت ؛ بدین معنی که بعضی از خاستگاههای خلاقیت، فردی بوده و بعضی از آن ها محیطی میباشند. صرف نظر از این که
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.