دانلود پایان نامه قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای ساخت

دانلود پایان نامه

به همین ترتیب یاوپریمپونگ(2003) و همکارانش با بررسی نظرات کارکنان کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران کشور غنا، الف) مشکلات پرداخت های ماهیانه توسط سازمانها، ب) ضعفهای مدیریتی پیمانکاران، ج) تأمین مواد اولیه، د) کارکرد ضعیف فنی و ه) افزایش مداوم قیمت اولیه را مهمترین دلایل ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی بیان نمودند. ( یاوپریمپونگ،2003،ص326-321)
2-3-2-2 ویتنام

 • نگویان دولانگ (2004) و همکارانش با تأکید بر تأثیر متغیرهای جغرافیایی در مت اجرای پروژه ها و نیز با گرداوری نظرات گروهای درگیر در اجرای پروژه های عمرانی کشور ویتنام 5 گروه
  الف) ناشایستگی طراحان و پیمانکاران ، ب) تغییر مدیران و پیش بینی های ضعیف، ج) مسائل اجتماعی و فنی، د) مسائل مربوط به زمین و یا ساختمان، ه) تکنینکها و ابزارهای نامناسب را به ترتیب به عنوان مهمترین دلایل ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی معرفی کردند.
  (دولانگ ،2004،ص553-561)
  2-3-2-3 مالزی
  در تحقیق دیگری برای شناسایی دلایل و نیز اثرات تأخیر در پروژه های عمرانی کشور مالزی، مورالی سامباسیوان و یاوون سون (2007) ده عامل اصلی ایجاد کننده تأخیر را این گونه شناسایی کردند:
  1- برنامه ریزی نامناسب پیمانکار، 2- ضعف مدیریتی پیمانکار در محل اجرا، 3- تجربه ناکافی پیمانکار، 4- ضعف اعتباری مشتری و پرداخت پس از اتمام پروژه، 5- مشکلات ایجاد شده با پیمانکاران جزء، 6- کمبود مواد اولیه، 7- تأمین نیروی کار ، 8- در دسترس نبودن تجهیزات، 9 – ضعف ارتباط میان گروههای در گیر در پروژه و 10- اشتباهات به وجود آمده حین عملیات عمرانی.(سامباسیوان ،2007،ص526-517)
  2-3-2-4 نپال
  در کشور نپال نیز در بررسی عوامل ایجاد کننده تأخیر در اجرای 22 پروژه بزرگراهی به ترتیب ضعفهای سازمانی، قصور و کوتاهی تأمین کنندگان مواد اولیه، قوانین و مقررات دولتی و وجود تأخیر در سیستم حمل و نقل به عنوان موارد اصلی ایجاد کننده تأخیر اعلام شدند.
  (رضا زاده ،2006،ص27-22)
  2-3-2-5 اردن
  در تحقیق دیگری در کشور اردن، تأخیر پروژه های عمرانی عمدتا” ناشی از ضعف طراحان، تغییرات ایجاد شده توسط مالکان، اوضاع جوی، شرایط زمین و محل، تأخیر در تحویلها، شرایط اقتصادی و افزایش در کمیت شناسایی شدند. (المومانی ،2000،ص59-51)
  2-3-2-6 عربستان
  درخصوص بررسی علل تأخیر در اجرای قراردادهای ساخت و نصب تحقیقات مختلفی در عربستان سعودی انجام شده و نتایج جالبی به دست آمده است که با توجه به شباهت نسبی شرایط ایران و عربستان سعودی، امکان استفاده از نتایج تحققات مزبور و تعمیم آنها به قراردادهای پیمانکاری، اعم از داخلی و بین المللی وجود دارد. از جمله این که 56 علت عمده در بروز تاخیر در پروژههای بزرگ ساخت و نصب شناسایی شد و این دلایل در 9 گروه عمده با درجه اهمیت متفاوت برای هر یک از طرفهای قرارداد دسته بندی شدند. یکی دیگر از نویسندگان، تعداد دلایل تاخیر را 60 مورد ذکر کرده است. مهمترین تحقیقی که در این زمینه در عربستان سعودی انجام گرفته است توسط سعدی اساف و همکاران بوده است که نتایج آن مورد استناد بسیاری از محققان زمینه قراردادهای ساخت و نصب قرار می گیرد. در این تحقیق مهمترین عوامل بروز تاخیر، از منظر سه طرف مختلف قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است:
  1. کارفرما   2. پیمانکار    3. مشاور
   پیمانکاران و مشاورانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند از هر دو بخش خصوصی و دولتی بودند و تلاش شده بود که نتایج تحقیق کامل و دقیق باشد. از جمله نتایج این تحقیق این است که 73 دلیل مهم برای بروز تاخیر شناسایی شدند و به 9 گروه اصلی تقسیم بندی شدند:
  1.   خودپروژه
  2.   کارفرما
  3.   پیمانکار
  4.    مشاور
  5.   تیم طراحی
  6.   مواد اولیه
  7.   تجهیزات
 • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.